Від­кри­т­тя по-япон­ськи

На Ки­їв­щи­ні на гро­ші ін­ве­сто­ра з Кра­ї­ни вра­ні­шньо­го сон­ця по­бу­ду­ва­ли но­вий еле­ва­тор. Ін­ве­стор хо­че про­дов­жу­ва­ти

The Ukrainian Farmer - - Зберігання - ЯРОСЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

На по­ча­тку ве­ре­сня в Та­ра­щан­сько­му ра­йо­ні на Ки­їв­щи­ні ТОВ «Ків­шо­ва­та Агро» уро­чи­сто від­кри­ло еле­ва­тор, по­бу­до­ва­ний на гро­ші іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра — япон­ської кор­по­ра­ції SDGs. На від­кри­т­тя при­їха­ло чи­ма­ло по­че­сних го­стей. Що­прав­да, пре­зи­дент на ньо­го за­ві­тав тіль­ки один — пре­зи­дент ті­єї ж та­ки SDGs Corporation Оза­кі Кен­су­ке, а от наш го­лов­ний кер­ма­нич, який по­лю­бляє в по­ді­бних си­ту­а­ці­ях сим­во­лі­чно прийня­ти пер­шу пар­тію зер­на (як це бу­ло в черв­ні на від­крит­ті зер­но­во­го тер­мі­на­ла ком­па­ній Cargill і MV Cargo в пор­ту «Пів­ден­ний»), по­дію пропу­стив — на­пев­не, на­ре­шті за­мо­тав­ся в ін­ших спра­вах. Однак у Ків­шо­ва­ту при­їха­ли від­ра­зу два Над­зви­чай­них і Пов­но­ва­жних по­сли

Япо­нії в Укра­ї­ні — ни­ні­шній Су­мі Ші­ге­кі й ко­ли­шній Амае Кі­ші­чі­ро, ко­трий, до ре­чі, пра­цює ау­ди­то­ром у тій та­ки SDGs Corporation. Хо­ча но­во­від­кри­тий еле­ва­тор до­во­лі не­ве­ли­чкий — йо­го вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію по­ту­жно­сті одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня ста­нов­лять тіль­ки 14 тис. тонн — та при­су­тність по­ва­жно­го пред­став­ни­цтва з япон­ської сто­ро­ни за­свід­чи­ло не­аби­яку ува­гу ці­єї кра­ї­ни до по­дії.

По­ча­ток істо­рії

Істо­рія япон­ських ін­ве­сти­цій в укра­їн­ський аграр­ний бі­знес на­ра­зі до­сить ко­ро­тка. Вла­сне, й не­має ні­якої істо­рії. На від­мі­ну від єв­ро­пей­ських, близь­ко­схі­дних і на­віть ки­тай­ських ін­ве­сто­рів, які актив­но при­су­тні на на­шо­му рин­ку, япон­ські не ква­пля­ться вкла­да­ти свої гро­ші ані у ві­тчи­зня­не сіль­го­спви­ро­бни­цтво, ані в еко­но­мі­ку вза­га­лі. На­пев­не то­му, що для них має зна­че­н­ня не ли­ше мо­жли­вість отри­ма­н­ня при­бу­тку, а й мо­раль­ний і на­віть емо­цій­ний аспект спра­ви. І перш ніж по­ча­ти спів­пра­цю­ва­ти будь із ким, їм ва­жли­во пе­ре­свід­чи­ти­ся в до­брій ре­пу­та­ції пар­тне­ра, по­зна­йо­ми­ти­ся з йо­го ро­ди­ною, оці­ни­ти від­но­си­ни з ко­ле­га­ми та су­сі­да­ми.

До ТОВ «Ків­шо­ва­та-Агро» япон­ці по­ча­ли при­див­ля­ти­ся ще п’ять ро­ків то­му. Як за­зна­чив Оза­кі Кен­су­ке, ко­ли він упер­ше по­тра­пив у Та­ра­щан­ський ра­йон, ве­ли­ке вра­же­н­ня на ньо­го спра­ви­ли мі­сце­ві кра­є­ви­ди і…. роз­би­ті до­ро­ги з на­пів­зруй­но­ва­ною ін­фра­стру­кту­рою. Та най­біль­ше вра­зи­ли щи­рі й до­бро­зи­чли­ві лю­ди, яким за­хо­ті­ло­ся до­по­мог­ти ста­ти успі­шні­ши­ми та ба­га­тши­ми. У 2016 ро­ці SDGs Corporation ви­ку­пи­ло сіль­госп­під­при­єм­ство й по­ча­ло вкла­да­ти в ньо­го гро­ші. Одні­єю з най­біль­ших ін­ве­сти­цій ста­ло бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра, на яке кор­по­ра­ція ви­тра­ти­ла 60 млн гри­вень.

