НО­ВА ЕРА В ЗА­ХИ­СТІ НА­СІ­Н­НЯ

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - Людмила СТЕПАНОВА

За­зна­чи­мо, що про­труй­ник Вай­бранс Ін­те­грал, який в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но на пше­ни­ці та ячме­ні, вже ві­до­мий ба­га­тьом агро­но­мам, адже ком­па­нія «Син­ген­та» до­во­лі актив­но про­во­дить про­сві­тни­цьку кам­па­нію, при­свя­че­ну цьо­му пре­па­ра­ту. Ві­до­мі та­кі пе­ре­ва­ги йо­го за­сто­су­ва­н­ня на ози­мій пше­ни­ці й ози­мо­му ячме­ні: три­ва­лий по­си­ле­ний за­хист про­ти фу­за­рі­о­зної, ри­зо­кто­ні­о­зної ко­ре­не­вих і при­ко­ре­не­вих гни­лей, ти­фу­льо­зу та сні­го­вої плі­сня­ви; мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня пі­сля будь-яко­го по­пе­ре­дни­ка; на­яв­ність фор­му­ли М у скла­ді про­труй­ни­ка, що за­без­пе­чує кра­ще утри­ма­н­ня пре­па­ра­ту на на­сін­ні й іде­аль­ну якість про­тру­ю­ва­н­ня. Де­які го­спо­дар­ства вже на­віть за­кла­ли де­мо­ді­лян­ки для ви­про­бу­ва­н­ня цьо­го про­ду­кту.

То чо­му ж тіль­ки те­пер ого­ло­ше­но про офі­цій­не впро­ва­дже­н­ня но­вої те­хно­ло­гії в Укра­ї­ні? Від­по­відь ле­жить на по­верх­ні: зва­жа­ю­чи на пра­ви­ло на­ших агра­рі­їв «до­ві­ряй, але пе­ре­ві­ряй», у ком­па­нії ви­рі­ши­ли спо­ча­тку про­те­сту­ва­ти но­вий про­дукт як в ла­бо­ра­тор­них, так і в по­льо­вих умо­вах са­ме Укра­ї­ни і тіль­ки пі­сля цьо­го, спи­ра­ю­чись на ре­зуль­та­ти до­слі­джень, ар­гу­мен­то­ва­но ре­ко­мен­ду­ва­ти пре­па­рат для за­сто­су­ва­н­ня ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­кам. Про фі­то­па­то­ло­гі­чні ри­зи­ки, які сьо­го­дні за­гро­жу­ють по­сі­вам по­льо­вих куль­тур, чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня, що до­по­ма­га­ють їх ні­ве­лю­ва­ти, зокре­ма з до­по­мо­гою ді­ю­чих ре­чо­вин но­во­го по­ко­лі­н­ня, йшло­ся на кон­фе­рен­ції ком­па­нії «Син­ген­та».

ЗАХИЩЕНА НАСІНИНА

Се­ред за­хо­дів, що до­по­ма­га­ють за­хи­сти­ти ро­сли­ну впро­довж ве­ге­та­ції від шко­до­чин­них ор­га­ні­змів, на пер­шо­му мі­сці, без­пе­ре­чно, є за­хист на­сі­н­ня. Це ефе­ктив­но й еко­но­мі­чно ви­гі­дні­ше, адже оброб­ка на­сі­н­ня до­по­ма­гає вно­си­ти всі за­хи­сні ре­чо­ви­ни пря­мо на на­сі­ни­ну, від­так від­па­дає по­тре­ба до­да­тко­во вно­си­ти пре­па­ра­ти у ґрунт, тим са­мим збе­рі­га­ю­чи ґрун­ти від до­да­тко­во­го за­бру­дне­н­ня хі­мі­чни­ми пре­па­ра­та­ми.

