ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ ПРИБУТКОВОСТІ В РІ­ЗНИХ УМО­ВАХ ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ КУ­КУ­РУ­ДЗИ

The Ukrainian Farmer - - Тема номера -

Ком­па­нія «Син­ген­та» про­во­дить кро­пі­тку ро­бо­ту над ство­ре­н­ням но­вих ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, щоб пов­ні­стю за­до­воль­ни­ти по­тре­би агра­рі­їв у всіх кра­ї­нах Єв­ро­пи, де ко­жний де­ся­тий ге­ктар за­сі­я­но гі­бри­да­ми ком­па­нії.

Ада­птив­на стій­кість ро­слин до не­спри­я­тли­вих чин­ни­ків зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща є одні­єю з ва­жли­вих про­блем сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, що зу­мов­лює під­ви­ще­н­ня по­пи­ту на гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи з ком­пле­ксом та­ких

цін­них ознак, як уро­жай­ність, ста­біль­ність, якість.

Для одер­жа­н­ня ви­со­ких і ста­біль­них уро­жа­їв ку­ку­ру­дзи в ко­жно­му го­спо­дар­стві ТОВ «Син­ген­та» про­по­нує спектр гі­бри­дів, які ма­ють рі­зно­ма­ні­тний тип ре­а­кції на мін­ли­вість умов се­ре­до­ви­ща (та­бли­ця), зокре­ма ін­тен­сив­но­го ти­пу (для одер­жа­н­ня ма­кси­маль­них уро­жа­їв на під­ви­ще­но­му агро­фо­ні); се­ре­дньо­пла­сти­чні, що ви­рі­зня­ю­ться ши­ро­ким ада­птив­ним по­тен­ці­а­лом (для отри­ма­н­ня від­но­сно ста­біль­них уро­жа­їв на по­лях із не­ста­біль­ним агро­фо­ном), і ви­со­ко­ста­біль­ні (для одер­жа­н­ня га­ран­то­ва­но­го вро­жаю в умо­вах змін­них ме­тео­ро­ло-

гі­чних чин­ни­ків на бі­дних за по­жив­ним скла­дом ґрун­тах).

Зокре­ма, хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти но­ву роз­роб­ку — Ар­те­зі­ан, що пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня і впро­ва­дже­н­ня в сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво но­вих гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи з ви­со­ким ге­не­ти­чним по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті й ста­біль­но­сті в умо­вах мін­ли­вих ме­тео­ро­ло­гі­чних чин­ни­ків. Ці гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи ма­ють пі­дви­ще­ний рі­вень ада­птив­но­сті зав­дя­ки опти­мі­за­ції обмін­них про­це­сів в умо­вах не­до­ста­тньо­го во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня. То­ле­ран­тність но­во­го ге­но­ти­пу до ви­со­ких тем­пе­ра­тур: кра­щий мі­кро­клі­мат по­сі­вів зав­дя­ки по­лі­пше­но­му ме­ха­ні­змо­ві тер­мо­ре­гу­ля­ції ро­слин за­без­пе­чує зни­же­н­ня ри­зи­ку стре­су про­тя­гом кри­ти­чних фаз роз­ви­тку ро­слин і втра­ти вро­жаю. Не­пе­ре­вер­ше­на ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня во­ло­ги гі­бри­да­ми брен­да Ар­те­зі­ан спри­яє ма­кси­маль­но­му роз­кри­ван­ню по­тен­ці­а­лу вро­жай­но­сті в ло­яль­них умо­вах та має пе­ре­ва­гу пе­ред кон­ку­рен­та­ми за умов стре­су.

Го­лов­не зав­да­н­ня агро­но­ма — отри­ма­ти ви­со­кий урожай які­сної про­ду­кції за зна­чної оку­пно­сті за­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. Це зав­да­н­ня мо­жли­во ви­ко­на­ти за умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних гі­бри­дів із по­ту­жним ге­не­ти­чним по­тен­ці­а­лом.

Уро­жай­ність. За­галь­но­ві­до­мо, що вро­жай­ність — це скла­дна озна­ка,

яку зу­мов­лю­ють ба­га­то чин­ни­ків (ско­ро­сти­глість, зи­мо­стій­кість, по­су­хо­стій­кість, стій­кість до ви­ля­га­н­ня, шкі­дни­ків і хво­роб, при­да­тність до ме­ха­ні­зо­ва­но­го зби­ра­н­ня вро­жаю то­що). Гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи ком­па­нії «Син­ген­та» ма­ють ви­со­кий рі­вень про­я­ву не­об­хі­дних го­спо­дар­сько-цін­них ознак, що дає змо­гу отри­му­ва­ти ви­со­ку при­бу­тко­вість сіль­го­спви­ро­бни­цтва.

