Ку­ку­ру­дзя­ний рік.

На Тер­но­піль­щи­ні від­був­ся IV чем­піо­нат на най­кра­щий гі­брид ку­ку­ру­дзи та цукро­во­го бу­ря­ку

The Ukrainian Farmer - - Тема номера -

За­га­лом у цьо­го­рі­чно­му чем­піо­на­ті взя­ли участь май­же 150 уча­сни­ків. Цей за­хід про­во­дять, щоб пе­ре­ві­ри­ти ро­дю­чість гі­бри­дів і до­слі­ди­ти, як мо­жуть впли­ну­ти по­го­дні умо­ви

на вро­жай­ність.

«Цьо­го­річ на де­мо­ді­лян­ках у нас пред­став­ле­но 106 гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи і 25 цукро­во­го бу­ря­ку. В чем­піо­на­ті бе­руть участь 12 під­при­ємств, які пред­став­ля­ють гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи, та 4 під­при­єм­ства, які пред­став­ля­ють гі­бри­ди цукро­вих бу­ря­ків», — роз­по­ві­ла Лю­бов Джу­рик, агро­ном-кон­суль­тант ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс».По­рів­ню­ю­чи з ми­ну­лим ро­ком, уро­жай­ність цукро­вих бу­ря­ків зна­чно зни­зи­ла­ся че­рез по­го­дні ка­та­клі­зми, то­му до ува­ги бра­ли тіль­ки цукри­стість.

«По бу­ря­ку в нас не вда­ло­ся під­би­ти пов­ні­стю ре­зуль­та­ти, бо так скла­ли­ся при­ро­дні умо­ви, що ча­сти­на по­ля бу­ла зни­ще­на силь­ни­ми зли­ва­ми», — по­яснює ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс» Ан­дрій Ба­ран.

Гі­бри­ди цукро­во­го бу­ря­ку цьо­го ро­ку се­ред ін­ших пред­став­ля­ла й ком­па­нія «Фло­рі­мон Де­пре». Участь у цьо­му чем­піо­на­ті во­ни бе­руть вдру­ге, то­му ма­ють із чим по­рів­ня­ти. За­га­лом пред­ста­ви­ли 5 гі­бри­дів. Ди­ре­ктор ком­па­нії «СІД ІН­ВЕСТ» Сві­сту­нов Ві­та­лій Єв­ге­но­вич, який є дистри­бу­то­ром й ім­пор­те­ром на­сі­н­ня «Фло­рі­мон Де­пре» на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, роз­по­вів про цьо­го­рі­чний урожай. «Пред­став­ле­ні на­ми гі­бри­ди по­тер­пі­ли від по­го­дних умов.

На цу­кор, зви­чай­но ж, впли­ває ге­не­ти­ка, але й без сон­ця йо­го не бу­де. Вра­хо­ву­ю­чи те, що цьо­го ро­ку біль­шу ча­сти­ну Укра­ї­ни за­ли­ва­ли до­щі, вро­жай, як по­рів­ня­ти з ми­ну­лим ро­ком, дає до­сить низь­кі по­ка­зни­ки. То­му ті ре­зуль­та­ти, що є сьо­го­дні, не пов­ні­стю об’єктив­но по­ка­зу­ють по­тен­ці­ал на­ших гі­бри­дів, про­те ди­на­мі­ку мо­жна по­ба­чи­ти», — роз­по­від­ає Ві­та­лій Сві­сту­нов.

Що­до яко­сті по­сі­вів ку­ку­ру­дзи, то і за вро­жа­єм, і за по­го­дни­ми умо­ва­ми цей рік, без сум­ні­ву, мо­жна на­зва­ти «ку­ку­ру­дзя­ним». Цьо­му по­с­при­я­ли та­кож і ін­ші чин­ни­ки.

«Це по­ле за­сі­я­ли 25 кві­тня, ре­зуль­тат уро­жай­но­сті, на мою дум­ку, до­сить хо­ро­ший, про­те є рі­зні ре­зуль­та­ти. Це „ку­ку­ру­дзя­ний рік”, адже для цьо­го бу­ли най­кра­щі по­го­дні умо­ви, це — ре­кор­дний урожай для на­шої ком­па­нії», — за­зна­чає Ігор Лі­щин­ський, го­лов­ний агро­ном за­хи­сту ро­слин ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс».

Участь у чем­піо­на­ті взя­ла ком­па­нія Limagrain, яка че­твер­тий рік по­спіль пред­став­ляє свої гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи. Цьо­го ро­ку на зма­га­н­ня бу­ло за­яв­ле­но 12 гі­бри­дів, від яких пред­став­ни­ки ком­па­нії очі­ку­ва­ли на ма­кси­маль­ні ре­зуль­та­ти.

«На хо­ро­ші ре­зуль­та­ти вро­жай­но­сті впли­ва­ють рі­зні чин­ни­ки. На­сам­пе­ред — по­сів­ний ма­те­рі­ал. Наш ма­те­рі­ал ви­ро­ще­но в Укра­ї­ні, а та­кож де­яку ча­сти­ну при­во­зять з-за кор­до­ну.

Остан­ніх два ро­ки ми спо­сте­рі­га­є­мо до­ста­тню кіль­кість опа­дів і ба­чи­мо за ре­зуль­та­та­ми, що ку­ку­ру­дза до­сить уро­жай­на», — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Со­лян, ме­не­джер з ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку ком­па­нії Limagrain у За­хі­дній Укра­ї­ні.

По за­кін­чен­ні чем­піо­на­ту обра­ли й на­го­ро­ди­ли при­зе­рів у рі­зних но­мі­на­ці­ях. Аби ви­зна­чи­ти най­кра­щий гі­брид, пра­ців­ни­ки ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс» під кон­тро­лем фірм-пар­тне­рів ви­са­джу­ва­ли й ви­ро­щу­ва­ли ро­сли­ни в одна­ко­вих умо­вах.

«Зі­бра­ний урожай ку­ку­ру­дзи ком­па­ні­єю Euralis ста­но­вить 150 цен­тне­рів. Ми вва­жа­є­мо, що 15 тонн зер­на — це хо­ро­ший ре­зуль­тат. А та­кож ін­ший за­галь­ний рі­вень уро­жай­но­сті за на­ши­ми під­сум­ка­ми є до­сить ви­со­кий», — під­би­ває під­сум­ки Ан­дрій Ба­ран.

На­го­ро­ду за най­ви­щу цукри­стість отри­мав гі­брид бу­ря­ку фран­цузь­кої ком­па­нії «Фло­ри­мон Де­пре».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.