За­лі­зни­ця під­ви­щує став­ки

Подаль­ше зро­ста­н­ня пла­ти за орен­ду ва­го­нів-зер­но­во­зів за­гро­жує пе­ре­тво­ри­ти їх на еле­ва­тор­ні схо­ви­ща на ко­ле­сах

The Ukrainian Farmer - - Зберігання - МАРК БЄЛЯВЦЕВ

Зпо­ча­тку ли­сто­па­да «Укр­за­лі­зни­ця» вво­дить в дію онов­ле­ні став­ки пла­ти за ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сних ва­го­нів, зокре­ма й зер­но­во­зів. Для ва­го­на­зер­но­во­за чин­на став­ка з 855,6 грн/до­бу під­ви­щу­є­ться до 1266 грн (з ПДВ). Та­ким чи­ном, зро­ста­н­ня пла­ти за ви­ко­ри­ста­н­ня ва­го­нів-зер­но­во­зів ста­но­вить + 48%. По­пе­ре­дньо­го ра­зу став­ки на ко­ри­сту­ва­н­ня сво­ї­ми ва­го­на­ми за­лі­зни­чни­ки під­ні­ма­ли не так дав­но, а са­ме в ли­пні 2018 ро­ку. То­ді пла­та збіль­ши­ла­ся з 786 до 855,6 грн/до­бу (з ПДВ).

За роз­ра­хун­ка­ми ком­па­нії Zernovoz.in.ua, ни­ні­шнє під­ви­ще­н­ня став­ки ко­ри­сту­ва­н­ня ва­го­ном-зер­но­во­зом збіль­шить вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня одні­єї тон­ни зер­на в на­прям­ку пор­тів на 31,6 грн. Під час роз­ра­хун­ку ви­хо­ди­ли з то­го, що в се­ре­дньо­му до­ро­га з еле­ва­то­ра до пор­ту сьо­го­дні три­ває 5 днів, а в одно­му ва­го­ні «по­до­ро­жує» близь­ко 65 т зер­на.

Про­те крім пла­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня ва­го­ном від­прав­ни­ки спла­чу­ють ще й за­лі­знич- ний та­риф за са­ме пе­ре­ве­зе­н­ня — це в се­ре­дньо­му 375 грн/т. Та­ким чи­ном, вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня одні­єї тон­ни зер­на за­лі­зни­цею те­пер пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме 500 грн. А ті, хто по­слу­го­ву­є­ться по­слу­га­ми екс­пе­ди­тор­ських ком­па­ній, в се­ре­дньо­му спла­чу­ва­ти­муть за та­ке транс­пор­ту­ва­н­ня 650 грн/т.

Зві­сно, вар­тість до­став­ки зер­на на екс­порт­ні ба­зи­си спла­чує не еле­ва­тор, не трей­дер і не екс­пор­тер, а без­по­се­ре­дньо сам сіль­го­спви­ро­бник. Адже за­ку­пі­вель­на ці­на в пор­ту фор­му­є­ться ви­хо­дя­чи з ці­ни по­пи­ту ім­пор­те­ра. Ві­дняв­ши від пор­то­вої ці­ни вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня, вла­сні ви­тра­ти та нор­му при­бу­тку, трей­дер ви­зна­чає, за якою ці­ною за­ку­по­ву­ва­ти­ме зер­но на лі­ній­но­му еле­ва­то­рі. На зви­ну­ва­че­н­ня що­до одно­о­сі­бно­го під­ви­ще­н­ня ста­вок «Укр­за­лі­зни­ця» за­зна­чає, що не є мо­но­по­лі­стом на рин­ку ван­та­жних ва­го­нів. Справ­ді, час­тка ру­хо­мо­го скла­ду, що у вла­сно­сті дер­жав­ної ком­па­нії, за­ле­жно від ти­пу ва­го­нів у се­ре­дньо­му не пе­ре­ви­щує 40%, і по­сту­по­во змен­шу­є­ться че­рез зро­ста­н­ня при­ва­тно­го пар­ку. Так, у 2017–2018 рр. при­ва­тний парк зер­но­во­зів в Укра­ї­ні збіль­шив­ся з 4 тис. до май­же 10 тис. ва­го­нів, до то­го ж їхня кіль­кість в «Укр­за­лі­зни­ці» не змі­ни­ла­ся й ста­но­вить 11 тис.