Ско­ро­сти­глість. Ско­ро­сти­глі гі­бри­ди мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти і в пів­ден­ні­ших ра­йо­нах для пі­сля­жнив­них і по­у­кі­сних по­сі­вів. Ва­жли­ва умо­ва — про­яв ре­мон­тан­тно­сті (Stay Green). У та­ких гі­бри­дів лис­тки і сте­бла за­ли­ша­ю­ться зе­ле­ни­ми про­тя­гом 10–15 днів пі­сля фі­зіо­ло­гі­чної сти­гло­сті зер­на. За зби­ра­н­ня та­ких гі­бри­дів у фа­зі вос­ко­вої сти­гло­сті отри­му­ють ви­со­ко­які­сний си­лос із під­ви­ще­ним умі­стом кор­мо­вих оди­ниць і мі­ні­маль­ним рів­нем умі­сту ки­слот, які по­гір­шу­ють якість кор­му.

Стій­кість про­ти ура­же­н­ня хво­ро­ба­ми.

Впро­довж пе­рі­о­ду ве­ге­та­ції, на­віть і за збе­рі­га­н­ня, ку­ку­ру­дзу ура­жу­ють по­над 100 ви­дів гри­бів і ба­кте­рій, де­які ві­ру­сні й мі­ко­пла­змо­ві хво­ро­би. На по­ши­ре­н­ня збу­дни­ків хво­роб ку­ку­ру­дзи та їх чи­сель­ність ду­же впли­ва­ють ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви.

Одним із пер­шо­чер­го­вих за­хо­дів за­хи­сту від основ­них хво­роб ку­ку­ру­дзи є ви­ко­ри­ста­н­ня гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, стій­ких до:

• сте­бло­вих гни­лей, гель­мін­то­спо­рі­о­зу, пу­хир­ча­стої та ле­тю­чої са­жок (СИ Те­лі­ас, СИ Ені­гма, СИ Но­ва­топ, СИ Фор­та­го, СИ Арі­о­со, СИ Фо­тон, СИ Чо­рін­тос, НК Лю­ці­ус, СИ Зе­фір);

• ко­ре­не­вих і сте­бло­вих гни­лей, пу­хир­ча­стої саж­ки, гель­мін­то­спо­рі­о­зу, ір­жі (СИ Ро­тан­го, СИ Та­лі­сман, СИ Фе­но­мен, Де­лі­топ, СИ Ала­ді­ум, НК Ко­бальт, НК Тер­мо, СИ Ба­тан­га).

Хо­ло­до­стій­кість. Сів­бу хо­ло­до­стій­ких гі­бри­дів мо­жна про­во­ди­ти на 10–15 днів ра­ні­ше за опти­маль­ний строк за тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту +6…+8 °С. Це дає змо­гу отри­ма­ти схо­ди на 5–7 днів ра­ні­ше, ніж у не­хо­ло­до­стій­ких, на­віть у ро­ки з не­до­ста­тньою су­мою актив­них тем­пе­ра­тур. Та­ким чи­ном, з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість збіль­ши­ти фа­зу актив­но­го фо­то­син­те­зу, за якої в ро­сли­ні ін­тен­сив­но на­ко­пи­чу­є­ться ор­га­ні­чна ре­чо­ви­на. До­брою хо­ло­до­стій­кі­стю ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться гі­бри­ди: СИ Ро­тан­го, СИ Та­лі­сман, СИ Те­лі­ас, СИ Фе­но­мен, СИ Ені­гма, СИ Фо­тон, НК Тер­мо, СИ Чо­рін­тос, СИ Зе­фір.

Більш ран­ні схо­ди і швид­ший роз­ви­ток ро­слин у хо­ло­до­стій­ких гі­бри­дів до­зво­ляє під­ви­щи­ти вро­жай­ність зер­на та си­ло­сної ма­си, осо­бли­во в ті ро­ки, ко­ли дру­га по­ло­ви­на ве­ге­та­ції про­хо­дить у по­су­шли­вих умо­вах.

По­су­хо­стій­кість. По­су­ха є одним із основ­них чин­ни­ків, що лі­мі­ту­ють роз­ви­ток ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні. Не­без­пе­чні­шою є ком­бі­но­ва­на по­су­ха, ко­ли брак во­ди в ґрун­ті збі­га­є­ться з впли­вом су­хо­го жар­ко­го по­ві­тря. За силь­ної або три­ва­лої по­су­хи пе­ре­ва­жа­ють про­це­си де­гра­да­ції, ви­ни­кає різ­ке по­ру­ше­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.