Пе­ре­ві­ре­ний ча­сом пар­тнер

Ком­па­нія «Лі­ма­грейн Укра­ї­на» від­свя­тку­ва­ла пер­ше де­ся­ти­річ­чя сво­єї ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні

The Ukrainian Farmer - - Аграрна політика - ІННА БІРЮКОВА

«10 ро­ків пар­тнер­ства — 100% но­ва­тор­ських рі­шень» — під та­ким де­ві­зом ві­до­ма в аграр­них ко­лах ком­па­нія «Лі­ма­грейн Укра­ї­на» від­свя­тку­ва­ла своє пер­ше де­ся­ти­річ­чя ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні. Де­сять ро­ків для успі­шної ком­па­нії — ба­га­то це чи ма­ло? Най­кра­ще на та­ке за­пи­та­н­ня від­по­від­а­ють ке­рів­ни­ки під­при­ємств агро­бі­зне­су, які вва­жа­ють, що ком­па­нія «Лі­ма­грейн» бу­ла зав­жди. Адже во­ни не уяв­ля­ють сво­єї ро­бо­ти без цьо­го на­дій­но­го, пе­ре­ві­ре­но­го ча­сом пар­тне­ра.

На­га­да­є­мо, що між­на­ро­дний ко­опе­ра­тив, який за­сну­ва­ли та яким ке­ру­ють фран­цузь­кі фер­ме­ри, «Лі­ма­грейн» є одним із лі­де­рів се­ред на­сін­нє­вих ком­па­ній сві­ту. Ство­рю­ю­чи но­ві сор­ти й гі­бри­ди, «Лі­ма­грейн» ре­а­лі­зо­вує на­сі­н­ня по­льо­вих й ово­че­вих куль­тур, а та­кож зер­но­ві ін­гре­ді­єн­ти в по­над 140 кра­ї­нах сві­ту. В Укра­ї­ні ком­па­нія пред­став­ле­на з 2008 ро­ку й упев­не­но за­во­йо­вує ри­нок які­стю про­ду­ктів, їх уні­каль­ні­стю й асор­ти­мен­том.

Під час уро­чи­сто­го свя­тку­ва­н­ня юві­лею на адре­су ком­па­нії та ко­ле­кти­ву «Лі­ма­грейн Укра­ї­на» лу­на­ли при­ві­та­н­ня й по­ба­жа­н­ня від пар­тне­рів — ком­па­ній дистри­бу­то­рів, пред­став­ни­ків про­від­них аграр­них го­спо­дарств.

При­су­тніх те­пло при­ві­тав го­ло­ва єв­ро­пей­сько­го від­ді­ле­н­ня ком­па­нії «Лі­ма­грейн» Ан­ту­ан Ко­лом­бо. Він по­дя­ку­вав укра­їн­ським пар­тне­рам за плі­дну спів­пра­цю, роз­по­вів про істо­ри­чне ми­ну­ле, пер­спе­кти­ви та пла­ни на май­бу­тнє. А пла­ни, тре­ба ска­за­ти, в ком­па­нії ам­бі­тні. Так, сьо­го­дні гру­па ком­па­ній «Лі­ма­грейн» вхо­дить у Топ-3 ком­па­ній, які за­без­пе­чу­ють ви­ро­бни­цтво у сві­ті стра­те­гі­чних куль­тур — ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, пше­ни­ця, ячмінь, рі­пак. Однак по­став­ле­но зав­да­н­ня — ста­ти пер­шою по­зи­ці­єю се­ред сві­то­вих на­сін­нє­вих ком­па­ній.

Ра­до на сце­ні уча­сни­ки свя­та зу­стрі­ча­ли Укра­ї­на». Він за­зна­чив, що за 10 ро­ків пред­став­ни­цтва ком­па­нії в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но по­над 140 про­ду­ктів. Зокре­ма, біль­ше ніж 40 гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи та 40 — со­ня­шни­ку. На сьо­го­дні в порт­фе­лі ком­па­нії є ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти пше­ни­ці, 14 рі­па­ко­вих про­ду­ктів, ячме­ні, го­рох й ін­ші куль­ту­ри.

Ре­зуль­та­ти го­во­рять са­мі за се­бе. По ку­ку­ру­дзі най­по­пу­ляр­ні­ши­ми ста­ли Аде­вей, ЛГ 30315 з уро­жай­ні­стю до 14 т/га, ЛГ 3350, який вро­див 15 т/га у 2017 ро­ці на Ки­їв­щи­ні.

Від­но­сно но­вий ЛГ 30352 в Хмель­ни­цькій обла­сті ни­ні­шньо­го ро­ку по­ка­зав ре­зуль­тат 17,5 т/га.

