Ін­но­ва­ції для агро­ди­но­зав­ра

Ком­па­нія Syngenta від­кри­ла в Укра­ї­ні Ла­бо­ра­то­рію Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій, що за­без­пе­чу­ва­ти­ме но­ві­тні­ми роз­роб­ка­ми як укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків, так і агра­рі­їв з ін­ших кра­їн Єв­ро­пи

The Ukrainian Farmer - - Рослинництво - КАТЕРИНА ВАРИБОК

Упро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них рі­шень — обов’яз­ко­ва умо­ва успі­шно­го роз­ви­тку будь-якої сфе­ри люд­ської ді­яль­но­сті в наш час. Зокре­ма, це сто­су­є­ться й сіль­сько­го го­спо­дар­ства, де ци­фро­ві те­хно­ло­гії до­по­ма­га­ють збіль­шу­ва­ти вро­жаї, змен­шу­ва­ти ви­тра­ти й під­ви­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність аграр­них ком­па­ній.

До­по­ма­га­ти укра­їн­ським агра­рі­ям упро­ва­джу­ва­ти но­ві­тні роз­роб­ки та по­кра­щу­ва­ти ве­де­н­ня го­спо­дар­ства і є ме­тою Ла­бо­ра­то­рії Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій (ЛЦІ), яку на по­ча­тку жов­тня в Укра­ї­ні від­кри­ла ком­па­нія Syngenta. За сло­ва­ми го­лов­но­го ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Syngenta Ері­ка Фір­валь­да, ме­ре­жа ЛЦІ — це осо­бли­ва скла­до­ва бі­зне­су ком­па­нії, що свід­чить про ди­на­мі­чний роз­ви­ток ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій і не­об­хі­дність їх за­про­ва­дже­н­ня в сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

«Ци­фро­ві те­хно­ло­гії в Укра­ї­ні актив­но роз­ви­ва­ю­ться, і над­зви­чай­но на­ди­хає те, що ми мо­же­мо зро­би­ти свій вне­сок у цю га­лузь, аби кра­ще ро­зу­мі­ти й за­до­воль­ня­ти по­тре­би агра­рі­їв. Я пе­ре­ко­на­ний, що з від­кри­т­тям шо­стої ЛЦІ в Укра­ї­ні, тут і в су­сі­дніх ре­гіо­нах від­бу­ва­ти­му­ться зна­чні змі­ни», — на­го­ло­сив він.

Укра­їн­ську Ла­бо­ра­то­рію Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій Syngenta від­кри­ла у Ки­є­ві на те­ри­то­рії UNIT.City — пер­шо­го в на­шій кра­ї­ні ін­но­ва­цій­но­го пар­ку, мі­сія яко­го по­ля­гає у ство­рен­ні спри­я­тли­во­го се­ре­до­ви­ща для роз­ви­тку та си­нер­гії ком­па­ній, що пра­цю­ють у сфе­рі ви­со­ких те­хно­ло­гій. На­ша кра­ї­на ста­ла шо­стою пі­сля США, Ки­таю, Ін­дії, Сін­га­пу­ру та Ве­ли­кої Бри­та­нії, де за­пу­ще­но та­кий по­ту­жний ци­фро­вий май­дан­чик.

Макс Яко­вер, по­ча­тко­во у спи­ску на від­кри­т­тя ЛЦІ Укра­ї­ни на­віть не бу­ло, а за мо­жли­вість її отри­ма­ти зма­га­лись Угор­щи­на та Ру­му­нія. Однак ста­ра­н­ня­ми ме­не­джмен­ту ком­па­нії Syngenta в Укра­ї­ні, ор­га­ні­за­ції AgroHub і UNIT.City Ла­бо­ра­то­рію Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій вда­ло­ся від­кри­ти в Ки­є­ві.

«Про­ве­де­но ко­ло­саль­ну ро­бо­ту, аби до­ве­сти, що Укра­ї­на — це справ­ді те мі­сце, де вар­то по­бу­ду­ва­ти Ла­бо­ра­то­рію Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій. Ми по­ка­за­ли, що в нас роз­ви­ну­тий агро­се­ктор й ІТ-сфе­ра і що для “Syngenta Укра­ї­на" — це са­ме те, що по­трі­бно», — за­ува­жив він.

По­ро­шен­ко до­да­ла, що над ство­ре­н­ням не­об­хі­дної для ЛЦІ еко­си­сте­ми AgroHub ра­зом з укра­їн­ською ко­ман­дою Syngenta пра­цю­ва­ли по­над рік. У май­бу­тньо­му сто­ро­ни пла­ну­ють про­дов­жи­ти актив­ну спів­пра­цю, яка до­по­мо­же Syngenta роз­ро­бля­ти по­трі­бні агро­се­кто­ру ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня.

