Со­є­вий по­яс на ма­пі Укра­ї­ни

Соя є куль­ту­рою, що ста­но­вить ве­ли­кий ін­те­рес як для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­ча, так і для ком­па­ній-екс­пор­те­рів

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - СЕР­ГІЙ РЯБУХА Спі­вав­то­ри: Пав­ло Чер­ни­шен­ко, Оле­ксандр Са­до­вий

Ін­сти­тут ро­слин­ни­цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Ви­ро­бни­цтво сої ві­ді­грає стра­те­гі­чну роль в еко­но­мі­ці низ­ки кра­їн сві­ту, осо­бли­во в АПК кра­їн аме­ри­кан­сько­го кон­ти­нен­ту (США, Бра­зи­лії й Ар­ген­ти­ни), які є основ­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми та екс­пор­те­ра­ми со­є­во­го на­сі­н­ня та про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки. Най­біль­шим ім­пор­те­ром сої у сві­ті є Ки­тай, со­є­во­го шро­ту — кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. При­чи­ною під­ви­ще­но­го по­пи­ту на сою та про­ду­кти її пе­ре­роб­ки у цих кра­ї­нах є стрім­кий роз­ви­ток тва­рин­ни­цької га­лу­зі й зро­ста­н­ня по­тре­би у ви­со­ко­біл­ко­вих ком­по­нен­тах кор­мів.

Соя за­без­пе­чує близь­ко чвер­ті сві­то­вих біл­ко­вих ре­сур­сів. За екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми фа­хів­ців аграр­но­го рин­ку, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво со­є­во­го на­сі­н­ня у 2017/18 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці ста­но­ви­ти­ме 345 млн тонн, що на 4 млн пе­ре­ви­щує про­гно­зні по­ка­зни­ки 2016/17 МР (341 млн тонн).

У Єв­ро­пі зо­се­ре­дже­но близь­ко 2,9% за­галь­но­сві­то­вої пло­щі по­сі­ву сої, і Укра­ї­на тут є лі­де­ром со­є­ви­ро­бни­цтва. До то­го ж у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах за ви­ня­тком Укра­ї­ни та РФ не спо­сте­рі­га­є­ться роз­ши­ре­н­ня площ під со­єю. У сві­то­во­му рей­тин­гу основ­них ви­ро­бни­ків сої Укра­ї­на по­сі­дає пер­ше мі­сце у Єв­ро­пі та во­сьме-де­ся­те — у сві­ті. За пе­рі­од 2000–2015 рр. по­сів­ні пло­щі під со­єю в Укра­ї­ні зро­сли з 64,4 тис. до 2,2 млн ге­кта­рів, де­що зни­зив­шись у 2016–2017 рр. У 2018-му під по­сі­ва­ми сої 1,7 млн ге­кта­рів, із яких очі­ку­є­ться збір 4,4 млн тонн на­сі­н­ня сої.

В Укра­ї­ні ака­де­мік А. О. Ба­бич і йо­го на­у­ко­ва шко­ла об­ґрун­ту­ва­ли й сфор­му­ва­ли со­є­вий по­яс, де ви­ді­ле­но зо­ну стій­ко­го та не­стій­ко­го ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри на не­зро­шу­ва­них зем­лях і зо­ну га­ран­то­ва­но­го ви­ро­бни­цтва сої на зро­шу­ва­них зем­лях.

Спри­я­тли­ві для сої ме­тео­ро­ло­гі­чні умо­ви ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться рі­чною нор­мою опа­дів у ме­жах 500–600 мм, з яких на ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од має при­па­да­ти 250–400 мм, а в най­кри­ти­чні­ший по во­ло­го­за­без­пе­че­но­сті пе­рі­од цві­ті­н­ня — пов­ний на­лив бо­бів — 180–200 мм. Ско­ро­сти­глі та се­ре­дньо­сти­глі сор­ти куль­ту­ри по­тре­бу­ють су­ми актив­них тем­пе­ра­тур (по­над +10 °С) 2400–3000 °С.

Пер­спе­ктив­ни­ми для сої є до­сить ве­ли­кі те­ри­то­рії пра­в­обе­ре­жно­го та лі­в­обе­ре­жно­го Лі­со­сте­пу, пів­ні­чно­го, цен­траль­но­го й пів-

105–110 115–117 90–95 95–97

ден­но-за­хі­дно­го Сте­пу, пів­ден­них ра­йо­нів По­ліс­ся та зро­шу­ва­ні зем­лі пів­ден­но­го Сте­пу. Не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти, що озна­ка три­ва­ло­сті ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду сор­ту є ви­рі­шаль­ною для ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри в пев­ній зо­ні ви­ро­щу­ва­н­ня.

