25

Від­був­ся фо­рум, на яко­му уча­сни­ки обго­во­ри­ли про­до­воль­чу й еко­ло­гі­чну без­пе­ку на гло­баль­но­му та мі­сце­во­му рів­нях і до­ступ до но­вих те­хно­ло­гій

The Ukrainian Farmer - - Аграрна політика - АН­НА ГОРОБЧУК

жов­тня 2018 ро­ку в Ки­є­ві від­був­ся «Ре­гіо­наль­ний Фо­рум за­ра­ди Май­бу­тньо­го Сіль­сько­го Го­спо­дар­ства (FFA)». За­хід ор­га­ні­зо­ва­но спіль­но з ком­па­ні­єю Syngenta та Єв­ро­пей­ською ор­га­ні­за­ці­єю зем­ле­вла­сни­ків (ELO). Се­ред уча­сни­ків — Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су, ком­па­нія Deutz-Fahr, ор­га­ні­за­ція Friends of the Countryside (Дру­зі сіль­ської мі­сце­во­сті) й ін.

Пер­шу се­сію фо­ру­му від­крив По­сол і По­стій­ний пред­став­ник Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­ди в ор­га­ні­за­ці­ях ООН у Ри­мі, Го­ло­ва Ко­мі­те­ту про­гра­ми ФАО — д-р Ганс Го­ге­вен.

У сво­їй про­мо­ві він за­кцен­ту­вав ува­гу на до­сить го­стрих те­мах сьо­го­де­н­ня та за­дав за­галь­ний тон подаль­шій дис­ку­сії. Так, за під­ра­хун­ком де­мо­гра­фів до 2050 ро­ку на пла­не­ті про­жи­ва­ти­ме більш як 9 млрд лю­дей. Від­по­від­но до цих про­гно­зів, ФАО вста­но­ви­ла, що ви­ро­бни­цтво сіль­госп­про­ду­кції до 2050 ро­ку має зро­сти при­бли­зно на 50%, аби про­го­ду­ва­ти на­се­ле­н­ня Зем­лі.

Укра­ї­на має зна­чний при­ро­дний по­тен­ці­ал, то­му ві­ді­грає клю­чо­ву роль у пи­тан­ні гло­баль­ної про­до­воль­чої без­пе­ки. «Укра­ї­на є все­сві­тньо­ві­до­мою сво­ї­ми чор­но­зе­ма­ми та ве­ли­че­зним по­тен­ці­а­лом для мі­сце­во­го, єв­ро- пей­сько­го й на­віть сві­то­во­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. За­без­пе­че­н­ня най­кра­що­го та най­ра­ціо­наль­ні­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го скар­бу озна­чає за­сто­су­ва­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій і най­су­ча­сні­ших ме­то­дів ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства. До то­го ж по­трі­бно дба­ти, щоб укра­їн­ські сіль­госп­під­при­єм­ства до­ся­гли най­ви­що­го рів­ня з охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща», — за­зна­чив Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ор­га­ні­за­ції зем­ле­вла­сни­ків (ELO)

П’єр Олів’є Дреж.

Біль­шість при­да­тних для зем­ле­роб­ства те­ри­то­рій уже в обро­бі­тку, то­му збіль­ше­н­ня вро­жа­їв ма­ють за­без­пе­чи­ти ті пло­щі, що за­ли­ши­ли­ся. Однак ко­ри­сту­ва­ти­ся зем­лею й не ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти її ро­дю­чо­сті — при­зво­дить до зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті сіль­го­спу­гідь. А це, у свою чер­гу, при­зво­дить до по­гір­ше­н­ня або зни­кне­н­ня ге­не­ти­чних осо­бли­во­стей ґрун­тів без ви­ди­мих ознак руй­ну­ва­н­ня або ж до фі­зи­чно­го руй­ну­ва­н­ня ґрун­то­вих го­ри­зон­тів і на­віть до пов­но­го фі­зи­чно­го зни­кне­н­ня як біо­ко­сно­го при­ро­дно-істо­ри­чно­го ті­ла.

Сіль­сько­го­спо­дар­ська ді­яль­ність, зокре­ма се­ктор тва­рин­ни­цтва, ге­не­рує по­ту­жний об­сяг ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів. Основ­ни­ми за­бру­дню­валь­ни­ми ре­чо­ви­на­ми є від­хо­ди жит­тє­ді­яль­но­сті тва­рин. Зна­чні об’єми во­ди за­би­ра­ю­ться для ви­ро­бни­цтва кор­му для ху­до­би.

Бе­ру­чи до ува­ги не­об­хі­дність ЄС та Укра­ї­ни ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня що­до Ці­лей ста­ло­го роз­ви­тку ООН і Па­ризь­кої уго­ди що­до клі­ма­ту, слід по­сту­по­во ско­ро­чу­ва­ти час­тку тва­рин­ни­цтва й збіль­шу­ва­ти об­ся­ги їжі ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня. Во­дно­час зро­ста­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва має від­бу­ва­ти­ся шля­хом упро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій у сіль­сько­го­спо­дар­ську ді­яль­ність. Зва­жа­ю­чи на тен­ден­цію роз­ши­ре­н­ня міст за­хо­пле­н­ням сіль­ської мі­сце­во­сті, це зав­да­н­ня стає акту­аль­ні­шим.