Ін­ша пе­ре­ва­га ло­каль­но­го вне­се­н­ня про­труй­ни­ка пря­мо на на­сі­ни­ну — мі­ні­мі­за­ція ви­трат, адже ді­ю­ча ре­чо­ви­на пре­па­ра­ту обе­рі­гає не ли­ше на­сі­ни­ну від шкі­дни­ків, а й схо­ди. Ке­рів­ник під­роз­ді­лу за­хи­сту на­сі­н­ня ком­па­нії «Син­ген­та» Крі­сті­ан Шлат­тер у сво­їй до­по­віді ви­ді­лив та­кі чо­ти­ри ви­ди стре­сів, яким мо­жуть під­да­ва­ти­ся схо­ди куль­тур­них ро­слин: па­то­ге­ни, ко­ма­хи і їх ли­чин­ки, не­ма­то­ди й не­спри­я­тли­ві клі­ма­ти­чні умо­ви. За сло­ва­ми па­на Шлат­те­ра, ком­па­нія «Син­ген­та» на до­слі­дже­н­ня та син­те­зу­ва­н­ня но­вих мо­ле­кул, на­у­ко­ві роз­роб­ки у сфе­рі за­хи­сту ро­слин спря­мо­вує що­ро­ку по­над 1 млрд до­ла­рів. І са­ме про­ду­кти Вай­бранс на осно­ві но­вої мо­ле­ку­ли се­да­ксан зда­тні по­до­ла­ти па­то­ге­ни й по­сла­би­ти вплив клі­ма­ти­чних чин­ни­ків.

— Ко­ли ми по­ба­чи­ли, що Вай­бранс дає ду­же до­брі ре­зуль­та­ти на пше­ни­ці, ви­рі­ши­ли по­ши­ри­ти те­хно­ло­гію на ін­ші куль­ту­ри, — роз­по­вів Крі­сті­ан Шлат­тер. — У нас є те­хно­ло­гії Вай­бранс для зер­но­вих, ку­ку­ру­дзи, на­сту­пно­го ро­ку бу­дуть те­хно­ло­гії для цукро­вих бу­ря­ків,

зго­дом — для сої та рі­па­ку. Ця те­хно­ло­гія вже діє в го­лов­них сіль­сько­го­спо­дар­ських кра­ї­нах — Ар­ген­ти­ні та Чи­лі, Ме­кси­ці, США, Ка­на­ді, Ки­таї, Ав­стра­лії, Фран­ції, Ні­меч­чи­ні, Ве­ли­кій Бри­та­нії.

На­при­клад, у Фран­ції на­сі­н­ня, ви­сі­я­не на тре­ти­ні сіль­го­спу­гідь, обро­бля­є­ться за до­по­мо­гою те­хно­ло­гії Вай­бранс. Спо­ді­ва­є­мо­ся на по­ді­бний успіх і в Укра­ї­ні.

РОЗ­ПО­ВСЮ­ДЖЕ­Н­НЯ ПА­ТО­ГЕ­НІВ

Яки­ми хво­ро­ба­ми ура­же­ні по­сі­ви зер­но­вих в Укра­ї­ні, агра­рії зна­ють з вла­сно­го до­сві­ду. До­ктор сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук Сер­гій Ре­тьман на­го­ло­шує, що з огля­ду на клі­ма­ти­чні змі­ни від­бу­ва­ю­ться і змі­ни у фі­то­па­то­ло­гі­чній си­ту­а­ції на по­лі: під­ви­щу­є­ться не­без­пе­ка епі­фі­то­тій, аре­а­ли по­ши­ре­н­ня шкі­дли­вих ор­га­ні­змів по­су­ва­ю­ться на пів­ніч, ви­ни­кає за­гро­за аклі­ма­ти­за­ції об’єктів, акти­ві­зу­ю­ться збу­дни­ки, які ра­ні­ше не ста­но­ви­ли за­гро­зи сіль­сько­му го­спо­дар­ству, зни­жу­є­ться ефе­ктив­но­сті фі­то­са­ні­тар­них за­хо­дів. За про­гно­за­ми вче­но­го, де­да­лі силь­ні­шої шко­ди по­сі­вам зер­но­вих зав­да­ва­ти­муть сні­го­ва плі­сня­ва, ти­фу­льоз, бо­ро­шни­ста ро­са, се­пто­рі­оз, цер­ко­спо­ре­льо­зна при­ко­ре­не­ва гниль, офі­о­бо­льо­зна ко­ре­не­ва гниль, гі­бел­лі­ноз, ри­зо­кто­ні­оз то­що.

