Ма­ли­ми до­за­ми

The Ukrainian Farmer - - Техніка - ВО­ЛО­ДИ­МИР ВОЙНОВСЬКИЙ

Якість оброб­ки по­сі­ву сіль­гос­пкуль­ту­ри го­лов­ним чи­ном за­ле­жить від яко­сті роз­пи­ле­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни й оці­ню­є­ться щіль­ні­стю (гу­сти­ною)

по­кри­т­тя кра­пля­ми обро­блю­ва­ної по­верх­ні. До­слі­дже­н­ня те­хно­ло­гії хі­мо­бро­бок по­ка­за­ли, що по­трі­бно збіль­шу­ва­ти кіль­кість кра­пель не шля­хом збіль­ше­н­ня об­ся­гу ро­бо­чої рі­ди­ни на ге­ктар, а шля­хом змен­ше­н­ня роз­мі­ру са­мої кра­плі. До то­го ж кіль­кість хі­мі­чно­го пре­па­ра­ту, роз­чи­не­но­го в об’ємі ро­бо­чої рі­ди­ни, є не­змін­ним.

Ро­зрі­зня­ють та­кі ви­ди обро­бок ро­слин: кру­пно­кра­пель­не, дрі­бно­кра­пель­не, уль­тра­ма­ло­об’єм­не та ви­со­ко­дис­пер­сне (ае­ро­золь­не) об­при­ску­ва­н­ня.

За кру­пно­кра­пель­но­го об­при­ску­ва­н­ня не мен­ше як 80% рі­ди­ни роз­бриз­ку­є­ться у ви­гля­ді кра­пель роз­мі­ром не мен­шим за 150 мкм.

Йо­го за­сто­со­ву­ють у ра­зі ве­ли­ких норм ви­тра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну (до 1000 л/га), в основ­но­му під час обро­бок ба­га­то­рі­чних на­са­джень (пло­до­ві са­ди), ко­ли пре­па­рат кон­та­ктної дії ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для бо­роть­би з клі­ща­ми, щи­тів­ка­ми й ін­ши­ми при­хо­ва­ни­ми шкі­дни­ка­ми, ко­ли по­трі­бно ря­сне змо­чу­ва­н­ня ро­слин, а та­кож ко­ли пре­па­рат фі­то­то­кси­чний за ви­со­ких кон­цен­тра­цій.

За дрі­бно­кра­пель­но­го об­при­ску­ва­н­ня не мен­ше ніж 80% рі­ди­ни роз­бриз­ку­є­ться у ви­гля­ді кра­пель роз­мі­ром 50–150 мкм.

Кра­плі мен­шо­го ді­а­ме­тра ефе­ктив­ні­ші, бо кра­ще про­ни­ка­ють у ку­ти­ку­лу, то­ді як ве­ли­кі кра­плі, на­при­клад, ді­а­ме­тром 400 мкм, мі­стять у 3–4 ра­зи біль­ше ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, ніж по­трі­бно. Пі­сля дро­бле­н­ня ве­ли­кої кра­плі на кра­плі з мен­шим у 10 ра­зів ді­а­ме­тром кіль­кість актив­них то­чок на обро­блю­ва­ній по­верх­ні збіль­шу­є­ться в 1000 ра­зів. Отож за зна­чно­го змен­ше­н­ня ви­трат ро­бо­чо­го роз­чи­ну ефе­ктив­ність обро­бок не ли­ше не зни­жу­є­ться, а й збіль­шу­є­ться.

Уль­тра­ма­ло­об’єм­не об­при­ску­ва­н­ня (УМО) — це дрі­бно­кра­пель­не об­при­ску­ва­н­ня обро­блю­ва­ної по­верх­ні з роз­мі­ром кра­пель від 50 до 100 мкм. За та­ко­го об­при­ску­ва­н­ня вна­слі­док ви­щої кон­цен­тра­ції пре­па­ра­ту в ро­бо­чо­му роз­чи­ні зне­се­н­ня дрі­бних кра­пель не біль­ше, ніж за зви­чай­но­го об­при­ску­ва­н­ня. Те­хно­ло­гії й апа­ра­ту­ра УМО до­зво­ля­ють отри­му­ва­ти ма­кси­маль­ний ефект від роз­по­ро­ше­них пре­па­ра­тів із най­мен­ши­ми ви­тра­та­ми в ко­ро­ткі тер­мі­ни, з мі­ні­маль­ною шко­дою нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щу.

Ви­со­ко­дис­пер­сне (ае­ро­золь­не) об­при­ску­ва­н­ня пе­ред­ба­чає роз­бриз­ку­ва­н­ня кра­пель роз­мі­ром до 50 мкм. Кра­пля ае­ро­зо­лю має та­кий ма­лий роз­мір, що лег­ко дрей­фує з по­ві­тря­ни­ми по­то­ка­ми на ве­ли­кі від­ста­ні. Ае­ро­золь­ні оброб­ки ду­же ефе­ктив­ні в бо­роть­бі з ко­ма­ха­ми, що лі­та­ють, не ли­ше зав­дя­ки кон­та­ктній дії кра­пель ае­ро­зо­лю, а й зав­дя­ки фу­мі­га­цій­но­му ефе­кту пе­сти­ци­дів, що ви­па­ро­ву­ю­ться.