Ще одним на­галь­ним пи­та­н­ням є го­лод і не­пра­виль­не хар­чу­ва­н­ня. Ме­шкан­ці за­мо­жні­ших кра­їн ре­гу­ляр­но ви­ки­да­ють при­да­тну для вжи­ва­н­ня їжу, адже ку­пу­ють і ви­ро­бля­ють її біль­ше, ніж з’їда­ють. Во­дно­час в ін­ших ре­гіо­нах лю­ди не­до­їда­ють на­сам­пе­ред че­рез фі­нан­со­ву не­спро­мо­жність при­дба­ти хар­чо­ві про­ду­кти.

Однак ви­ро­бле­ну про­ду­кцію зни­щу­ють усю­ди: у кра­ї­нах, що роз­ви­ва­ю­ться, про­па­дає ва­го­ма час­тка вро­жаю че­рез від­су­тність на­ле­жно­го уста­тку­ва­н­ня (скла­дів, хо­ло­диль­них ка­мер, ло­гі­сти­ки й ін.), а в ін­ду­стрі­аль­но­му сві­ті спо­жи­ва­чі та ви­ро­бни­ки ви­ки­да­ють уже го­то­ву їжу.

Дру­га ча­сти­на діа­ло­гу бу­ла при­свя­че­на зна­чен­ню но­ві­тніх те­хно­ло­гій у сіль­сько­му го­спо­дар­стві й до­сту­пу до них. Так, за­сту­пник го­ло­ви пред­став­ни­цтва ЄБРР в Укра­ї­ні з пи­тань про­ми­сло­во­сті, тор­гів­лі й агро­бі­зне­су Оле­ся Ку­зьмен­ко за­зна­чи­ла, що ін­но­ва­цій­ні ін­стру­мен­ти є клю­чем до зба­лан­су­ва­н­ня зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва та за­хи­сту нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Однак за­сто­су­ва­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій по­тре­бує спе­ці­а­лі­зо­ва­них знань і не­рід­ко зна­чних фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей. Це зу­мов­лює по­тре­бу в на­вчан­ні фер­ме­рів і до­сту­пі до рин­ків.

Під час обго­во­ре­н­ня ба­га­то ува­ги при­ді­ля­ло­ся по­тен­ці­а­лу та­ких ін­но­ва­цій­них рі­шень, як то­чне зем­ле­роб­ство, шту­чний ін­те­лект і біо­те­хно­ло­гії. Но­ві­тні роз­роб­ки до­зво­ля­ють отри­ма­ти ма­кси­маль­ну ефе­ктив­ність від зем­ле­роб­ства вна­слі­док ав­то­ма­ти­за­ції і пов­но­го кон­тро­лю ви­ро­бни­чих про­це­сів, що, сво­єю чер­гою, за­без­пе­чує еко­но­мі­чність та еко­ло­гі­чність сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Це осо­бли­во акту­аль­но в су­ча­сних умо­вах го­спо­да­рю­ва­н­ня.

«Ми по­вин­ні ви­зна­ти, що Укра­ї­на — одна з про­від­них сві­то­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських су­пер­сил. Про­те існує ще не­ви­ко­ри­ста­ний по­тен­ці­ал, який би до­зво­лив кра­ї­ні пе­ре­тво­ри­ти­ся на клю­чо­во­го грав­ця, зда­тно­го за­без­пе­чи­ти про­до­воль­ством на­се­ле­н­ня пла­не­ти, яке збіль­шу­є­ться. За­лу­че­н­ня най­су­ча­сні­ших ін­но­ва­цій і те­хно­ло­гій до­по­мо­же під­ви­щи­ти вро­жай­ність та збе­рег­ти ро­дю­чі сіль­сько­го­спо­дар­ські угі­д­дя у від­по­від­аль­ний та еко­ло­гі­чно без­пе­чний спо­сіб», — за­зна­чив ке­рів­ник на­пря­му Ста­лий роз­ви­ток бі­зне­су в кра­ї­нах Єв­ро­пи, Афри­ки та Бли­жньо­го Схо­ду ком­па­нії Syngenta Ксав’є Ле­принс.

От­же, аграр­ний се­ктор Укра­ї­ни по­тре­бує зна­чної транс­фор­ма­ції та су­ча­сно­го під­хо­ду до ве­де­н­ня бі­зне­су. Ши­ро­ке впро­ва­дже­н­ня но­ва­цій в усіх на­пря­мах сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва, тим са­мим фор­му­ю­чи зда­тність кон­ку­ру­ва­ти на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шньо­му рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.