«Це чі­тко вка­зує на те, що ри­нок ва­го­нів в Укра­ї­ні є віль­ним, і за ба­жа­н­ня ко­жний від­прав­ник мо­же орен­ду­ва­ти ва­го­ни при­ва­тно­го пар­ку. То­му не­має сен­су з пре­тен­зі­я­ми що­до вар­то­сті ва­го­нів йти до „Укр­за­лі­зни­ці”», — за­зна­чив не­що­дав­но ди­ре­ктор з еко­но­мі­ки та фі­нан­сів УЗ Ан­дрій Ря­зан­цев. До то­го ж, за йо­го сло­ва­ми, на­віть по­при під­ви­ще­н­ня ста­вок ко­ри­сту­ва­н­ня ру­хо­мим скла­дом «Укр­за­лі­зни­ці» є зна­чно де­шев­шим, ніж ва­го­на­ми при­ва­тних вла­сни­ків.

Тим ча­сом вла­сни­ки при­ва­тних ва­го­нів з огля­ду на очі­ку­ва­не зро­ста­н­ня ста­вок УЗ теж під­ви­щи­ли ці­ни їхньої орен­ди. Однак не на 48%, як дер­жав­ний мо­но­по­ліст, а тіль­ки на 10–15%. За да­ни­ми Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський ло­гі­сти­чний альянс», вар­тість орен­ди при­ва­тних ва­го­нів-зер­но­во­зів збіль­ши­ла­ся до 1600–1700 грн/до­бу, пів­ва­го­нів — до 1300–1400 грн (з ПДВ).

Та­ке зро­ста­н­ня, на дум­ку го­ло­ви прав­лі­н­ня асо­ці­а­ції Во­ло­ди­ми­ра Іва­щу­ка, для зер­но­вої ло­гі­сти­ки вже є кри­ти­чним: «Зер­но­ва ло­гі­сти­ка уві­йшла в пі­ке. З одно­го бо­ку, спо­сте­рі­га­є­ться го­ни­тва орен­дних ста­вок, а з ін­шо­го, че­рез від­тік зер­но­від­прав­ни­ків із за­лі­зни­ці й різ­ке зро­ста­н­ня на­ван­та­же­н­ня на ав­то­транс­порт вар­тість пе­ре­ве­зень по ав­то­шля­хах та­кож зро­сла від 10 до 20%», — за­явив він.

Ін­шим бо­ком про­бле­ми є низь­ка мо­жли­вість зна­йти віль­ний ру­хо­мий парк. Ста­ном на остан­ню де­ка­ду жов­тня зер­но­во­зи не­мо­жли­во бу­ло за­кон­тра­кту­ва­ти ра­ні­ше ніж на кі­нець ли­сто­па­да — по­ча­ток гру­дня. На­віть за ці­ною 1600–1700 грн/до­бу не­мо­жли­во зна­йти віль­ний ва­гон. І є ін­фор­ма­ція, що за та­кою ці­ною ван­та­жо­від­прав­ни­ки го­то­ві укла­да­ти вже не спо­то­ві, а на­віть дов­го­стро­ко­ві кон­тра­кти.

«Си­ту­а­ція, що скла­ла­ся, — це шлях у ні­ку­ди. „Укр­за­лі­зни­ця” під­ні­має ці­ни, не справ­ля­ю­чись з об­ся­га­ми де­кла­ро­ва­них пе­ре­ве­зень. При­ва­тні ком­па­нії, орі­єн­ту­ю­чись на мо­но­по­лі­ста, та­кож під­ні­ма­ють вар­тість орен­ди. По су­ті, це пря­мий удар по ви­ро­бни­ках, які бу­дуть зму­ше­ні про­да­ва­ти своє зер­но в кра­що­му ра­зі з мі­ні­маль­ною або ну­льо­вою мар­жи­наль­ні­стю», — під­су­му­вав Во­ло­ди­мир Іва­щук.

