Ку­ку­ру­дза з оде­ським акцен­том

Не зав­жди іно­зем­ні гі­бри­ди роз­кри­ва­ють свій по­тен­ці­ал в умо­вах укра­їн­сько­го Сте­пу. Успі­шно кон­ку­ру­ють із ни­ми ві­тчи­зня­ні жа­ро- та по­су­хо­стій­кі гі­бри­ди

The Ukrainian Farmer - - Тема номера - АНАТОЛІЙ БЄЛОУСОВ, д-р біол. на­ук Се­ле­кцій­но-ге­не­ти­чний ін­сти­тут — На­ціо­наль­ний центр на­сін­нє­знав­ства та сор­то­ви­вче­н­ня (СГІ-НЦНС) Спі­вав­тор: В’яче­слав Со­ко­лов, член-ко­ре­спон­дент НААН

Ко­жній зо­ні своє ФАО

Успі­хи кра­ї­ни за остан­ні 5–6 ро­ків у ва­ло­во­му ви­ро­бни­цтві та до­ся­гну­то­му рів­ні вро­жай­но­сті зер­на ку­ку­ру­дзи свід­чать про те, що укра­їн­ські агра­рії на­вчи­ли­ся ви­ро­щу­ва­ти цю куль­ту­ру на на­ле­жно­му рів­ні. Сьо­го­дні і ве­ли­кий ви­ро­бник, і фер­мер ро­зу­мі­ють, що успіх спра­ви ви­рі­шу­ють три ва­жли­вих скла­дни­ки: су­ча­сні агро­те­хно­ло­гії, пра­виль­ний ви­бір гі­бри­дів, ви­со­ко­які­сне на­сі­н­ня.

Осо­бли­во акту­аль­не пи­та­н­ня на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­но­го ви­бо­ру гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи. Тут є кіль­ка ва­жли­вих чин­ни­ків, які тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, бо во­ни істо­тно впли­ва­ють на кін­це­вий ре­зуль­тат. По-пер­ше, гі­бри­ди за дов­жи­ною ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду роз­ді­ля­ю­ться на гру­пи сти­гло­сті, й ко­жній гру­пі при­сво­є­но ін­тер­вал ФАО (між­на­ро­дна си­сте­ма те­пло­вих оди­ниць): ФАО 100–199 — ран­ньо­сти­глі гі­бри­ди; ФАО 200–299 — се­ре­дньо­ран­ні; ФАО 300– 399 — се­ре­дньо­сти­глі; ФАО 400–499 — се­ре­дньо­пі­зні гі­бри­ди. По-дру­ге, те­ри­то­рія Укра­ї­ни ду­же рі­зно­ма­ні­тна за при­ро­дно-клі­ма­ти­чни­ми умо­ва­ми. То­му во­на за тем­пе­ра­тур­ним гра­ді­єн­том, кіль­кі­стю опа­дів і які­стю ґрун­тів по­ді­ле­на на ґрун­то­во-еко­ло­гі­чні зо­ни. Для сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва най­ва­жли­ві­ши­ми є та­кі: По­лі­ська, Лі­со­сте­по­ва, Сте­по­ва пів­ні­чна, Сте­по­ва пів­ден­на, Су­хо­сте­по­ва. Для ко­жної зо­ни ре­ко­мен­ду­ю­ться від­по­від­ні за ФАО гі­бри­ди та сор­то­ва агро­те­хні­ка.

Су­ча­сний ри­нок на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні про­по­нує ве­ли­ку кіль­кість гі­бри­дів рі­зних уста­нов (ві­тчи­зня­них і за­кор­дон­них) і рі­зно­ма­ні­тних за на­звою, ФАО, мор­фо­біо­ло­гі­чни­ми осо­бли­во­стя­ми, по­тен­ці­а­лом про­ду­ктив­но­сті та, що го­лов­не, з ду­же рі­зною ці­ною. Ви­ро­бни­ко­ві ча­сом не­про­сто ро­зі­бра­тись у цих су­то фа­хо­вих ре­чах. Однак існує кіль­ка прин­ци­по­вих ре­ко­мен­да­цій, які не слід по­ру­шу­ва­ти.

