Роз­кри­ти по­тен­ці­ал ку­ку­ру­дзи

The Ukrainian Farmer - - Тема номера - ЛАРИСА ЧЕРНОБАЙ, д-рс.-г. на­ук Спі­вав­тор: На­та­ля Ку­зьми­ши­на, канд. с.-г. на­ук

Ін­сти­тут ро­слин­ни­цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Усві­то­во­му зем­ле­роб­стві ку­ку­ру­дза (Zea mays L.) вва­жа­є­ться одні­єю з най­ва­жли­ві­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­слин, яка за пло­ща­ми по­сі­вів і рів­нем уро­жай­но­сті по­сі­дає пер­ше мі­сце се­ред зер­но­вих. Се­ред куль­тур­них ро­слин во­на пред­став­ле­на най­біль­шим ге­не­ти­чним рі­зно­ма­ні­т­тям, яке мо­же бу­ти ре­зуль­та­тив­но ви­ко­ри­ста­не в се­ле­кції.

Вид Zea mays L. роз­ді­ле­но на сім основ­них під­ви­дів.

Кре­ме­ни­ста ку­ку­ру­дза (Indurata Sturt.). Її пер­шою за­ве­зли у Єв­ро­пу. Має твер­де, рів­но­мір­но за­барв­ле­не, бли­ску­че зер­но окру­глої фор­ми. Ро­го­по­ді­бна ча­сти­на ен­до­спер­му до­бре роз­ви­не­на, охо­плює зер­но з усіх бо­ків. Бо­ро­шни­ста ча­сти­на ен­до­спер­му роз­мі­ще­на в цен­трі зер­на. Ро­сли­ни цьо­го під­ви­ду утво­рю­ють ба­га­то па­син­ків із ка­ча­на­ми на них, сте­бла до­бре обли­ств­ле­ні. До них на­ле­жать ско­ро­сти­глі хо­ло­до­стій­кі фор­ми, від­но­сно не­ви­ба­гли­ві до умов ви­ро­щу­ва­н­ня. Зер­но ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна, во­но мі­стить 14–16% біл­ка, 4,5–5,0% олії та 65–81% кро­хма­лю.

Зу­бо­по­ді­бна ку­ку­ру­дза (Indentata Sturt.)

має ви­дов­же­не зер­но із за­па­дин­кою на вер­хів­ці. Ро­го­по­ді­бна ча­сти­на ен­до­спер­му є тіль­ки на бо­ках зер­ни­ни, а вся во­на за­пов­не­на бо­ро­шни­стим ен­до­спер­мом. Цей під­вид най­більш по­ши­ре­ний і вро­жай­ний.

По­хо­дить із Ме­кси­ки. На­сі­н­ня мі­стить до 15,0% біл­ка, 5,0% — олії та 70–75% кро­хма­лю. Бі­о­ло­гі­чна цін­ність біл­ка по­рів­ня­но не­ве­ли­ка.

На­пів­зу­бо­по­ді­бна ку­ку­ру­дза (Semidentata

Kulesh.) за фор­мою та кон­си­стен­ці­єю зер­на по­сі­дає про­мі­жне мі­сце між зу­бо­по­ді­бною і кре­ме­ни­стою. Цей під­вид ви­со­ко­вро­жай­ний, до ньо­го на­ле­жать по­ши­ре­ні у ви­ро­бни­цтві гі­бри­ди. Ви­ни­кла в кра­ї­нах бал­кан­сько­го пів­остро­ва як ре­зуль­тат при­ро­дно­го схре­щу­ва­н­ня мі­сце­вих кре­ме­ни­стих і зу­бо­по­ді­бних форм.

Ро­злу­сна ку­ку­ру­дза (Everta Sturt.) по­ши­ре­на у двох фор­мах: ри­со­ва має зер­но з го­стрим кін­чи­ком, пер­ло­ва — окру­гле. Май­же весь ен­до­сперм цьо­го під­ви­ду має ро­го­по­ді­бну кон­си­стен­цію. Під час на­грі­ва­н­ня під ти­ском па­ри кро­хмаль цьо­го ти­пу зна­чно збіль­шу­є­ться в роз­мі­рі й роз­кри­ва­є­ться у ви­гля­ді бі­лої бо­ро­шни­стої ма­си (звід­си й на­зва під­ви­ду). Ро­сли­ни ду­же пі­зніх стро­ків до­зрі­ва­н­ня, ма­ють ба­га­то до­да­тко­вих сте­бел і ка­ча­нів. Сор­ти цьо­го ти­пу ку­ку­ру­дзи ма­ють про­ми­сло­ве зна­че­н­ня і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться зде­біль­шо­го для ви­го­тов­ле­н­ня по­пкор­ну, а та­кож ви­со­ко­які­сної кру­пи та пла­стів­ців (з умі­стом біл­ка в се­ре­дньо­му 16,0%).

Цукро­ва ку­ку­ру­дза (Saccharata Korn.) має змор­шку­ва­те, на­пів­про­зоре зер­но з ви­со­ким умі­стом роз­чин­них у во­ді ву­гле­во­дів (декс­трин), олії, про­те­ї­ну та мен­шою кіль­кі­стю кро­хма­лю. Ро­сли­ни ма­ють ба­га­то до­да­тко­вих ка­ча­нів. Че­рез змен­ше­н­ня вмі­сту кро­хма­лю в зер­ні різ­ко зро­ста­ють по­ка­зни­ки вмі­сту ін­ших біо­хі­мі­чних спо­лук: во­до­роз­чин­но­го біл­ка — до 18% і олії — до 8–9%. Ву­гле­во­дів до­сить ба­га­то (до 64%), але на кро­хмаль при­па­дає тіль­ки по­ло­ви­на ці­єї кіль­ко­сті. У мо­ло­чно-вос­ко­вій сти­гло­сті вміст мо­но- та ди­цукрів у зер­ні цукро­вої ку­ку­ру­дзи пе­ре­ви­щує 10% (а в над­цукро­вої ку­ку­ру­дзи — до 12%), то­ді як у зер­но­вій ку­ку­ру­дзі вміст цукрів за­зви­чай не пе­ре­ви­щує 4%.

Кро­хма­ли­ста ку­ку­ру­дза (Amylacea Sturt.)

має ен­до­сперм, за­пов­не­ний кро­хма­лем.

Сю­ди на­ле­жать пі­зньо­сти­глі, ку­щи­сті фор­ми. Зер­но сор­тів цьо­го під­ви­ду має ве­ли­ку час­тку бо­ро­шни­сто­го ен­до­спер­му, що лег­ко по­гли­нає во­ло­гу, то­му ці сор­ти сприйня­тли­ві­ші до рі­зних хво­роб і за­зви­чай ви­ро­щу­ю­ться в по­су­шли­вих ре­гіо­нах. Зер­нів­ка ве­ли­ка, мі­стить до 82% кро­хма­лю і то­му є цін­ною си­ро­ви­ною для ви­ро­бни­цтва кро­хма­лю, спир­ту, ку­ку­ру­дзя­ної олії й ін­ших про­ду­ктів пе­ре­роб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.