За вро­жай­ні­стю со­ня­шни­ку в пів­ден­но­схі­дно­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни за­фі­ксо­ва­но ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат — 4–5 т/га (ста­біль­но вро­жай­ність со­ня­шни­ку «Лі­ма­грейн» — 2,5–3 т).

Ве­ли­ким до­ся­гне­н­ням є те, що ком­па­нія ви­ве­ла гі­бри­ди, які стій­кі до всіх ві­до­мих рас вов­чку. А от рі­па­кам ком­па­нії сьо­го­дні на­ле­жить близь­ко 7% рин­ку. Се­ред них ві­до­мий агра­рі­ям Аль­ба­трос, який за­без­пе­чив ма­кси­маль­ну вро­жай­ність до 7 т/га, та­кож ви­со­ко­про­ду­ктив­ні Ар­то­га, Арі­зо­на, Ар­се­нал, які ма­ють уро­жай­ність не мен­ше за 4 т/га. Гі­дну кон­ку­рен­цію на рин­ку ста­нов­лять гі­бри­ди пше­ни­ці. На­при­клад, Ко­ло­нія в с. Со­кіль­ча Жи­то­мир­ської обла­сті по­ка­за­ла вро­жай­ність 13,2 т. Но­ві про­ду­кти Фрі­скі, цьо­го­рі­чний Ме­скаль за­без­пе­чу­ють 8–10 т/га.

Ра­зом із ком­па­ні­єю від­бу­ва­ло­ся ста­нов­ле­н­ня та зро­ста­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму ко­ман­ди. За 10 ро­ків ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні ко­ле­ктив з 5 осіб зріс до 75, ра­зом із пра­ців­ни­ка­ми до­слі­дни­цьких цен­трів. Від­по­від­но, за де­ся­ти­річ­чя зро­ста­ла кіль­кість аграр­них го­спо­дарств, які сво­їм пар­тне­ром обра­ли ком­па­нію «Лі­ма­грейн». Пра­виль­ність та­ко­го ви­бо­ру за­свід­чи­ли ро­ки три­ва­лої спів­пра­ці.

Адже крім які­сно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ком­па­нія про­по­нує су­про­від і на­дає кон­суль­та­ції як до­ся­гну­ти ма­кси­маль­них ре­зуль­та­тів. А ще слід на­го­ло­си­ти на то­му, що на­у­ков­ці ком­па­нії зав­жди на­ма­га­ю­ться ру­ха­ти­ся на крок по­пе­ре­ду гло­баль­них клі­ма­ти­чних змін і за­по­бі­га­ти мо­жли­вим ри­зи­кам.

Га­сло «100% ін­но­ва­цій», зокре­ма, під­твер­дже­не рі­ше­н­ня­ми — опти­мі­за­ція ри­зи­ків від по­су­хи у ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи зав­дя­ки те­хно­ло­гії HYDRANEO®, те­хно­ло­гія за­хи­сту на со­ня­шни­ку SUNEO®, під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи зав­дя­ки ди­фе­рен­ці­йо­ва­ній нор­мі ви­сі­ву, що отри­ма­ла на­зву EASY VR. Під­твер­дже­н­ням ефе­ктив­но­сті цих рі­шень є пло­ща по­сі­вів, за­сі­я­на на­сі­н­ням се­ле­кції «Лі­ма­грейн», яка ста­но­вить 1,8 млн ге­кта­рів.

«Я ба­га­то ду­мав, що та­ке успіх, і ді­йшов ви­снов­ку, що це — гар­мо­нія трьох чин­ни­ків.

Пер­ший — це лю­ди, дру­гий — це про­дукт і тре­тій — рин­ко­ве се­ре­до­ви­ще. Прин­цип на­шої ком­па­нії — ро­бо­та че­рез дистри­бу­то­рів, пря­мих про­да­жів у нас не­має. Ми ста­ви­мо со­бі за ме­ту по­кра­щи­ти до­не­се­н­ня до фер­ме­ра пе­ре­ва­ги та мо­жли­во­сті на­ших про­ду­ктів. У на­шої ком­па­нії є й та­ке га­сло: «Се­ле­кція ва­шо­го при­бу­тку». І це справ­ді так. У нас не так ба­га­то мар­ке­тин­го­вих ін­стру­мен­тів і не так ба­га­то лю­дей, але про­дукт до­зво­ляє нам упев­не­но сто­я­ти на но­гах й роз­ви­ва­ти­ся», — вва­жає Ві­ктор Кар­бів­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.