Ство­ре­н­ня САДа

Ае­ро­ди­на­мі­чні се­па­ра­то­ри ві­тчи­зня­ної ком­па­нії сво­го ча­су спри­чи­ни­ли ре­во­лю­цію в га­лу­зі зер­но­об­роб­ки й зі­бра­ли по­над 70 па­тен­тів на ви­на­хо­ди й від­кри­т­тя

The Ukrainian Farmer - - Зберігання - МАРК БЕЛЯВЦЕВ

Істо­рія ство­ре­н­ня зна­них сьо­го­дні агра­рі­я­ми не ли­ше Укра­ї­ни, а й ба­га­тьох ін­ших дер­жав, се­па­ра­то­рів САД по­ча­ла­ся у 1980-х рр. ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Тво­рець цих ма­шин — май­бу­тній уче­ний, до­ктор те­хні­чних на­ук, а то­ді ще про­стий сту­дент ви­шу, тіль­ки по­чав за­йма­ти­ся ви­на­хі­дни­цькою ді­яль­ні­стю і, зві­сно, й гад­ки не мав, що йо­го роз­роб­ки у сфе­рі сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня за кіль­ка де­ся­ти­літь отри­ма­ють сві­то­ве ви­зна­н­ня. Так са­мо бу­ло важ­ко уяви­ти, що йо­го кон­стру­ктор­ські роз­роб­ки пра­цю­ва­ти­муть у ба­га­тьох го­спо­дар­ствах, збіль­шу­ю­чи об­ся­ги ви­ро­бле­но­го ни­ми зер­на.

От­же, зна­йом­те­ся — ав­тор все­сві­тньо­ві­до­мих се­па­ра­то­рів САД Во­ло­ди­мир Су­хін. Від ідеї до сво­єї пер­шої мо­де­лі Во­ло­ди­мир Сте­па­но­вич про­йшов дов­гий шлях роз­ра­хун­ків, ескі­зів, кре­слень. Адже то­ді ще не бу­ло комп’ютер­ної гра­фі­ки й про­су­ну­тих кон­стру­ктор­ських про­грам, і єди­ною до­по­мо­гою міг слу­гу­ва­ти хі­ба що про­стий ари­фме­ти­чний каль­ку­ля­тор. Тим ча­сом на ко­жно­му ета­пі

ство­ре­н­ня се­па­ра­то­ра до­во­ди­ло­ся про­во­ди­ти не ли­ше ма­те­ма­ти­чні роз­ра­хун­ки, а й до­слі­джу­ва­ти рі­зні ме­то­ди від­бо­ру на­сі­н­ня з ви­зна­че­н­ням йо­го по­сів­них яко­стей.

Вла­сне, пи­та­н­ням від­бо­ру силь­них на­сі­нин уче­ний за­ймав­ся не один рік. Спіль­но з ін­шим уче­ним — агро­но­мом Іри­ною Чор­но­бай ви­на­йшли ком­пле­ксну озна­ку, що ха­ра­кте­ри­зує пов­но­цін­ність на­сі­н­ня й силь­ний за­ро­док — це пи­то­ма ва­га зер­нів­ки. Спе­ці­а­лі­стам-агра­рі­ям ще зі сту­дент­ської ла­ви ві­до­мо, що пов­но­цін­ність на­сі­н­ня за­ле­жить від мі­сця фор­му­ва­н­ня зер­нів­ки. В пше­ни­ці й ін­ших зла­ко­вих куль­ту­рах най­пов­но­цін­ні­ше на­сі­н­ня фор­му­є­ться все­ре­ди­ні ко­ло­са, у со­ня­шни­ку — в се­ре­дній ча­сти­ні су­цві­т­тя. Про­те як ві­ді­бра­ти та­ке на­сі­н­ня? Адже ка­лі­бру­ва­н­ня за роз­мі­ра­ми тя­гне за со­бою від­ді­ле­н­ня за пи­то­мою ва­гою, а от­же, і за біо­ло­гі­чною цін­ні­стю.

