Ді­а­бро­ти­ка на­сту­пає

В Укра­ї­ні збіль­шу­ю­ться пло­щі по­сі­вів, де ви­яв­ле­но за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка

The Ukrainian Farmer - - Тема номера - АН­ДРІЙ ЧЕЛОМБІТКО Де­пар­та­мент фі­то­са­ні­тар­ної без­пе­ки, кон­тро­лю у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва Держ­прод­спо­жив­слу­жби Спі­вав­тор: Оль­га Ба­шин­ська

Остан­ні­ми ро­ка­ми зна­чно по­гір­шив­ся фі­то­са­ні­тар­ний стан по­сі­вів сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур за­га­лом по Укра­ї­ні. До цьо­го при­звів мо­ра­то­рій на про­ве­де­н­ня ор­га­на­ми дер­жав­но­го

на­гля­ду сво­їх пла­но­вих за­хо­дів, а та­кож без­від­по­від­аль­не став­ле­н­ня ви­ро­бни­ків до здій­сне­н­ня за­хо­дів із ло­ка­лі­за­ції та лі­кві­да­ції шкі­дли­вих ор­га­ні­змів у сво­їх го­спо­дар­ствах.

Мо­жна за­зна­чи­ти фа­кти ви­яв­ле­н­ня на по­лях ра­ні­ше від­су­тніх у на­шій кра­ї­ні ка­ран­тин­них ор­га­ні­змів, зокре­ма, не­по­ві­ру­су кіль­це­вої пля­ми­сто­сті тю­тю­ну, що ура­жує сою, ба­кте­рі­аль­но­го в’яне­н­ня ку­ку­ру­дзи, пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ської то­ма­тної мо­лі, бу­рої гни­лі кар­то­плі. Крім цьо­го, спо­сте­рі­га­є­ться стрім­ке зро­ста­н­ня кіль­ко­сті во­гнищ ка­ран­тин­них ор­га­ні­змів, які є обме­же­но по­ши­ре­ни­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни: аме­ри­кан­сько­го бі­ло­го ме­те­ли­ка, кар­то­пля­ної мо­лі, па­сма льо­ну та ін.

Про­те го­лов­на ува­га фі­то­са­ні­тар­них ін­спе­кто­рів сьо­го­дні при­ку­та до збіль­ше­н­ня площ по­сі­вів, на яких за­про­ва­дже­но ка­ран­тин­ні обме­же­н­ня че­рез ви­яв­ле­н­ня за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка. Так, цьо­го ро­ку но­ві во­гни­ща жу­ка ви­яв­ле­но на те­ри­то­рії 12 обла­стей (до­кла­дно в табл. 1). Так, ста­ном на 1 сі­чня 2018 ро­ку жук був по­ши­ре­ний на пло­щі 88,9 тис. ге­кта­рів, а вже на по­ча­ток жов­тня по­то­чно­го ро­ку пло­щі, за­ра­же­ні ним, збіль­ши­лись май­же на 20 тис. ге­кта­рів.

За при­пу­ще­н­ням спе­ці­а­лі­стів Держ­прод­спо­жив­слу­жби, пло­щі за­ра­же­н­ня за­хі­дним ку­ку­ру­дзя­ним жу­ком бу­дуть збіль­шу­ва­тись і на­да­лі. Цьо­му спри­яє низ­ка чин­ни­ків, се­ред яких мо­жна ви­ді­ли­ти го­лов­ні:

• без­кон­троль­не ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в мо­но­куль­ту­рі (не­до­три­ма­н­ня сі­во­змі­ни);

• за­бо­ро­на на пе­ре­вір­ки ви­ро­бни­ків про­тя­гом остан­ніх 4-х ро­ків;

• не­до­ста­тня кіль­кість ви­дів ін­се­кти­ци­дів, що мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для зни­ще­н­ня яєць і ли­чи­нок;

• спри­я­тли­ві клі­ма­ти­чні умо­ви;

• пе­ре­ве­зе­н­ня за­бру­дне­ної ґрун­то­об­ро­бної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки;

• низь­ка сві­до­мість ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та пе­ре­сі­чних гро­ма­дян що­до не­без­пе­ки по­ши­ре­н­ня ка­ран­тин­них ор­га­ні­змів.

Тем­пи по­ши­ре­н­ня

За­хі­дний ку­ку­ру­дзя­ний жук — один із при­кла­дів ін­тен­сив­ної ін­тро­ду­ктив­ної зда­тно­сті но­вих жи­вих ор­га­ні­змів. Пер­вин­ним аре­а­лом йо­го по­ши­ре­н­ня є США. За­кар­па­т­тя — пер­ша те­ри­то­рія на­шої кра­ї­ни, де у 2001 ро­ці бу­ло ви­яв­ле­но шкі­дни­ка. У 2006 ро­ці йо­го ви­яв­ле­но на Львів­щи­ні, 2007-го — на Іва­но-Фран­ків­щи­ні, а 2008-го —

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.