Зав­дя­ки зро­шен­ню га­ран­то­ва­ною зо­ною ви­ро­щу­ва­н­ня сої є пів­день Укра­ї­ни, де одер­жу­ють по 3,0–3,4 т/га со­є­во­го на­сі­н­ня, що на 1,0–2,2 т/га біль­ше, ніж в ін­ших ре­гіо­нах.

Ста­біль­но­му збіль­шен­ню по­сі­вів і ви­ро­бни­цтва сої в Укра­ї­ні за остан­ні ро­ки спри­я­ли зна­чні до­ся­гне­н­ня ві­тчи­зня­них се­ле­кціо­не­рів, які ство­ри­ли ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти, ада­пто­ва­ні до кон­кре­тних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зон. Від­бу­ла­ся ада­пта­ція куль­ту­ри до но­вих для неї ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов cуб­ба­ре­аль­но­го (те­пло­го по­мір­но­го) клі­ма­ту Лі­со­сте­пу та По­ліс­ся. Для цьо­го бу­ли ство­ре­ні ви­со­ко­вро­жай­ні укра­їн­ські сор­ти сої з умі­стом у на­сін­ні 39–42% біл­ка та 20–22% жи­ру, роз­ро­бля­є­ться і впро­ва­джу­є­ться ада­птив­на сор­то­ва те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. Та­ким чи­ном, фор­му­ю­ться і ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва сої сор­то­ві, ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні, ор­га­ні­за­цій­ні, те­хно­ло­гі­чні й еко­но­мі­чні ре­сур­си ре­гіо­нів кра­ї­ни.

В остан­ні ро­ки в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться збіль­ше­н­ня об­ся­гів пе­ре­роб­ки сої на олію та шрот. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки сої у 2015 ро­ці ста­но­ви­ли близь­ко 1,2 млн тонн на рік.

По­ряд зі збіль­ше­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва со­є­вої олії та шро­ту в Укра­ї­ні зро­ста­ють й об­ся­ги екс­пор­ту цих со­є­про­ду­ктів. Так, за остан­ні п’ять ро­ків кіль­кість екс­пор­то­ва­но­го шро­ту збіль­ши­ла­ся у 23 ра­зи, олії — у 2,3 ра­за. Во­дно­час в Укра­ї­ні пра­кти­чно від­су­тні по­ту­жно­сті для ви­ро­бни­цтва хар­чо­вих со­є­вих біл­ків, у ре­зуль­та­ті чо­го со­є­ві про­ду­кти для хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті пра­кти­чно пов­ні­стю ім­пор­ту­ю­ться, го­лов­ним чи­ном зі США, Бра­зи­лії, Гол­лан­дії.

У на­у­ко­вих до­слі­дже­н­нях сої ба­га­то ува­ги при­ді­ля­є­ться пи­та­н­ням си­сте­ма­ти­ки куль­ту­ри, ви­вчен­ню її біо­ло­гії, ка­рі­о­ти­пу, екс­пе­ри­мен­таль­но­му одер­жан­ню га­пло­ї­дів, по­лі­пло­ї­дів, ме­то­дам від­да­ле­ної гі­бри­ди­за­ції з ви­ко­ри­ста­н­ням ста­те­вої і со­ма­ти­чної гі­бри­ди­за­ції, а та­кож куль­ту­рі клі­тин, тка­нин і за­род­ків. У США та за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­ї­нах ме­то­да­ми біо­те­хно­ло­гії та ген­ної ін­же­не­рії ство­ре­но низ­ку транс­ген­них сор­тів сої, стій­ких до гер­бі­ци­дів гру­пи глі­фо­са­ту й фо­сфи­но­трі­ци­ну (глю­фо­зи­на­ту амо­нію), з мо­ди­фі­ко­ва­ним умі­стом жир­них ки­слот в олії, під­ви­ще­ним рів­нем окре­мих амі­но­ки­слот, стій­ких до шкі­дли­вих ор­га­ні­змів.

Укра­ї­на має най­біль­ший у Єв­ро­пі сор­то­вий по­тен­ці­ал: до «Дер­жав­но­го ре­є­стру сор­тів ро­слин, при­да­тних до по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні» вне­се­но 188 сор­тів сої, з яких 18 — се­ле­кції Ін­сти­ту­ту ро­слин­ни­цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Так, за пе­рі­од 2008– 2017 рр. ство­ре­но та­кі сор­ти сої: Маль­ві­на, По­дя­ка (2012), Спри­тна, Еста­фе­та (2013), Бай­ка (2014), Ко­бза (2015), Пер­ли­на (2016), Кри­ни­ця, Кра­су­ня, Ме­ло­дія, Пи­сан­ка, Рай­ду­га, Рі­здвя­на (2017) (та­бли­ця).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.