Уче­ні на­ма­га­ли­ся ство­ри­ти ма­ши­ну для від­бо­ру та­ких пов­но­ва­гих на­сі­нин, що ма­ють ма­кси­маль­ну пи­то­му ва­гу. Ідея роз­по­ді­ля­ти на­сі­н­ня за до­по­мо­гою по­ві­тря, як це се­ля­ни ро­би­ли з дав­ніх ча­сів, ви­ни­кла із са­мо­го по­ча­тку, і зав­да­н­ня по­ля­га­ло в то­му, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти по­ві­тря­ні по­то­ки так, щоб во­ни мо­гли до­ста­тньо то­чно від­ка­лі­бру­ва­ти зер­но за пи­то­мою ва­гою. Для цьо­го ви­про­бо­ву­ва­ли ім­пе­лер (зви­чай­ний вен­ти­ля­тор, вкла­де­ний у жорс­ткий кор­пус) і, на жаль, він не за­без­пе­чив очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту. Обі­йти­ся про­стим рі­ше­н­ням не вда­ло­ся — при­ро­ду не обду­риш: під час ро­бо­ти ім­пе­ле­ра в ка­ме­рі се­па­ра­ції утво­рю­ва­ли­ся за­ви­хре­н­ня по­ві­тря­них по­то­ків, по­ве­дін­ка яких бу­ла не­пе­ре­дба­чу­ва­ною. Крім то­го, по всій пло­щи­ні від дже­ре­ла по­ві­тря утво­рю­ва­ла­ся низ­ка мер­твих зон, які ство­рю­ва­ли дис­ба­ланс у се­па­ру­валь­ній ка­ме­рі.

Пі­сля отри­ма­н­ня не­га­тив­но­го ре­зуль­та­ту Во­ло­ди­мир Су­хін при­сту­пив до роз­роб­ки стру­ме­не­во­го ві­тро­ге­не­ра­то­ра. Сто­я­ло зав­да­н­ня отри­ма­ти рів­но­мір­ний ви­рів­ня­ний по­тік по­ві­тря, при­чо­му з ре­гу­льо­ва­ною по­ту­жні­стю.

То­му Во­ло­ди­мир Су­хін сві­до­мо від­мо­вив­ся від ідеї ім­пе­ле­ра і ство­рив стру­ме­не­вий ге­не­ра­тор по­ві­тря, який ор­га­ні­зо­вує йо­го по­то­ки та­ким чи­ном, щоб зер­нів­ки від­би­ра­ли­ся за пи­то­мою ва­гою не­за­ле­жно від їхньої ши­ри­ни, дов­жи­ни або тов­щи­ни. Зро­би­ти стру­ме­не­вий ге­не­ра­тор, зви­чай­но, бу­ло більш тру­до­міс­тким і ви­тра­тним зав­да­н­ням, ніж ім­пе­лер, але всі ви­тра­ти бу­ли ви­прав­да­ни­ми.

Па­ра­лель­но з роз­роб­кою се­па­ра­то­ра про­во­ди­ло­ся й па­тен­ту­ва­н­ня са­мо­го спосо­бу се­па­ра­ції. І ось у 2001 ро­ці бу­ло ви­пу­ще­но пер­ший ае­ро­ди­на­мі­чний САД.

Ви­ро­бни­цтво цих ма­шин осво­їв за­вод «АЕРОМЕХ», який зі­брав силь­ний ко­ле­ктив на­у­ков­ців, ін­же­не­рів і кон­стру­кто­рів.

У на­сту­пні ро­ки САД по­стій­но вдо­ско­на­лю­ва­ли й до­о­пра­цьо­ву­ва­ли. На ко­жно­му ета­пі вдо­ско­на­ле­н­ня агре­га­та про­во­ди­ли чи­слен­ні

до­слі­дже­н­ня й ви­про­бу­ва­н­ня, пі­сля за­вер­ше­н­ня яких де­які ву­зли се­па­ра­то­ра па­тен­ту­ва­ли, і на сьо­го­дні за­вод «АЕРОМЕХ» во­ло­діє по­над 70 па­тен­та­ми й не тіль­ки із зер­но­очи­сно­го обла­дна­н­ня. Се­ред па­тен­тів є без­ліч сві­доцтв на ви­на­хо­ди, які під­твер­джу­ють їхню сві­то­ву но­ви­зну. Остан­ній та­кий па­тент бу­ло отри­ма­но у 2018 ро­ці. Де­які па­тен­ти Во­ло­ди­ми­ра Су­хі­на ви­зна­но сві­то­вим від­кри­т­тям. Однак скром­ність ав­то­ра не до­зво­ли­ла вша­ну­ва­ти йо­го пре­сти­жни­ми на­го­ро­да­ми за ви­на­хо­ди й від­кри­т­тя. Для са­мо­го Во­ло­ди­ми­ра Сте­па­но­ви­ча го­лов­ною на­го­ро­дою бу­ла та ко­ристь, які йо­го роз­роб­ки при­но­сять агра­рі­ям, і їхня вдя­чність за це.

