РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ Ни­ні ку­ку­ру­дза в Укра­ї­ні — одна з рен­та­бель­них куль­тур і має най­біль­ший по­пит. Утім, щоб отри­ма­ти ви­со­кий урожай ва­жли­во все — від ви­бо­ру гі­бри­да до ню­ан­сів те­хно­ло­гії. Ни­ні чи­ма­ло го­спо­дарств від­да­ють пе­ре­ва­гу гі­бри­дам ві

The Ukrainian Farmer - - Тема номера -

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Бу­тен­ко», що в Чер­ні­гів­ській обла­сті, має ці­ка­ву істо­рію. У 1992 ро­ці йо­го ство­рив Оле­ксій Іва­но­вич Бу­тен­ко. По­чи­нав із 25 га ріл­лі, те­пер має в обро­бі­тку по­над 2 тис. ге­кта­рів. Ра­зом із ба­тьком пра­цю­ють три си­ни, ке­ру­ю­чи рі­зни­ми під­роз­ді­ла­ми ФГ «Бу­тен­ко». Утім, го­спо­дар­ство пра­цює як один ме­ха­нізм, спе­ці­а­лі­зу­ю­чись на ро­слин­ни­цтві й мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, утри­му­ю­чи близь­ко ти­ся­чі го­лів ВРХ, з яких 380 фу­ра­жних ко­рів.

Ро­слин­ни­цтвом опі­ку­є­ться стар­ший із бра­тів Ро­ман Бу­тен­ко, який обі­ймає по­са­ду го­лов­но­го агро­но­ма у ФГ «Бу­тен­ко».

— Ми ви­ро­щу­є­мо ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, бо­бо­ві, ози­му та яру пше­ни­ці, ярий ячмінь, рі­пак, — роз­по­від­ає Ро­ман Оле­ксі­йо­вич. — По­тро­ху про­бу­є­мо вво­ди­ти в сі­во­змі­ну ні­ше­ві куль­ту­ри, на­при­клад, цьо­го ро­ку ви­ро­щу­ва­ли со­че­ви­цю, ра­ні­ше — ква­со­лю. Тоб­то про­бу­є­мо все но­ве, ба­га­то про­во­ди­мо до­слі­дів, се­мі­на­рів, кон­фе­рен­цій. Зокре­ма, що­ро­ку за­кла­да­є­мо ку­ку­ру­дзя­ний де­мо­по­лі­гон, цьо­го ро­ку на 45 га ви­сі­я­ли 89 гі­бри­дів рі­зних ком­па­ній. Зав­жди за­про­шу­є­мо до уча­сті в до­слі­джен­ні ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків, на­при­клад, цьо­го­річ най­біль­шою бу­ла лі­ній­ка гі­бри­дів се­ле­кції ком­па­нії «Ма­їс» із Чер­кас. Їхні гі­бри­ди по­ка­за­ли се­бе до­стой­но — вро­ди­ли по­над 10 т/га. Вза­га­лі ві­тчи­зня­ні гі­бри­ди ма­ють ду­же не­по­га­ний по­тен­ці­ал, а їхня де­що ви­ща во­ло­гість зби­ра­н­ня — це швид­ше пи­та­н­ня не до гі­бри­да, а до клі­ма­ту на­шо­го ре­гіо­ну.

Оби­ра­ю­чи гі­бри­ди для то­вар­них по­сі­вів, Ро­ман Бу­тен­ко орі­єн­ту­є­ться на­сам­пе­ред на вро­жай­ність і зби­раль­ну во­ло­гість. Ні­ко­ли не ви­сі­ває один гі­брид — мі­ні­мум 3–4. Цьо­го ро­ку в го­спо­дар­стві пе­ре­ва­гу від­да­ли п’яти гі­бри­дам про­від­них се­ле­кцій­них ком­па­ній, один із них — гі­брид Но­вий (ФАО 330) ТОВ «Агро­про­ми­сло­вої ком­па­нії «Ма­їс», який ви­сі­я­ли на пло­щі 124 га. По­ки що до зби­ра­н­ня не при­сту­пи­ли, але з огля­ду на йо­го зов­ні­шній ви­гляд пан Ро­ман очі­кує ви­со­кий урожай.

— Ме­ні по­до­ба­є­ться цей гі­брид, хоч він, як для нас, має за­ви­со­ке ФАО 330, — ка­же Ро­ман Бу­тен­ко.— Річ у тім, що в нас є пев­ні осо­бли­во­сті у ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи. Ко­ли по­го­дні умо­ви скла­дні, до­во­ди­ться ку­ку­ру­дзу зби­ра­ти пі­зні­ше. На­при­клад, то­рік ми за­кін­чи­ли зби­ра­н­ня аж на по­ча­тку лю­то­го. Так от, у пе­ре­стої не ко­жен гі­брид ви­три­мує —

щоб сте­бло сто­я­ло, щоб ка­чан ви­сів і щоб якість зер­на не по­гір­ши­ла­ся. А от Но­вий ці умо­ви ви­три­мує. Та й по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті в ньо­го зна­чний: на­при­клад, у по­пе­ре­дні ро­ки на де­яких ді­лян­ках у су­хо­му зер­ні отри­ма­ли 12 т/га, а в се­ре­дньо­му — по­над 10 т/га. До ре­чі, і на си­лос у го­спо­дар­стві ви­ро­щу­ють Но­вий.

— Цей гі­брид ці­ка­вий сво­єю уні­вер­саль­ні­стю — йо­го мо­жна ви­ро­щу­ва­ти як на си­лос, так і на зер­но, — роз­по­від­ає пан Ро­ман. — При­чо­му не ви­ді­ля­ю­чи окре­мі по­ля: за­зви­чай пла­ную йо­го на си­ло­сне зби­ра­н­ня, але якщо си­ло­су по­трі­бно мен­ше, то ре­шту спо­кій­но за­ли­шаю на зер­но. Що­прав­да, цьо­го ро­ку все пі­шло на си­лос.

Пі­джив­лю­є­мо ку­ку­ру­дзу за­ле­жно від ти­пу ґрун­ту — а го­спо­дар­ство пра­цює і на пі­ща­них ґрун­тах, і на чор­но­зе­мах опі­дзо­ле­них. Від­да­є­мо пе­ре­ва­гу мі­не­раль­ним до­бри­вам, що мі­стять NPK. По лис­тку пі­джив­лю­є­мо цин­ком.

— За­га­лом на­ші до­слі­ди по­ка­зу­ють, що в умо­вах оща­дли­ві­шої те­хно­ло­гії транс­на­ціо­наль­ні гі­бри­ди по­ка­зу­ють се­бе гір­ше на від­мі­ну від ві­тчи­зня­них,— під­су­мо­вує Ро­ман Бу­тен­ко. — То­му я лю­блю Но­вий (ФАО 330) за до­бру во­ло­го­від­да­чу, вро­жай­ність, уні­вер­саль­ність, ада­птив­ність, стій­кість до хво­роб, зда­тність до пе­ре­стою. Від­так у на­шій сі­во­змі­ні він на­дов­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.