Grossdorf до­бу­до­вує свій тре­тій за­вод

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Агро­хі­мі­чна ком­па­нія Grossdorf (Чер­ка­си) від­криє в се­ре­ди­ні гру­дня за­вод із ви­ро­бни­цтва рід­ких до­брив КАС по­бли­зу Хміль­ни­ка у Він­ни­цькій обла­сті. По­ту­жність під­при­єм­ства — 70 тис. тонн на рік, об­сяг збе­рі­га­н­ня — 3 тис. тонн. От­же, до кін­ця ро­ку по­ту­жно­сті Grossdorf із ви­ро­бни­цтва КАС ся­гнуть 480 тис. тонн.

Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку стра­те­гія Grossdorf де­що змі­ни­ла­ся. Якщо ра­ні­ше акцент ро­би­ли на за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зе­н­нях, то ни­ні ком­па­нія ру­ха­є­ться в ре­гіо­ни, де «Укр­за­лі­зни­ця» має тру­дно­щі з до­став­кою то­ва­ру. І це вже тре­тій за­вод, який гру­па Grossdorf вве­де в екс­плу­а­та­цію цьо­го ро­ку. У 2019 ро­ці Grossdorf пла­нує від­кри­ти ще три під­при­єм­ства з ви­го­тов­ле­н­ня КАС і два під­при­єм­ства з ви­ро­бни­цтва ком­па­кто­ва­них до­брив, тож за­галь­на ви­ро­бни­ча по­ту­жність ком­па­нії до кін­ця 2019 ро­ку ста­но­ви­ти­ме 700–800 тис. тонн рід­ких і 200–250 тис. тонн ком­па­кто­ва­них до­брив. Сьо­го­дні ком­па­нія опе­рує пар­ком зі 150 ци­стерн для пе­ре­ве­зе­н­ня рід­ких до­брив.

Grossdorf і да­лі ди­вер­си­фі­кує ка­на­ли по­ста­вок си­ро­ви­ни.

Пе­ре­ва­жно йо­го ім­пор­ту­ють з Узбе­ки­ста­ну, але є до­мов­ле­но­сті про ре­гу­ляр­ні по­став­ки з Ли­тви, Бі­ло­ру­сі, Ка­зах­ста­ну, кра­їн Близь­ко­го Схо­ду, Афри­ки, а та­кож Тур­кме­ні­ста­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.