— Змі­ни клі­ма­ту, які від­бу­ли­ся за остан­ні 3–5 ро­ків, зму­шу­ють нас на ран­ніх ета­пах ор­га­но­ге­не­зу фор­му­ва­ти по­ту­жну ко­ре­не­ву си­сте­му, — на­го­ло­шує Сер­гій Ре­тьман. — Це дає мо­жли­вість ро­сли­ні роз­кри­ти свій ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал. Однак у фа­зу мо­ло­чно­вос­ко­вої сти­гло­сті ко­ре­не­ва си­сте­ма не та­ка по­ту­жна, як бу­ла ра­ні­ше, і то­му ро­сли­на не мо­же пов­ні­стю роз­кри­ти свій по­тен­ці­ал. На­то­мість за до­по­мо­гою но­вої д. р. се­да­ксан це ціл­ком ре­аль­но.

Са­ме за­сто­со­ву­ю­чи ці но­ві те­хно­ло­гі­чні за­хо­ди, пев­ною мі­рою мо­жна впли­ну­ти на роз­кри­т­тя за­кла­де­но­го по­тен­ці­а­лу. В умо­вах сьо­го­де­н­ня без оброб­ки на­сі­н­ня обі­йти­ся не­мо­жли­во.

ДО­СВІД БРИ­ТА­НІЇ

Бри­та­нії з її по­мір­ним во­ло­гим клі­ма­том час­тко­во на­га­дує но­ві укра­їн­ські ре­а­лії. В уся­ко­му ра­зі, згі­дно з до­слі­дже­н­ня­ми на­у­ков­ців Нот­тін­гем­сько­го уні­вер­си­те­ту, че­рез низь­кі тем­пе­ра­ту­ри й ви­щу во­ло­гість 200 об­сте­же­них угідь бу­ло ура­же­но ко­ри­чне­вою ко­ре­не­вою гни­л­лю та плі­сня­вою ко­ло­су. Збу­дни­ка­ми цих хво­роб є па­то­ге­ни Fusarium та Microdochium.

У ре­зуль­та­ті від­ми­ра­н­ня ко­рі­н­ня від­бу­ва­є­ться по­ля­га­н­ня по­сі­вів — схо­же на ура­же­н­ня сте­бла ри­зо­кто­ні­єю. Окрім то­го, спо­ри цих па­то­ге­нів про­ни­ка­ють у ко­лос і спри­чи­ня­ють йо­го плі­сня­ві­н­ня. Зер­на ста­ють отруй­ни­ми, бо цей гриб ство­рює то­кси­ни. В ре­зуль­та­ті втра­ти вро­жаю ста­нов­лять 20–70%.

По­ля­га­н­ня ро­слин та­кож спри­чи­няє па­то­ген Rhizoctonia cerealis. У ра­зі по­су­хи на ґрун­тах, ін­фі­ко­ва­них цим гри­бом, від­бу­ва­є­ться плі­сня­ві­н­ня ко­ло­са, адже ро­сли­ні бра­кує мі­не­ра­лів, щоб нор­маль­но йо­го роз­ви­ва­ти. До­ве­де­но, що втра­ти вро­жай­но­сті від ін­фі­ку­ва­н­ня ґрун­тів цим гри­бом мо­жуть ста­но­ви­ти 26–50%.

Від­так у Бри­та­нії роз­по­ча­ли до­слі­дже­н­ня, спря­мо­ва­ні на по­шу­ки шля­хів бо­роть­би із ци­ми гри­ба­ми. За сло­ва­ми до­цен­та ка­фе­дри па­то­ло­гії ро­слин фа­куль­те­ту біо­ло­гі­чних на­ук уні­вер­си­те­ту Нот­тін­ге­ма Ру­мі­а­ни Рей, бу­ло

ВАЙ­БРАНС ДЛЯ ЗА­ХИ­СТУ ПШЕ­НИ­ЦІ

Оскіль­ки роз­ро­бни­ком мо­ле­ку­ли се­да­ксан, а, від­по­від­но, й про­труй­ни­ка Вай­бранс, є ком­па­нія «Син­ген­та», ясна річ, що най­більш фун­да­мен­таль­ні до­слі­дже­н­ня но­вої ре­чо­ви­ни зро­би­ли са­ме на­у­ков­ці ці­єї ком­па­нії.