«Укра­ї­на ві­до­ма дво­ма га­лу­зя­ми — агро й ІТ. Ни­ні ми до­кла­да­є­мо всіх зу­силь за­для ко­му­ні­ка­ції цих сфер. Ми ро­зу­мі­є­мо, що за та­ки­ми сло­ва­ми як «ве­ли­кий по­тен­ці­ал» чи «мо­ре мо­жли­во­стей» сто­їть ду­же ба­га­то ро­бо­ти. І я впев­не­на, що ця ро­бо­та при­не­се свій ре­зуль­тат», — за­зна­чи­ла Юлія По­ро­шен­ко.

Бен­джа­мі­на Ні­ні­йо, ки­їв­ська ла­бо­ра­то­рія ма­ти­ме пов­ний цикл роз­роб­ки ін­но­ва­цій­них рі­шень — від до­слі­джень і мо­де­лю­ва­н­ня те­сто­вих зраз­ків ци­фро­вих про­ду­ктів до ство­ре­н­ня ро­бо­чих вер­сій про­ду­кту, го­то­во­го до за­пу­ску з ре­аль­ни­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми.

Він до­дав, що сьо­го­дні Syngenta має три клю­чо­вих на­пря­ми роз­ви­тку ци­фро­вих ін­но­ва­цій. Пер­ший — це си­сте­ма ме­не­джмен­ту го­спо­дарств. «Зву­чить про­сто, але

за­про­ва­дже­н­ня та­кої си­сте­ми на агро­під­при­єм­стві має ко­ло­саль­ний ре­зуль­тат і ве­ли­кий вплив її на про­ду­ктив­ність», — за­ува­жив Бен Ні­ні­йо.

Дру­гий прі­о­ри­те­тний для ком­па­нії на­прям — це роз­роб­ки, які до­по­ма­га­ти­муть агро­но­мам, або ж ци­фро­ва агро­но­мія. Мо­жли­во, що в май­бу­тньо­му во­на мо­же пов­ні­стю за­мі­ни­ти агро­но­ма. «Це мас­шта­бна си­сте­ма, яка скла­да­є­ться з ве­ли­кої кіль­ко­сті рі­зних чин­ни­ків, на­при­клад, ци­фро­во­го фо­то­гра­фу­ва­н­ня по­лів із су­пу­тни­ка, то­чно­сті роз­та­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня то­що. Всі ці ком­по­нен­ти в по­єд­нан­ні бу­дуть до­по­ма­га­ти фер­ме­рам ухва­лю­ва­ти кра­щі рі­ше­н­ня», — на­го­ло­сив ке­рів­ник на­пря­му Ци­фро­ві те­хно­ло­гії Syngenta.

Він до­дав, що ін­ший на­прям, у яко­му ком­па­нія ду­же за­ці­кав­ле­на, це про­ду­кти, пов’яза­ні з ри­зик-ме­не­джмен­том, тоб­то ке­ру­ва­н­ням ри­зи­ка­ми, на­при­клад, стра­ху­ва­н­ня чи рі­зні фі­нан­со­ві про­гра­ми, що до­зво­ля­ють під­три­ма­ти агро­ви­ро­бни­ка для то­го, аби він упев­не­ні­ше ін­ве­сту­вав у но­ві­тні агро­те­хнол­гії.

Ла­бо­ра­то­рія у Ки­є­ві пов­ні­стю осна­ще­на обла­дна­н­ням і про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, що до­зво­лить їй ство­рю­ва­ти ци­фро­ві про­ду­кти ши­ро­ко­го спе­ктра у сфе­рі WEBро­зро­бок, big data, мо­біль­них до­да­тків, вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті то­що. На­ра­зі штат Ла­бо­ра­то­рії на­лі­чує ві­сім пра­ців­ни­ків. Для ви­ко­на­н­ня по­став­ле­них зав­дань ЛЦІ пла­нує спів­пра­цю­ва­ти з уні­вер­си­те­та­ми й на­у­ко­во­до­слі­дни­ми цен­тра­ми, а та­кож зі стар­та­па­ми у ци­фро­вій та агро­но­мі­чній га­лу­зях.

«Якщо спо­сте­рі­га­ти за тим, як роз­ви­ва­є­ться люд­ство, мо­жна по­ба­чи­ти, що про­грес ні­ко­ли не від­бу­ва­є­ться лі­ній­но. Якщо на­ма­лю­ва­ти гра­фік, він мав би та­кий ви­гляд: ду­же дов­го ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться, ра­пто­ве зро­ста­н­ня, зно­ву ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться і зно­ву зро­ста­н­ня», — роз­по­вів Бен­джа­мін Ні­ні­йо, за­ува­жив­ши, що в сіль­сько­му го­спо­дар­стві все пра­цює так са­мо.