Як зро­би­ти си­сте­му про­зо­рою

Під­ви­ще­н­ня ста­вок на ви­ко­ри­ста­н­ня зер­но­во­зів — не єди­на но­ва­ція УЗ на по­то­чний мі­сяць. З ли­сто­па­да 2018 ро­ку дер­жав­ний

Го­лов­ни­ми пе­ре­шко­да­ми для зер­но­вої ло­гі­сти­ки в кра­ї­ні є не­за­до­віль­на якість транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри, не­до­ста­тні ін­ве­сти­ції в мо­дер­ні­за­цію за­лі­зни­чно­го й ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту. Не мен­ша про­бле­ма — ви­со­кий рі­вень ко­ру­пції, яка від­ля­кує ін­ве­сто­рів і за­ва­жає Укра­ї­ні ви­хо­ди­ти на но­ві рин­ки збу­ту, збіль­шу­ва­ти екс­порт.

За­лі­зни­ця, а в Укра­ї­ні во­на сьо­го­дні го­лов­ний пе­ре­ві­зник зер­на, те­хні­чно вкрай ви­сна­же­на: ва­гон­ний парк ста­ріє, в се­зон го­стро від­чу­ва­є­ться де­фі­цит зер­но­во­зів, стан за­лі­зни­чно­го по­ло­тна — кри­ти­чний. Тер­мін обо­ро­ту ва­го­нів збіль­шив­ся, екс­пор­те­ри ча­сто збе­рі­га­ють зер­но у ва­го­нах у пор­тах. Зер­но­трей­де­рам в очі­ку­ван­ні су­дна де­шев­ше опла­чу­ва­ти збе­ре­же­н­ня зер­на у ва­го­нах, ніж на пор­то­вих тер­мі­на­лах. Крім то­го, про­пу­скна зда­тність при­пор­то­вої за­лі­зни­чної ін­фра­стру­кту­ри вкрай низь­ка.

Є про­бле­ми і з ло­ко­мо­ти­ва­ми, які теж у де­фі­ци­ті, при­чо­му в остан­ній рік во­ни ста­ли ча­сті­ше ви­хо­ди­ти з ла­ду. То­рік за­лі­зни­ця зі­ткну­ла­ся з пе­ре­бо­я­ми в по­ста­чан­ні па­ли­ва,

що теж впли­ну­ло на швид­кість ро­бо­ти пе­ре­ві­зни­ків.

Мій про­гноз: че­рез про­бле­ми з пе­ре­ве­зе­н­ня­ми в кра­ї­ні бу­де ско­ро­чу­ва­ти­ся об­сяг зер­но­ви­ро­бни­цтва. Ло­гі­сти­ка — це до­сить сер­йо­зне пи­та­н­ня, і фер­ме­ри не­о­дмін­но за­ми­сля­ться над тим, який урожай во­ни мо­жуть ви­ро­сти­ти, а який — ви­вез­ти з по­ля й про­да­ти за ви­гі­дною ці­ною.

Однак розв’яза­ти всі ці про­бле­ми все ж мо­жли­во, адже в кра­ї­ні є вся ін­фра­стру­кту­ра. Однак во­на по­тре­бує утри­ма­н­ня, ін­но­ва­цій­них, фі­нан­со­вих та ін­те­ле­кту­аль­них рі­шень, і про­сто го­спо­дар­ської тур­бо­ти.

ку­ку­ру­дзи. Най­ближ­чим ча­сом мо­жли­ве ско­ро­че­н­ня тем­пів її зби­ра­н­ня, пов’яза­не з не­мо­жли­ві­стю як до­став­ки в пор­ти, так і з про­бле­ма­ми в са­мих пор­тах уна­слі­док за­пов­ню­ва­н­ня їхніх міс­тко­стей, втру­ча­н­ня дер­жав­них ор­га­нів в ро­бо­ту тер­мі­на­лів то­що.

Брак транс­пор­ту по­ряд із пе­ре­пов­не­ни­ми по­ту­жно­стя­ми зі збе­рі­га­н­ня спо­ну­кає фер­ме­рів до ре­а­лі­за­ції ку­ку­ру­дзи з по­ля за вкрай низь­ки­ми ці­на­ми. А для лі­ній­них еле­ва­то­рів не­мо­жли­вість ви­вез­ти зер­но озна­чає зни­же­н­ня їх обер­та­но­сті й ско­ро­че­н­ня при­бу­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.