Те­хно­ло­гія УМО

Ба­га­то сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків по­бо­ю­ю­ться і не ві­рять, що мо­жна які­сно обро­би­ти один ге­ктар по­сі­ву ли­ше п’ятьма лі­тра­ми роз­чи­ну пе­сти­ци­ду. Під час оброб­ки ва­жли­во до­дер­жа­ти кіль­кість ро­бо­чої ре­чо­ви­ни, що по­тра­пляє на ро­сли­ну. Ви­ро­бник за­зви­чай ука­зує ре­ко­мен­до­ва­ну нор­му роз­чи­ну, на­при­клад, 1,4 л пре­па­ра­ту на 50 л во­ди, але мо­жна обро­бля­ти вро­жай ви­щою кон­цен­тра­ці­єю, вно­ся­чи на ге­ктар ті са­мі 1,4 л пре­па­ра­ту, роз­ве­де­ні во­дою до 3 л. Та­кі те­хно­ло­гії об­при­ску­ва­н­ня при­йшли до нас з-за кор­до­ну: іно­зем­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки дав­но зро­зумі­ли, що об­при­ску­ва­н­ня з ма­ли­ми нор­ма­ми ви­тра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну на­ба­га­то ви­гі­дні­ше й не по­сту­па­є­ться за ефе­ктив­ні­стю зви­чай­но­му об­при­ску­ван­ню. Те­хно­ло­гія уль­тра­ма­ло­об’єм­но­го об­при­ску­ва­н­ня в ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня які­сних мо­но­дис­пер­сних об­при­ску­ва­чів дає по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти й розв’язує про­бле­ми без­пе­ки хі­мі­чно­го ме­то­ду за­хи­сту ро­слин, під­ви­щує про­ду­ктив­ність агро­за­хо­ду і зни­жує ви­тра­ти на об­при­ску­ва­н­ня, по­кра­щує са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чні умо­ви пра­ці об­слу­гов­чо­го пер­со­на­лу. Прин­цип об­при­ску­ва­н­ня про­стий: кра­пля хі­мі­чно­го пре­па­ра­ту, по­тра­пля­ю­чи на ро­сли­ну, утво­рює во­гни­ще ура­же­н­ня. Чим біль­ше кра­пель, тим біль­ше влу­чень у ціль.

• усу­ва­є­ться про­цес при­го­ту­ва­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни та пов’яза­не із цим зни­же­н­ня кіль­ко­сті те­хні­ки та пер­со­на­лу, за­лу­че­них на об­при­ску­ван­ні. Оскіль­ки роз­чи­ну ста­ло мен­ше, змен­шу­є­ться по­тре­ба у во­ді, а з нею — і в ба­ках ве­ли­ко­го об’єму;

• збіль­шу­є­ться про­ду­ктив­ність ма­шин на по­над 60% про­ти зви­чай­но­го об­при­ску­ва­н­ня шля­хом під­ви­ще­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та ви­ко­ри­ста­н­ня ча­су змі­ни;

• рі­ди­на рів­но­мір­но по­кри­ває всю обро­блю­ва­ну по­верх­ню;

• зав­дя­ки сво­їй лег­ко­сті кра­плі не ско­чу­ю­ться з ці­льо­вої по­верх­ні;

• кра­плі по­тра­пля­ють чі­тко в про­ди­хи лис­тка.

• ве­ли­ке зне­се­н­ня ро­бо­чої рі­ди­ни. За швид­ко­сті ві­тру близь­ко 3 м/с кіль­кість зне­се­ної роз­по­ро­ше­ної рі­ди­ни від­но­сно кіль­ко­сті осі­лої на ши­ри­ні за­хва­ту ста­но­вить від 20 до 50%;

• тру­дно­щі в до­зу­ван­ні пре­па­ра­ту, бо до ко­жно­го роз­пи­лю­ва­ча ма­ють по­да­ва­ти­ся рів­ні кіль­ко­сті рі­ди­ни. Ви­тра­та рі­ди­ни за­ле­жить від її в’яз­ко­сті, яка змі­ню­є­ться в ра­зі змі­ни тем­пе­ра­ту­ри нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща;

• скла­дність кон­тро­лю за ро­бо­тою роз­пи­лю­ва­чів че­рез по­га­ну ви­ди­мість фа­ке­ла роз­пи­лу під час уне­се­н­ня пре­па­ра­ту;

• не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня ко­ро­зій­но­стій­ких ма­те­рі­а­лів для ви­го­тов­ле­н­ня ву­злів об­при­ску­ва­ча вна­слі­док ви­со­кої агре­сив­но­сті пре­па­ра­тів для УМО;

• ма­лий асор­ти­мент пре­па­ра­тів для УМО на рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.