«Спо­ча­тку ні­чо­го не тра­пля­лось, а по­тім від­бу­лась ме­ха­ні­за­ція, яка все змі­ни­ла, по­тім зно­ву все бу­ло ста­біль­ним, до­ки не з’яви­ли­ся біо­те­хно­ло­гії, які теж усе змі­ни­ли. Ком­па­нія Syngenta впев­не­на, що на­сту­пний етап роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства бу­де пов’яза­ний са­ме з актив­ним роз­ви­тком ци­фро­вих те­хно­ло­гій», — на­го­ло­сив він.

Аби кра­ще зро­зу­мі­ти, про що йде­ться, Бен Ні­ні­йо на­вів при­клад із ДНК на­сі­н­ня.

Так, ко­ли ми щось са­ди­мо, між по­тен­ці­а­лом ДНК і тим, що ми отри­му­є­мо в ре­зуль­та­ті є 30% роз­ри­ву. І один із чин­ни­ків, чо­му від­бу­ва­є­ться та­кий роз­рив — це не­пра­виль­но ухва­ле­не рі­ше­н­ня лю­ди­ною, яка ви­ро­щує це на­сі­н­ня.

«Ми вва­жа­є­мо, що роз­ви­ток ци­фро­вих те­хно­ло­гій до­зво­лить нам змен­ши­ти цей роз­рив і при­бра­ти аспект не­пра­виль­но­го ухва­ле­н­ня рі­шень лю­ди­ною. І мі­сія Ла­бо­ра­то­рії — до­по­мог­ти нам у цьо­му», — за­зна­чив він.

Йо­го дум­ку під­три­мав і го­ло­ва Держ­прод­спо­жив­слу­жби Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир

Ла­па, який за­ува­жив, що сьо­го­дні Укра­ї­на сто­їть на по­ча­тку аб­со­лю­тно­го но­во­го ета­пу у сфе­рі агро­ви­ро­бни­цтва. За йо­го сло­ва­ми, ще 15 ро­ків то­му гло­баль­ні ком­па­нії ти­пу Syngenta спри­йма­ли Укра­ї­ну тіль­ки як ри­нок збу­ту. Де­сять ро­ків то­му роз­по­ча­лась ло­ка­лі­за­ція до­да­ної вар­то­сті в Укра­ї­ні — по­ча­лось бу­дів­ни­цтво ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, на­сін­нє­вих за­во­дів, що ста­ло на­сту­пним ета­пом роз­ви­тку на­шої кра­ї­ни, ко­ли во­на з рин­ку збу­ту ево­лю­ціо­ну­ва­ла у ви­ро­бни­ка пев­ної про­ду­кції гло­баль­них

ком­па­ній. «Сьо­го­дні Укра­ї­на сто­їть на стар­ті тре­тьо­го ета­пу роз­ви­тку, ко­ли во­на стає ча­сти­ною си­сте­ми ухва­ле­н­ня й фор­му­ва­н­ня рі­шень», — за­зна­чив Во­ло­ди­мир Ла­па.

На по­ча­тку від­кри­т­тя Ла­бо­ра­то­рії ке­рів­ник на­пря­му Ци­фро­ві те­хно­ло­гії ком­па­нії Syngenta Бен­джа­мін Ні­ні­йо по­рів­няв сіль­ське го­спо­дар­ство з ди­но­зав­ром. Усе че­рез те, що це та сфе­ра люд­ської ді­яль­но­сті, яка одні­єю з остан­ніх упро­ва­джує ци­фро­ві те­хно­ло­гії.

«Осо­бли­ві­стю ди­но­зав­рів бу­ло те, що їхнє нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще змі­ни­лось, а во­ни не змо­гли ада­пту­ва­тись. Щоб та­ко­го не тра­пи­ло­ся із сіль­ським го­спо­дар­ством, нам по­трі­бно впро­ва­джу­ва­ти но­ві те­хно­ло­гії. Тре­ба змі­ни­ти ін­ду­стрію фер­мер­ства, щоб во­на ада­пту­ва­ла­ся до но­вих умов, ви­жи­ла й про­го­ду­ва­ла по­над 10 млрд лю­дей», — за­зна­чив Бен Ні­ні­йо, на­го­ло­сив­ши, що від­кри­т­тя Ла­бо­ра­то­рії Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій в Укра­ї­ні обов’яз­ко­во до­по­мо­же аграр­но­му ди­но­зав­ри­ку роз­ви­ва­тись і ста­ва­ти кра­щим. І, мо­жли­во, в май­бу­тньо­му він на­віть по­ле­тить у ко­смос.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.