На сьо­го­дні зе­мель­ний банк «Ків­шо­ва­та-Агро» ста­но­вить 2,5 тис. ге­кта­рів. Під­при­єм­ство ви­ро­щує зер­но­ві: пше­ни­цю, со­ня­шник, ку­ку­ру­дзу, сою. Бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра на­дасть но­вий по­штовх роз­ви­тку зер­но­ви­ро­бни­цтва. А успі­шний до­свід одно­го під­при­єм­ства має при­ва­би­ти у ві­тчи­зня­ну аграр­ну га­лузь ін­ших по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів з Япо­нії. Зокре­ма, по­сол Су­мі Ші­ге­кі із цьо­го при­во­ду за­зна­чив: «У Япо­нії всі зна­ють, яка ро­дю­ча укра­їн­ська зем­ля. І хоч япон­сько-укра­їн­ські від­но­си­ни тіль­ки не­що­дав­но по­ча­ли роз­ви­ва­ти­ся в аграр­но­му се­кто­рі, я ду­же спо­ді­ва­ю­ся, що на­да­лі во­ни на­би­ра­ти­муть но­вих обер­тів».

Від­по­від­а­ти ре­пу­та­ці­єю

Та ближ­че до са­мо­го еле­ва­то­ра, від­кри­т­тя яко­го й ста­ло при­во­дом зі­бра­тись у Ків­шо­ва­тій. Вла­сне, від­кри­ва­ли дру­гу чер­гу, бо пер­ші спо­ру­ди зер­но­збе­рі­галь­но­го під­при­єм­ства — ва­го­ву, су­шар­ку, один опе­ра­тив­ний си­лос й один си­лос для три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня зер­на тут зве­ли ще на­при­кін­ці 2013 ро­ку. В бе­ре­зні по­то­чно­го ро­ку по­ча­ли зво­ди­ти но­ві по­ту­жно­сті, й упо­ра­ли­ся із цим мен­ше ніж за пів­ро­ку.

Що до­бу­ду­ва­ли? Чо­ти­ри си­ло­си від ком­па­нії Brock (США) і ще три си­ло­си Mafal від ту­ре­цької ком­па­нії Obial. Та­кож змон­то­ва­на до­да­тко­ва опе­ра­тив­на міс­ткість для во­ло­го­го зер­на на 70 т. Тран­спорт­не обла­дна­н­ня ви­го­тов­ле­но фір­ма­ми Obial

і Brock, має про­ду­ктив­ність 60 т/год. Дни­ща транс­пор­те­рів фу­ти­ро­ва­ні.

З ін­шо­го те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня змон­то­ва­но швей­цар­ський се­па­ра­тор KDC 4000 по­ту­жні­стю 40 т/год. Для су­ші­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ють ра­ні­ше вста­нов­ле­ну ка­ска­дну зер­но­су­шар­ку ком­па­нії Brock (США), яка зда­тна до­ро­би­ти за до­бу 350 т ку­ку­ру­дзи за зня­т­тя 10% зай­вої во­ло­ги. За сло­ва­ми го­лов­но­го ін­же­не­ра еле­ва­то­ра Ва­ле­рія Ма­ко­ве­цько­го, в пер­спе­кти­ві на еле­ва­то­рі вста­нов­лять ще одну су­шар­ку, але пе­ред тим по­трі­бно вста­но­ви­ти до­да­тко­вий опе­ра­тив­ний бун­кер для охо­ло­дже­н­ня зер­на.

На еле­ва­то­рі пра­цює одна лі­нія при­йма­н­ня зер­на з ав­то­транс­пор­ту по­ту­жні­стю 800 т/год і ва­го­ва з ав­то­ма­ти­чни­ми ва­га­ми на 80 т і дов­жи­ною пла­тфор­ми 20 м. На від­ван­та­же­н­ня та­кож пра­цює одна лі­нія ана­ло­гі­чної по­ту­жно­сті: від­ван­та­же­н­ня ве­де­ться та­кож тіль­ки на ав­то­транс­порт, бо еле­ва­тор не має ви­хо­ду до за­лі­зни­ці.

На­ра­зі від­су­тність від­ван­та­же­н­ня на за­лі­зни­чний транс­порт вва­жа­є­ться чин­ни­ком, що сут­тє­во обме­жує ло­гі­сти­чні мо­жли­во­сті еле­ва­то­ра, про­те ані ке­рів­ни­цтво ТОВ «Ків­шо­ва­та-Агро», ані ін­ве­стор цим осо­бли­во не пе­ре­йма­ю­ться. На­то­мість тут орі­єн­то­ва­ні ма­кси­маль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ав­то­пе­ре­ве­зе­н­ня, при­чо­му вла­сни­ми ван­та­жів­ка­ми, й спо­ді­ва­ю­ться на те, що вла­сник зі зро­ста­н­ням обер­та­но­сті зер­на збіль­шить ван­та­жний ав­то­парк під­при­єм­ства — для них на­віть пе­ред­ба­чи­ли окре­мий май­дан­чик.