— Сьо­го­дні ми ма­є­мо на­у­ко­во до­ве­де­ні екс­пе­ри­мен­ти що­до ефе­ктив­но­сті се­да­кса­ну про­ти ти­фу­льо­зу, — роз­по­від­ає ме­не­джер з мар­ке­тин­гу, роз­ви­ток на­пря­му за­хист на­сі­н­ня Сві­тла­на Чо­ні. — Ви­про­бу­ва­н­ня про­во­ди­ли на шту­чно­му ін­фе­кцій­но­му фо­ні на на­ших до­слі­дних стан­ці­ях. Ми ви­ро­щу­ва­ли чи­сту куль­ту­ру ти­фу­ли, іно­ку­лю­ва­ли нею ро­сли­ни, мо­ди­фі­ку­ва­ли шту­чний сні­го­вий по­крив, якщо цьо­го по­кри­ву не бу­ло в мі­сці про­ве­де­н­ня екс­пе­ри­мен­ту.

На осно­ві на­ших до­слі­джень ми мо­же­мо ствер­джу­ва­ти, що Вай­бранс Ін­те­грал на сьо­го­дні — на­два­жли­вий про­дукт для за­хи­сту від ти­фу­льо­зу. Одні­єю з характеристик се­да­кса­ну є три­ва­лий пе­рі­од за­хи­сної дії — від мо­мен­ту оброб­ки на­сі­н­ня до по­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції. Це й зро­зумі­ло, адже сні­го­ва плі­сня­ва й ти­фу­льоз — хво­ро­би, які про­яв­ля­ю­ться на­ве­сні, то­му ва­жли­во, щоб ре­чо­ви­на за­хи­ща­ла на­сі­ни­ну аж до цьо­го мо­мен­ту.

Окрім то­го, за сло­ва­ми Сві­тла­ни Чо­ні, се­да­ксан чи­нить по­си­ле­ну дію про­ти збу­дни­ків хво­роб Microdochium, Fusarium і про­ти фі­то­па­то­ге­нів, які до­сі в Укра­ї­ні бу­ли у не­ве­ли­кій кіль­ко­сті, зокре­ма Rhizoctonia. Що­до дії се­да­кса­ну на збу­дни­ка Gibellina, екс­пе­ри­мен­таль­но до­ве­де­них на­у­ко­вих да­них «Син­ген­та» по­ки що не­має, але ціл­ком оче­ви­дно, що та­кий вплив бу­де. У під­сум­ку мо­жна ствер­джу­ва­ти, що се­да­ксан — це

по­си­ле­н­ня кон­тро­лю ста­рих па­то­ге­нів і ефе­ктив­ний кон­троль но­вих.

Ще одне до­слі­дже­н­ня на­у­ков­ців ком­па­нії «Син­ген­та» бу­ло при­свя­че­но впли­ву се­да­кса­ну на роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми куль­ту­ри, як у ла­бо­ра­тор­них до­слі­дах, так і в по­льо­вих.

— У ла­бо­ра­тор­них умо­вах ми про­во­ди­ли ре­тель­не ви­вче­н­ня роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми ро­сли­ни, — роз­по­ві­ла Сві­тла­на Чо­ні. — На­сі­н­ня ро­слин обро­би­ли Вай­бранс у нор­мі 1,75 г і для по­рів­ня­н­ня ета­ло­ном — про­труй­ни­ком Се­лест Макс у нор­мі 1,75 г. Ви­ро­щу­ва­ли ро­сли­ни у склян­ках про­тя­гом 45 діб у чи­сто­му про­сма­же­но­му пі­ску, пі­сля чо­го пі­сок зми­ва­ли і отри­му­ва­ли ві­зу­а­лі­за­цію роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми.

Пе­ре­ко­на­ли­ся, що се­да­ксан справ­ді по­кра­щує роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми. По­льо­ві до­слі­дже­н­ня та­кож за­свід­чи­ли по­си­ле­ний роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми і ве­ге­та­тив­ної ма­си ро­слин, обро­бле­них се­да­кса­ном, ма­кси­маль­но у фа­зі 32–37. По­ба­чи­ли цю рі­зни­цю з 30-ї до­би ве­ге­та­ції. Та й ві­зу­аль­но бу­ло по­мі­тно: на ді­лян­ках, де за­сто­со­ву­ва­ли Вай­бранс, індекс фо­то­син­те­зу (NDVI) на­ве­сні у фа­зу 31–32 був на 15% ви­щим по­рів­ня­но з ді­лян­кою, де ви­сі­я­но на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці, обро­бле­не ін­шим про­ду­ктом.