Для пов­ної ре­а­лі­за­ції ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу й отри­ма­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю обра­ний гі­брид за ФАО має від­по­від­а­ти зо­ні ви­ро­щу­ва­н­ня. На­при­клад, у Сте­по­вій пів­ден­ній і Су­хо­сте­по­вій зо­нах найу­ро­жай­ні­ши­ми бу­дуть гі­бри­ди се­ре­дньо­сти­глі та се­ре­дньо­пі­зні (ФАО 350–450). Про­те остан­нім ча­сом че­рез гло­баль­не по­те­плі­н­ня клі­ма­ту в пів­ден­но­му Сте­пу ста­ло до­ціль­ним ши­ро­ко ви­ро­щу­ва­ти се­ре­дньо­ран­ні гі­бри­ди як на­у­ко­во-ме­то­ди­чний і пра­кти­чний за­хід, що до­зво­ляє під­ви­щи­ти їх по­су­хо­стій­кість. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки то­му, що кри­ти­чні фа­зи роз­ви­тку — ви­ки­да­н­ня во­ло­тей, цві­ті­н­ня й до­зрі­ва­н­ня се­ре­дньо­ран­ніх гі­бри­дів про­хо­дять ра­ні­ше, осо­бли­во за ран­ніх стро­ків сів­би, і не збі­га­ю­ться з пе­рі­о­да­ми ано­маль­но ви­со­ких тем­пе­ра­тур.

Крім то­го, до­свід­че­ний ви­ро­бник обов’яз­ко­во бу­де сі­я­ти не один гі­брид за гру­пою ФАО, а мі­ні­мум два, а то й три гі­бри­ди.

На­при­клад, у пів­ден­но­му Сте­пу це мо­же бу­ти се­ре­дньо­ран­ній (ФАО 260–280), се­ре­дньо­сти­глий (ФАО 340–380) і се­ре­дньо­пі­зній гі­бри­ди. Це дасть змо­гу та­ким по­сі­вам успі­шні­ше ви­три­ма­ти по­го­дні та фі­то­па­то­ло­гі­чні ри­зи­ки й сфор­му­ва­ти зна­чно кра­щий урожай, ніж у мо­но­ти­пно­му по­сі­ві. До то­го ж під час зби­ра­н­ня фер­мер має змо­гу ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хні­ку вна­слі­док не­о­дно­ча­сно­го до­зрі­ва­н­ня всьо­го ма­си­ву ку­ку­ру­дзи з ком­бі­но­ва­ним за ФАО сор­ти­мен­том.

Ви­про­бу­ва­ні по­су­хою

Ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю су­ча­сно­го зем­ле­роб­ства є те, що ано­маль­ні змі­ни клі­ма­ту тор­кну­ли­ся всіх клі­ма­ти­чних зон Укра­ї­ни. Жорс­ткі по­су­хи те­пер не рід­кість у Лі­со­сте­пу і на­віть на По­ліс­сі. То­му в сор­ти­мен­ті ви­ро­бни­ків ку­ку­ру­дзи обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти й по­сі­да­ти своє до­стой­не мі­сце по­су­хо­стій­кі гі­бри­ди. А це, перш за все, гі­бри­ди ві­тчи­зня­них на­у­ко­вих уста­нов, які ство­рю­ють гі­бри­ди, при­сто­со­ва­ні са­ме для умов укра­їн­сько­го по­су­шли­во­го Сте­пу та Лі­со­сте­пу.

Се­ле­кцій­но-ге­не­ти­чний ін­сти­тут — На­ціо­наль­ний центр на­сін­нє­знав­ства та сор­то­ви­вче­н­ня роз­та­шо­ва­ний у Су­хо­сте­по­вій зо­ні, йо­го прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ня є ство­ре­н­ня жа­ро-по­су­хо­стій­ких гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, ада­пто­ва­них до умов Сте­пу й Лі­со­сте­пу Укра­ї­ни. В ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції дов­го­стро­ко­вих се­ле­кцій­них про­грам бу­ло ство­ре­но низ­ку ви­со­ко­про­ду­ктив­них і жа­ро-по­су­хо­стій­ких гі­бри­дів. Се­ред них осо­бли­во ви­ді­ля­є­ться ви­со­ким по­тен­ці­а­лом про­ду­ктив­но­сті та по­су­хо­стій­ко­сті про­стий се­ре­дньо­сти­глий (ФАО 380) гі­брид Но­ва­ція МВ. Він був за­ре­є­стро­ва­ний із по­ка­зни­ка­ми се­ре­дньої вро­жай­но­сті зер­на в Сте­пу 7,24 т/га (га­ран­то­ва­на при­бав­ка 12,5%) і в Лі­со­сте­пу 9,34 т/га (га­ран­то­ва­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.