Су­ча­сний за­вод «АЕРОМЕХ» — це ін­но­ва­цій­не під­при­єм­ство. Хо­ча роз­роб­ка й упро­ва­дже­н­ня те­хні­чних ноу-хау є до­сить скла­дним зав­да­н­ням, на­у­ко­вий під­хід до ви­ро­бни­цтва ціл­ком се­бе ви­прав­до­вує. Ро­зро­бни­ки се­па­ра­то­рів САД до цьо­го ча­су актив­но роз­ви­ва­ють на­у­ку на за­во­ді. Істо­рія ство­ре­н­ня цьо­го се­па­ра­то­ра свід­чить, що ви­ро­бни­кам сіль­сько­го­спо­дар­сько­го обла­дна­н­ня тре­ба впро­ва­джу­ва­ти у ви­ро­бни­цтво но­ві на­у­ко­ві роз­роб­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­ре­до­ві тех-

но­ло­гії, і це до­зво­лить до­ся­га­ти від­мін­них ре­зуль­та­тів.

Ще зов­сім не­дав­но, 18 ро­ків то­му, на рин­ку зер­но­очи­сно­го обла­дна­н­ня бу­ли пред­став­ле­ні тіль­ки тра­ди­цій­ні ма­ши­ни, що пра­цю­ва­ли за дав­ні­ми ме­то­да­ми очи­ще­н­ня зер­на, які від­по­від­а­ли ГОСТам 1980–1990-х рр. Ре­ші­тні ма­ши­ни, трі­є­ри, ві­бро­пнев­мо­сто­ли ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в зер­но­пе­ре­роб­ці вже по­над 100 ро­ків. Ці ма­ши­ни теж по­стій­но вдо­ско­на­лю­ють, але прин­ци­пи їхньої ро­бо­ти ли­ша­ю­ться без бу­дья­ких змін. Се­па­ра­тор ае­ро­ди­на­мі­чний САД сво­го ча­су став справ­жнім про­ри­вом у га­лу­зі. Зав­дя­ки сво­їй про­сто­ті й уні­вер­саль­но­сті він зруй­ну­вав сте­ре­о­ти­пи й уста­ле­ні під­хо­ди до очи­ще­н­ня зер­на. Оща­дне й то­чне ка­лі­бру­ва­н­ня на­сі­н­ня за пи­то­мою ва­гою, ефе­ктив­не очи­ще­н­ня зер­на, від­су­тність су­во­рих ви­мог до зер­но­вої ма­си що­до во­ло­го­сті й за­смі­че­но­сті, швид­ка змі­на ре­жи­мів ро­бо­ти се­па­ра­то­ра зро­би­ли ре­во­лю­цію в зер­но­очи­щен­ні. Те­пер чи­ма­ло го­спо­дарств Укра­ї­ни го­ту­ють по­сів­ний ма­те­рі­ал на се­па­ра­то­рах САД. Бе­здо­ган­на ро­бо­та агре­га­та при­вер­тає ува­гу до ньо­го й фер­ме­рів з ін­ших кра­їн. На сьо­го­дні се­па­ра­то­ри САД по­ста­ча­ють уже більш ніж у 50 кра­їн сві­ту.

Се­па­ра­то­ри САД ви­ко­ри­сто­ву­ють най­дбай­ли­ві­шу та на­йо­ща­дні­шу те­хно­ло­гію очи­ще­н­ня зер­на й під­го­тов­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, а пра­кти­ка їх ви­ко­ри­ста­н­ня до­зво­ляє ствер­джу­ва­ти, що ана­ло­га цим ма­ши­нам у сві­ті сьо­го­дні про­сто не існує.

Во­ло­ди­мир Су­хін

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.