Від­по­від­но, там і роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми був кра­щим.

Зві­сно, агра­рі­їв чи не най­біль­ше ці­ка­вить вплив но­во­го пре­па­ра­ту на рі­вень уро­жай­но­сті пше­ни­ці. Щоб це з’ясу­ва­ти, ком­па­нія «Син­ген­та» про­ве­ла по­над 100 до­слі­дів в Укра­ї­ні. На жаль, пік зби­ра­н­ня

вро­жаю ози­мої пше­ни­ці при­пав на до­щі, то­му не всі ді­лян­ки вда­ло­ся зі­бра­ти, щоб ви­зна­чи­ти вро­жай­ність. Однак на окре­мих ді­лян­ках усе ж та­ки це вда­ло­ся зро­би­ти. Від­так, за сло­ва­ми Сві­тла­ни Чо­ні, рі­зни­ця вро­жай­но­сті на ді­лян­ках з обро­бле­ним Вай­бранс на­сі­н­ням і кон­тро­лем (із ви­ко­ри­ста­н­ням Се­лест Макс, Ма­ксим Фор­те, Ма­ксим Стар і про­ду­ктів кон­ку­рен­тів) на За­хо­ді Укра­ї­ни ста­но­ви­ла 10–30 ц/га, на Схо­ді — 17–30 ц/га, Пів­но­чі — 15–42 ц/га, Пів­дні — 17–47 ц/га на ко­ристь Вай­бранс.

От­же, чи до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Вай­бранс, ко­ли йо­го вар­тість на ге­ктар ста­но­вить 100 кг зер­на? Від­по­відь — оче­ви­дна…

Ко­ли ж є сенс ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Вай­бранс? На по­сі­вах ран­ніх стро­ків сів­би, пі­сля по­пе­ре­дни­ка цукро­вий бу­ряк, кар­то­пля та ово­чі — там ве­ли­ке на­ко­пи­че­н­ня гри­бів ро­ду ри­зо­кто­нія. А та­кож у ра­зі за­гро­зи ура­же­н­ня ти­фу­льо­зом і ри­зо­кто­ні­о­зом. Окрім то­го, се­да­ксан має вплив на саж­ко­ві хво­ро­би, по­си­лю­ю­чи ефе­ктив­ність фун­гі­ци­дів.

ЗА­ХИСТ КУ­КУ­РУ­ДЗИ

До­сі Вай­бранс Ін­те­грал був за­ре­є­стро­ва­ний в Укра­ї­ні на пше­ни­ці та ячме­ні. На­то­мість на­да­лі но­вий про­дукт Вай­бранс 500 за­хи­ща­ти­ме і на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи. Утім, тіль­ки на на­сін­нє­вих за­во­дах.

За­зна­чи­мо, що ни­ні ком­па­нія «Син­ген­та» про­по­нує за­хист на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи про­труй­ни­ка­ми Форс Зеа і Ма­ксим XL. Чо­му ви­ни­кла по­тре­ба до­да­ти до цих пре­па­ра­тів ще й Вай­бранс 500? Річ у тім, що в осно­ві Форс Зеа і Ма­ксим XL ле­жать чо­ти­ри ді­ю­чі ре­чо­ви­ни — ті­а­ме­то­ксам, те­флу­трин та флу­ди­о­ксо­ніл, ме­та­ла­ксил–М, які кон­тро­лю­ють рі­зних збу­дни­ків, тож від­мо­ви­ти­ся від них не­мо­жли­во. Су­міш Форс Зеа, Ма­ксим XL та Вай­бранс 500, що скла­да­є­ться із се­да­кса­ну, — це вже ін­ший рі­вень за­хи­сту на­сі­ни­ни. Так, Вай­бранс 500 у за­ре­є­стро­ва­ній нор­мі 4 мл/по­сів­на оди­ни­ця — це кон­троль ри­зо­кто­ні­о­зу та сти­му­ля­ція роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми ку­ку­ру­дзи, а та­кож ні­ве­лю­ва­н­ня хі­мі­чно­го на­ван­та­же­н­ня від уже п’яти ді­ю­чих ре­чо­вин. Вай­бранс 500 у нор­мі 24 мл/по­сів­ну оди­ни­цю — це за­хист від саж­ки ку­ку­ру­дзи.

