До­від­ка

The Ukrainian Farmer - - Техніка -

Кон­ду­кто­ме­трія (від англ. Conductivity — еле­ктро­про­від­ність) — еле­ктро­хі­мі­чний ме­тод ана­лі­зу, за­сно­ва­ний на ви­мі­рю­ван­ні еле­ктри­чної про­від­но­сті роз­чи­нів. Рі­вень еле­ктро­про­від­но­сті ґрун­ту впли­ває на мор­фо­ло­гію ро­сли­ни, і, що не менш ва­жли­во, на якість і кіль­кість уро­жаю. Від­по­від­но, за до­по­мо­гою еле­ктро­про­від­но­сті мо­жна по­бі­чно оці­ни­ти еле­ктро­хі­мі­чний склад ґрун­ту згі­дно з ви­вче­ни­ми ме­то­да­ми й зі­ста­ви­ти йо­го з па­ра­ме­тра­ми се­ре­до­ви­ща.

Чи­ста во­да не про­во­дить еле­ктри­ку, то­му іде­аль­но чи­ста во­да має не­скін­чен­ну еле­ктро­о­пір­ність. Однак,

ко­ли в чи­сту во­ду до­да­ють со­лі (а в будь-який до­бав­ці є сіль), по­чи­нає ді­я­ти еле­ктри­чний про­цес, тож еле­ктри­чний струм уже мо­же про­хо­ди­ти крізь во­ду. Від­по­від­но, чим біль­ше со­лей роз­чи­ни­ться у во­ді, тим біль­ший еле­ктри­чний по­тік.

Однак не всі роз­чи­не­ні со­лі про­во­дять еле­ктри­ку одна­ко­во (не всі іо­ни рів­ні між со­бою). Еле­ктро­про­від­ність зу­мов­ле­на на­яв­ні­стю іо­нів на­трію, ка­лію, каль­цію, суль­фа­ту (SO4,2-) і гі­дро­кар­бо­на­ту. На­яв­ність та­ких іо­нів, як дво- і три­ва­лен­тно­го за­лі­за, мар­ган­цю, алю­мі­нію, ніт­ра­ту і т. п. не ство­рює сер­йо­зно­го впли­ву

на еле­ктро­про­від­ність (якщо ці іо­ни не мі­стя­ться у во­ді в зна­чній кіль­ко­сті).

Ва­жли­во пам’ята­ти, що чим ви­ща про­від­ність, тим ви­ща кон­цен­тра­ція со­лей, тим важ­че ро­сли­нам вби­ра­ти во­ду. Для рі­зних ета­пів роз­ви­тку ро­слин ре­ко­мен­до­ва­но рі­зні кон­цен­тра­ції со­лей, які від­по­від­а­ють та­ким рів­ням еле­ктро­про­від­но­сті (мС/см):

Жив­ці: 0,2–0,4

Мо­ло­ді вко­рі­не­ні ро­сли­ни: 0,8–1,2 Ве­ге­та­ція: 1,6–1,8

Цві­ті­н­ня й пло­до­но­ше­н­ня: 1,8–2,2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.