Те­тя­на Саль­не­ва,

The Ukrainian Farmer - - 162 ǘǺǷǺȃǹǬ ȀDZǼǸǬ -

те­хно­лог фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Укра­ї­нець-Агро»

Ви­го­тов­ля­є­мо шість ви­дів ко­зи­них си­рів — із про­ван­ськи­ми тра­ва­ми, «трю­фель» й ін. Об­ся­ги пе­ре­роб­ки по­ки що не­ве­ли­кі — до 30 кі­ло­гра-

мів на до­бу. Те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва та­ка: сві­жо­ви­до­є­не мо­ло­ко ви­ли­ва­є­мо в тан­кер, охо­ло­джу­є­мо до +2 гра­ду­сів і ви­три­му­є­мо кіль­ка го­дин. По­тім за­ли­ва­є­мо в си­ро­вар­ний ко­тел, па­сте­ри­зу­є­мо до +72 гра­ду­сів, да­лі охо­ло­джу­є­мо до +30…+32 гра­ду­сів (для ко­жно­го ви­ду си­ру — своя тем­пе­ра­ту­ра), до­да­є­мо за­ква­ску й си­чу­жний фер­мент. Згу­сток фор­му­є­ться при­бли­зно че­рез го­ди­ну. Пор­цій­но йо­го на­рі­за­є­мо та пі­ді­грі­ва­є­мо — ко­жен вид си­ру до по­трі­бної тем­пе­ра­ту­ри, ви­кла­да­є­мо у фор­мо­чки. По­мі­ща­є­мо на го­ди­ну-дві під прес. По­тім по­кри­ва­є­мо пла­сти­фі­ка­то­ром і від­прав­ля­є­мо в ка­ме­ру до­зрі­ва­н­ня. Там про­ду­кція ле­жить мі­сяць-два, за­ле­жно від ви­ду. Для три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня си­рів у нас є спе­ці­аль­но обла­дна­на хо­ло­диль­на ка­ме­ра. Ми вже ма­є­мо ви­три­ма­ні си­ри, ко­трим близь­ко двох ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.