Но­ві сервісні по­ту­жно­сті

КОМ­ПА­НІЯ АГРІСТАР , ЩО Є ОФІ­ЦІЙ­НИМ ДИЛЕРОМ ТЕ­ХНІ­КИ JOHN DEERE ТА VÄDERSTAD У ПОЛ­ТАВ­СЬКІЙ, ХАРКІВСЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛА­СТЯХ, ВІД­КРИ­ЛА В ЛУБНАХ НО­ВИЙ СЕР­ВІ­СНИЙ ЦЕНТР

The Ukrainian Farmer - - Зберігання - Вла­ди­слав Олій­ник

Но­вим сер­ві­сним цен­тром на Пол­тав­щи­ні, у мі­сті Лу­бни, пра­кти­чно по­руч з ав­то­ма­гі­стра­л­лю Ки­їв-Хар­ків, ком­па­нія «Агрістар» на­бли­зи­ла вла­сні сервісні мо­жли­во­сті до агра­рі­їв ре­гіо­ну. В за­ці­кав­ле­но­сті агра­рі­їв ми пе­ре­свід­чи­лись на уро­чи­сто­му від­крит­ті — ба­га­то го­стей при­їха­ли ра­зом із дру­жи­на­ми та ді­тьми. Тоб­то вже із са­мо­го по­ча­тку тут па­ну­ють дру­жня атмо­сфе­ра та від­кри­тість до всіх,

хто при­їзди­ти­ме до но­во­го сер­ві­сно­го цен­тру.

Ди­ре­ктор ком­па­нії «Агрістар» Олег Сло­бо­дя­ник за­зна­чив: «На­ра­зі зу­си­л­ля скон­цен­тро­ва­но на роз­ви­тку са­ме сер­ві­сної ме­ре­жі, щоб фер­ме­ри в очі­ку­ван­ні до­по­мо­ги ви­тра­ча­ли мі­ні­мум ча­су. І не ва­жли­во, чи це зви­чай­не об­слу­го­ву­ва­н­ня, чи сер­йо­зний ре­монт: ін­же­не­ри по­вин­ні при­їзди­ти до клі­єн­та про­тя­гом го­ди­ни. Ни­ні ком­па­нія мо­же за­без­пе­чи­ти та­кі умо­ви не по всіх ре­гіо­нах при­су­тно­сті, але пра­цює над цим. На­при­клад, не­вдов­зі бу­де від­кри­то онов­ле­ний сер­ві­сний центр без­по­се­ре­дньо у Пол­та­ві. А якщо го­во­ри­ти про роз­бу­до­ву сер­ві­сної ме­ре­жі, то три­ває актив­на ро­бо­та (на рі­зних ста­ді­ях) над від­кри­т­тям ше­сти но­вих фі­лій. Це по­трі­бно для за­без­пе­че­н­ня які­сно­го та швид­ко­го сер­ві­су в усіх ре­гіо­нах, де пра­цює ком­па­нія «Агрістар». На­при­клад, на сьо­го­дні ми до­їжджа­є­мо до клі­єн­та про­тя­гом 1,5–2 го­дин, але пра­гне­мо ско­ро­ти­ти цей по­ка­зник до одні­єї го­ди­ни. Крім від­кри­т­тя но­вих ау­тле­тів пе­ре­во­ди­мо ті, що є, на які­сно но­вий рі­вень, бо пра­кти­чно всі пред­став­ни­цтва спо­ча­тку від­кри­ва­ю­ться в орен­до­ва­них при­мі­ще­н­нях, і їх мо­жли­во­сті зде­біль­шо­го обме­же­ні рам­ка­ми. Тут, у Лубнах, ми ма­є­мо 1200 м², які вже вве­де­но в екс­плу­а­та­цію, і ще 800 м² — на фі­наль­ній ста­дії. Цю пло­щу ми пла­ну­є­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як цен­траль­ний склад. Вза­га­лі ж цей ау­тлет від­по­від­ає кри­те­рі­ям трьох S: Sales, Spare parts, Service (про­да­жі, за­па­сні ча­сти­ни, сер­віс). Ми­ну­ло­го ти­жня бу­ла пе­ре­вір­ка, яка під­твер­ди­ла від­по­від­ність усім трьом на­пря­мам на 95%. Чо­му не на 100? Від­по­відь про­ста — іде­аль­не роз­та­шу­ва­н­ня з по­гля­ду мар­ке­тин­гу — без­по­се­ре­дньо бі­ля ав­то­ма­гі­стра­лі. То­му ми пра­цю­ва­ти­ме­мо над цим у май­бу­тньо­му, а ни­ні зо­се­ре­ди­мо­ся на на­ших клі­єн­тах».

За три ро­ки ком­па­нія про­да­ла 448 оди­ниць те­хні­ки, з них 220 — це са­мо­хі­дна те­хні­ка. Ва­жли­во, що 109 ма­шин мо­жна спо­сте­рі­га­ти що­ден­но в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су за до­по­мо­гою си­сте­ми JD Link. Крім то­го, тіль­ки на те­ре­нах Пол­тав­щи­ни про­тя­гом остан­ніх ро­ків бу­ло про­да­но близь­ко 600 оди­ниць са­мо­хі­дної те­хні­ки John Deere, то­му по­тре­ба у сер­ві­сі у цьо­му ре­гіо­ні до­сить по­ту­жна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.