Со­ня­шник на зро­шен­ні

В умо­вах де­фі­ци­ту во­ло­ги на Пів­дні Укра­ї­ни зро­ше­н­ня є чи не єди­ним спосо­бом сут­тє­во збіль­ши­ти вро­жай­ність со­ня­шни­ку

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - ВО­ЛО­ДИ­МИР СИ­ДО­РЕН­КО, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії Пів­ден­но-Укра­їн­ська фі­лія УкрНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го Спі­вав­тор: В. Ма­ляр­чук, канд. с.-г. на­ук

Во­стан­ні ро­ки по­пит на со­ня­шник і про­ду­кти йо­го пе­ре­роб­ки зна­чно зріс як на вну­трі­шньо­му, так і на зов­ні­шньо­му рин­ках, ці­ни на на­сі­н­ня зна­чно під­ви­щи­ли­ся, що зро­би­ло цю куль­ту­ру одні­єю з най­при­бу­тко­ві­ших. На жаль, зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва від­бу­ло­ся екс­тен­сив­ним шля­хом зав­дя­ки збіль­шен­ню по­сів­них площ, що при­зво­дить до зни­же­н­ня як при­ро­дної, так і ефе­ктив­ної ро­дю­чо­сті ґрун­тів на тлі ігно­ру­ва­н­ня на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­них скла­до­вих си­стем зро­шу­ва­но­го зем­ле­роб­ства.

Во­дно­час най­більш ефе­ктив­ним і ра­ціо­наль­ним на­пря­мом на­ро­щу­ва­н­ня ва­ло­вих збо­рів со­ня­шни­ку є ін­ве­сту­ва­н­ня в роз­ви­ток зро­ше­н­ня й но­ві­тніх те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня.

Як ві­до­мо, со­ня­шник має по­ту­жну ко­ре­не­ву си­сте­му, що про­ни­кає на гли­би­ну до 3–5 м (ри­су­нок), то­му вва­жа­є­ться по­су­хо- стій­кою куль­ту­рою. Про­те за ви­ро­щу­ва­н­ня йо­го в по­су­шли­вих умо­вах пів­ден­но­го сте­пу Укра­ї­ни, де най­ча­сті­ше лі­мі­та­цій­ним чин­ни­ком є де­фі­цит во­ло­ги, вро­жай­ність йо­го не­ве­ли­ка. То­му в пів­ден­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни з три­ва­ли­ми лі­тні­ми за­су­ха­ми та від­су­тні­стю про­ду­ктив­них опа­дів у лі­тній пе­рі­од ви­со­кі й ста­біль­ні вро­жаї на­сі­н­ня со­ня­шни­ку (до 5,0 т/га) за­без­пе­чу­ю­ться тіль­ки в умо­вах зро­ше­н­ня.

Під час зро­ше­н­ня со­ня­шни­ку (фо­то 1) тре­ба вра­хо­ву­ва­ти йо­го біо­ло­гі­чні осо­бли­во­сті що­до по­тре­би у во­ді для фор­му­ва­н­ня за­пла­но­ва­но­го рів­ня вро­жаю за обов’яз­ко­во­го до­три­ма­н­ня всіх агро­те­хні­чних ви­мог і спосо­бів. Най­біль­ше ро­сли­ни со­ня­шни­ку спо­жи­ва­ють во­ду в пе­рі­од схо­ди — утво­ре­н­ня ко­ши­ка (20% во­ло­ги від за­галь­них ви­трат во­ди за ве­ге­та­цію), в пе­рі­од утво­ре­н­ня ко­ши­ка — цві­ті­н­ня (43%) і за пе­рі­од цві­ті­н­ня — фор­му­ва­н­ня й на­ли­ва­н­ня на­сі­н­ня — 37%. Су­мар­не спо­жи­ва­н­ня во­ди ро­сли­на­ми со­ня­шни­ку за пе­рі­од ве­ге­та­ції (транспі­ра­ція, фор­му­ва­н­ня біо­ло­гі­чної ма­си, ви­па­ро­ву­ва­н­ня з ро­слин­ної по­верх­ні) ста­но­вить 3000–3200 м³/га.

Кри­ти­чний пе­рі­од во­до­спо­жи­ва­н­ня со­ня­шни­ку в зо­ні пів­ден­но­го Сте­пу про­хо­дить в умо­вах під­ви­ще­них тем­пе­ра­тур і низь­кої во­ло­го­сті по­ві­тря. То­му у цей пе­рі­од ве­ге­та­цій­но­го роз­ви­тку со­ня­шни­ку тре­ба під­три­му­ва­ти опти­маль­ну во­ло­гість ґрун­ту на рів­ні 70-80% НВ у йо­го ша­рі 0,5–1,0 м.

У ра­зі бра­ку ґрун­то­вої во­ло­ги в пе­рі­од від утво­ре­н­ня ко­ши­ка до цві­ті­н­ня йо­го цен­траль­на ча­сти­на мі­стить до 80% по­ро­жніх на­сі­нин, а за зро­ше­н­ня — тіль­ки 3,5%.

Пу­сто­зер­ність роз­ви­ну­тих на­сі­нин пе­ре­фе­рій­ної ча­сти­ни ко­ши­ка пря­мо за­ле­жить від за­пи­ле­н­ня та за­плі­дне­н­ня цві­ту й опо­се­ред­ко­ва­но — від во­ло­го­сті се­ре­до­ви­ща: за де­фі­ци­ту во­ло­ги в ґрун­ті цвіт ви­ді­ляє ма­ло не­кта­ру, то­му ро­сли­ни по­га­но від­ві­ду­ють і за­пи­лю­ють бджо­ли й ін­ші ко­ма­хи. Та­кож де­фі­цит во­ло­ги в пе­рі­од на­ли­ву на­сі­н­ня зу­мов­лює йо­го щу­плість, зни­же­н­ня вро­жай­но­сті й олій­но­сті.

В умо­вах зро­ше­н­ня спо­сте­рі­га­є­ться по­ту­жне зро­ста­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми со­ня­шни­ку; сфор­му­вав­шись, во­на пра­цює на вро­жай, то­ді як у ра­зі де­фі­ци­ту ґрун­то­вої во­ло­ги про­ду­кти фо­то­син­те­зу біль­шою мі­рою ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на фор­му­ва­н­ня но­вих ко­рін­ців за­мість від­мер­лих че­рез від­су­тність во­ло­ги — цей про­цес від­бу­ва­є­ться без­пе­рерв­но, що при­зво­дить до зни­же­н­ня вро­жай­но­сті у 3–4 ра­зи, по­рів­ню­ю­чи з опти­маль­ним ре­жи­мом зро­ше­н­ня.

За ре­а­гу­ва­н­ням на зро­ше­н­ня со­ня­шник по­сі­дає одне з пер­ших місць се­ред ін­ших по­льо­вих куль­тур. Опти­маль­на во­ло­гість ґрун­ту під­ви­щує ін­тен­сив­ність фо­то­син­те­зу, по­си­лює ви­ко­ри­ста­н­ня еле­мен­тів мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня, осо­бли­во фо­сфо­ру. За ви­со­кої во­ло­го­сті ґрун­ту фо­сфор ін­тен­сив­но

Фо­то 1. По­лив со­ня­шни­ку до­щу­валь­ною ма­ши­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.