На еле­ва­то­рі є ла­бо­ра­то­рія, сер­ти­фі­ко­ва­на на про­ве­де­н­ня до­слі­джень яко­сті всіх основ­них зер­но­вих й олій­них куль­тур. Штат під­при­єм­ства ста­но­вить 26 осіб ра­зом з охо­ро­ною, пра­цю­ють у три змі­ни. Без­по­се­ре­дньо те­хно­ло­гі­чни­ми про­це­са­ми ке­рує один дис­пе­тчер, яко­му до­по­ма­гає ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня.

До уро­чи­сто­го від­кри­т­тя здій­сни­ли про­бний пуск еле­ва­то­ра — все обла­дна­н­ня спра­цю­ва­ло без збо­їв. Зав­дя­чу­ють цьо­му ком­па­нії «Юж­строй», яка про­ве­ла всі бу­ді­вель­ні й мон­та­жні ро­бо­ти. До ре­чі, япон­ці ре­тель­но оби­ра­ли як обла­дна­н­ня для під­при­єм­ства, так і під­ря­дни­ка йо­го бу­дів­ни­цтва. Спо­ча­тку про­во­ди­ли тен­де­ри, по­тім пред­став­ни­ки ін­ве­сто­ра ре­тель­но озна­йом­лю­ва­ли­ся з ком­па­ні­я­ми­пе­ре­мож­ця­ми, їх ви­ро­бни­чи­ми по­ту­жно­стя­ми, ре­а­лі­зо­ва­ни­ми про­е­кта­ми. Так са­мо во­ни від по­ча­тку й до кін­ця на­гля­да­ли за са­мим про­це­сом бу­дів­ни­цтва та мон­та­жу обла­дна­н­ня. І не то­му, що не до­ві­ря­ють, а то­му, що це одна з ознак їхньої си­сте­ми ме­не­джмен­ту, у якій ко­жний ке­рів­ник на­ма­га­є­ться зро­би­ти до­ру­че­ну спра­ву най­кра­ще, бо від­по­від­ає за неї сво­єю ре­пу­та­ці­єю.

Не зу­пи­ня­ти­ся на по­бу­до­ва­но­му

Ще одна осо­бли­вість бі­зне­су по-япон­ськи — від­су­тність пра­гне­н­ня до при­бу­тку по­при будь-що. Хо­ча пе­ред еле­ва­то­ром по­став­ле­не зав­да­н­ня оку­пи­ти ін­ве­сти­ції в бу­дів­ни­цтво за 4,5 ро­ку, та всі за­ро­бле­ні гро­ші SDGs Corporation пла­нує за­ли­ша­ти в ТОВ «Ків­шо­ва­та-Агро» для подаль­шо­го роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва. А 10% при­бу­тку, за сло­ва­ми пре­зи­ден­та кор­по­ра­ції, спря­мо­ву­ва­ти­муть на по­кра­ще­н­ня со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри се­ла й ра­йо­ну.

«Ми і на­да­лі бу­де­мо ін­ве­сту­ва­ти у ці зем­лі. До кін­ця ро­ку пла­ну­є­мо збіль­ши­ти зе­мель­ний банк до 5 тис. ге­кта­рів, а за на­сту­пних 2–3 ро­ки — до 10 тис. ге­кта­рів», — роз­по­вів Оза­кі Кен­су­ке.

З на­ро­щу­ва­н­ням зе­мель­но­го бан­ку пов’яза­ні й пла­ни подаль­шої роз­бу­до­ви еле­ва­то­ра в Ків­шо­ва­тій. На йо­го те­ри­то­рії за­ли­ши­ли мі­сце, на яко­му пе­ред­ба­че­но з ча­сом зве­сти ще 3–4 си­ло­си за­галь­ною міс­ткі­стю 20 тис. тонн. Уза­га­лі еле­ва­тор роз­та­шо­ва­но по­руч зі спо­ру­да­ми кіль­кох ко­ли­шніх тва­рин­ни­цьких ферм. Три­ва­лий час во­ни сто­я­ли по­ки­ну­ти­ми, але те­пер їх від­нов­лю­ють і пе­ре­бу­до­ву­ють під зер­но­схо­ви­ща під­ло­го­во­го ти­пу збе­рі­га­н­ня.

Всьо­го та­ких ферм п’ять, і в ко­жній мо­жна збе­рі­га­ти до 1000 т зер­на. На­ра­зі два скла­ди вже го­то­ві й мо­жуть при­йма­ти зер­но, а ін­ші че­ка­ють сво­єї чер­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.