«Тай­тен Ма­ши­не­рі» від­кри­ла ди­лер­ський центр Case IH у Рів­но­му

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Офі­цій­ний ди­лер Case IH в Укра­ї­ні ком­па­нія «Тай­тен Ма­ши­не­рі» 20 ве­ре­сня 2018 ро­ку від­кри­ла но­вий ди­лер­ський центр із про­да­жу те­хні­ки Case IH у Рів­но­му. До но­во­го ком­пле­ксу вхо­дять офі­си з про­да­жу те­хні­ки Case IH, обла­дна­ні май­стер­ні для об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­мон­тів, скла­ди для за­па­сних ча­стин. Тут клі­єн­ти мо­жуть отри­ма­ти пов­ну ін­фор­ма­цію та під­трим­ку для си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства AFS, огля­ну­ти но­вин­ки те­хні­ки на ви­став­ко­во­му май­дан­чи­ку. За­галь­на пло­ща но­во­го рів­нен­сько­го цен­тру — 5500 м², сер­ві­сна зо­на — 650 м², а склад­ські при­мі­ще­н­ня — близь­ко 300 м². У цен­трі пра­цює ко­ман­да з 15 фа­хів­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.