— В Укра­ї­ні є ку­ку­ру­дза рі­зної се­ле­кції, з рі­зним сту­пе­нем стій­ко­сті до саж­ко­вої хво­ро­би. Ми про­во­ди­ли ви­про­бо­ву­ва­н­ня Вай­бранс 500 у по­льо­вих і ла­бо­ра­тор­них умо­вах, ви­зна­ча­ли ура­же­ність ку­ку­ру­дзя­ної саж­ки у фа­зі

5 лис­тків ку­ку­ру­дзи, — роз­по­ві­ла Сві­тла­на Чо­ні. — На всіх цих сту­пе­нях стій­ко­сті се­да­ксан на­віть у ла­бо­ра­тор­них умо­вах за вра­же­но­сті 72%, зни­жує її рі­вень до 10 % і ниж­че. Тоб­то в по­льо­вих умо­вах це ста­но­вить 0,01%. Ми по­рів­ня­ли їхню дію з ета­ло­ном кон­тро­лю саж­ки в Укра­ї­ні та Єв­ро­пі з про­ду­кта­ми кон­ку­рен­тів. Так, справ­ді, є про­ду­кти, що не­по­га­но ді­ють про­ти саж­ки на ку­ку­ру­дзі. Хо­ча 100% кон­тро­лю саж­ки отри­ма­ти не­мо­жли­во — че­рез ре­тар­дан­тний ефект від три­а­зо­лів.

Вай­бранс Ін­те­грал — но­вий про­труй­ник, що за­без­пе­чу­ва­ти­ме не ли­ше фун­гі­ци­дний за­хист, а й ін­се­кти­ци­дний. Це спро­щує ро­бо­ту агра­рі­ям, бо не по­трі­бно по­єд­ну­ва­ти два про­труй­ни­ки, а є один го­то­вий. Ми цьо­го ро­ку за­кла­ли де­мо­ді­лян­ки, де бу­де­мо ви­про­бо­ву­ва­ти дію Вай­бранс ін­те­грал, ре­зуль­та­ти по­ба­чи­мо на­сту­пно­го ро­ку. До цьо­го ча­су на ози­мих зер­но­вих ко­ри­сту­ва­ли­ся про­труй­ни­ком Ма­ксим Фор­те. Про­те ни­ні по­ши­рю­ю­ться но­ві хво­ро­би, для бо­роть­би з яки­ми вво­дять про­труй­ни­ки, до яких їхні збу­дни­ки не ма­ють ре­зи­стен­тно­сті. Вва­жа­є­мо, що Вай­бранс ін­те­грал убез­пе­чить на­ші по­сі­ви від но­вих збу­дни­ків. От і цьо­го ро­ку бу­ли ду­же спри­я­тли­ві умо­ви для роз­ви­тку хво­роб, уже у фа­зі фор­му­ва­н­ня ко­ло­су бу­ли ри­зи­ки ви­ни­кне­н­ня саж­ки на пше­ни­ці, крім то­го, роз­ви­ва­ла­ся аль­тер­на­рія. Ду­маю, Вай­бранс Ін­те­грал на по­ча­тко­вих ста­ді­ях їх здо­лає.

ні ко­ри­сту­ва­ти­ся які­сним про­труй­ни­ком, зокре­ма і Вай­бранс. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що з ним ми здо­ла­є­мо най­біль­шу на­шу про­бле­му — фу­за­рі­о­зи, саж­ки.

І про­ду­кти кон­ку­рен­тів хоч і мо­жуть бу­ти на одна­ко­ву рів­ні, але ре­тар­дан­тний ефект ні­ве­лює їхню ефе­ктив­ність.

От­же, в ре­зуль­та­ті до­слі­джень уста­нов­ле­но, що вплив на вро­жай­ність ку­ку­ру­дзи про­труй­ни­ків Форс Зеа, Ма­ксим XL і Вай­бранс 500 в ма­кси­маль­ній до­зі дає ма­кси­маль­ну вро­жай­ність. На­то­мість пі­сля оброб­ки на­сі­н­ня про­ду­кта­ми кон­ку­рен­тів уро­жай­ність є ниж­чою від кон­тро­лю, що по­ясню­є­ться впли­вом ре­тар­дан­тно­го ефе­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.