Ада­птив­ність

The Ukrainian Farmer - - Тема номера -

фун­кціо­ну­ва­н­ня си­стем жит­тє­ді­яль­но­сті ро­сли­ни. До кри­ти­чно­го пе­рі­о­ду ку­ку­ру­дзи на­ле­жать два ти­жні до цві­ті­н­ня та три пі­сля ньо­го. По­су­ха не­га­тив­но впли­ває на еле­мен­ти стру­кту­ри вро­жаю (змен­шу­є­ться кіль­кість ка­ча­нів на ро­сли­ні, роз­мір ка­ча­на та ви­хід зер­на з ньо­го), ви­со­ту ро­слин, роз­мір між­ву­зля, ли­стя та ін. Стій­кість рі­зних ге­но­ти­пів до по­су­хи ви­зна­ча­є­ться змі­ною вро­жай­но­сті зер­на, на яку опо­се­ред­ко­ва­но чи без­по­се­ре­дньо впли­ва­ють рі­зні мор­фо­ло­гі­чні й біо­ло­гі­чні озна­ки.

Ге­не­ти­чний рі­вень по­су­хо­стій­ко­сті гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи (СИ Те­лі­ас, СИ Фе­но­мен, СИ Фор­та­го, СИ Ала­ді­ум, СИ Чо­рін­тос, СИ Зе­фір) ство­ре­но кро­пі­ткою пра­цею се­ле­кціо­не­рів і на­у­ков­ців ком­па­нії «Син­ген­та» й зу­мов­ле­но ком­пле­ксом мор­фо­біо­ло­гі­чних ознак, які да­ють змо­гу під­три­му­ва­ти на на­ле­жно­му рів­ні обмін­ні та ро­сто­ві про­це­си ро­сли­ни в по­су­шли­ві пе­рі­о­ди ве­ге­та­ції.

Схиль­ність до дво­ка­чан­но­сті.

В лі­те­ра­ту­рі ши­ро­ко обго­во­рю­є­ться се­ле­кцій­на й го­спо­дар­ська цін­ність ба­га­то­ка­чан­но­сті ку­ку­ру­дзи. Чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­ні в Укра­ї­ні та в ін­ших

кра­ї­нах, свід­чать про пев­ні пе­ре­ва­ги ге­но­ти­пів, для яких ха­ра­ктер­на ця озна­ка. Це по­ясню­є­ться тим, що в не­спри­я­тли­вих умо­вах ви­ро­щу­ва­н­ня та­кі гі­бри­ди хоч і не утво­рю­ють два ка­ча­ни, про­те ма­ють зна­чно мен­ше без­плі­дних ро­слин, а за опти­маль­но­го ба­лан­су по­жив­но­сті ґрун­ту, во­ло­го­за­без­пе­че­но­сті та гу­сто­ти сто­я­н­ня ро­слин усі гі­бри­ди ком­па­нії «Син­ген­та» зда­тні фор­му­ва­ти два го­спо­дар­сько-при­да­тних ка­ча­ни.

Швид­ка во­ло­го­від­да­ча. Ве­ли­ке зна­че­н­ня для впро­ва­дже­н­ня енер­го­о­ща­дних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ві­ді­гра­ють гі­бри­ди зі швид­кою втра­тою во­ло­ги зер­ном (у сво­їй гру­пі сти­гло­сті) під час до­зрі­ва­н­ня: СИ Та­лі­сман, СИ Фе­но­мен, СИ Те­лі­ас, СИ Фор­та­го, СИ Фо­тон, СИ Арі­о­со, НК Лю­ці­ус, СИ Ба­тан­га, СИ Чо­рін­тос, СИ Зе­фір. Ця осо­бли­вість гі­бри­дів до­зво­ляє про­во­ди­ти зби­ра­н­ня з одно­ча­сним обмо­ло­том ка­ча­нів і зни­зи­ти ви­тра­ти ма­те­рі­аль­но-гро­шо­вих ре­сур­сів на пі­сля­зби­раль­ну до­роб­ку зер­на.

Те­хно­ло­гі­чність. До основ­них по­ка­зни­ків те­хно­ло­гі­чно­сті гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи на­ле­жить при­да­тність до ме­ха­ні­зо­ва­но­го зби­ра­н­ня і те­хно­ло­гі­чної пе­ре­роб­ки вро­жаю.

Не­об­хі­дно, щоб ка­ча­ни роз­та­шо­ву­ва­ли­ся на одно­му рів­ні й на ви­со­ті ви­ще ніж 50 см, а ма­ши­но­збір­ність зер­но­вої ча­сти­ни ста­но­ви­ла не мен­ше ніж 97–98%. Усі без ви­ня­тку гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи ком­па­нії «Син­ген­та» від­по­від­а­ють за­зна­че­ним ви­мо­гам і є при­да­тни­ми до ме­ха­ні­зо­ва­но­го зби­ра­н­ня вро­жаю.

Ін­тен­сив­ність лис­тко­утво­ре­н­ня, за­галь­на пло­ща лис­тко­вої по­верх­ні та її фо­то­син­те­ти­чна зда­тність ма­ють ва­жли­ве зна­че­н­ня, бо 90–95% су­хої ре­чо­ви­ни ро­слин фор­му­є­ться з ор­га­ні­чних ре­чо­вин, що утво­рю­ю­ться в лис­тках. Ва­жли­ви­ми умо­ва­ми є ере­кто­ї­дний тип роз­мі­ще­н­ня лис­тків на ро­сли­ні (сві­тло кра­ще про­ни­кає в гли­би­ну та­ко­го агро­це­но­зу, й урожай ви­яв­ля­є­ться ви­щим до 30%, по­рів­ню­ю­чи з ли­гуль­ни­ми фор­ма­ми) та про­яв ре­мон­тан­тно­сті (ро­сли­ни ти­пу Stay Green). У та­ких гі­бри­дів лис­тки та сте­бла за­ли­ша­ю­ться зе­ле­ни­ми про­тя­гом 10–15 днів пі­сля фі­зіо­ло­гі­чної сти­гло­сті зер­на. Під час зби­ра­н­ня та­ких гі­бри­дів (СИ Ро­тан­го, СИ Та­лі­сман, СИ Фе­но­мен, СИ Ені­гма, СИ Но­ва­топ, СИ Фо­тон, НК Лю­ці­ус, СИ Фор­та­го, СИ Чо­рін­тос, СИ Зе­фір) у фа­зі вос­ко­вої сти­гло­сті отри­му­ють ви­со­ко­які­сний си­лос з під­ви­ще­ним умі­стом кор­мо­вих оди­ниць які­сно­го кор­му.

От­же, чі­тка уява про по­кра­ще­ний мор­фо­ло­го-фі­зіо­ло­гі­чний тип ро­слин і з’ясу­ва­н­ня біо­ло­гі­чних при­чин, які лі­мі­ту­ють їхню про­ду­ктив­ність у пев­них умо­вах се­ре­до­ви­ща, спри­я­ють під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи ком­па­нії «Син­ген­та». Ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні фа­хів­ці ТОВ «Син­ген­та» за по­тре­би до­по­мо­жуть вам обра­ти опти­маль­ний на­бір гі­бри­дів, щоб ра­ціо­наль­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ре­сур­си й під­ви­щи­ти оку­пність ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи.

ЗОНАЛЬНІСТЬ НАЙБІЛЬШОЇ ШКОДОЧИННОСТІ ХВО­РОБ В УКРА­Ї­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.