Ефе­ктив­на вен­ти­ля­ція

У стат­ті роз­гля­ну­то основ­ні пи­та­н­ня, на які по­трі­бно звер­та­ти ува­гу для ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної вен­ти­ля­ції сви­но­фер­ми

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс - ЄВГЕН ПИЛИПЕНКО, ме­не­джер з мар­ке­тин­гу «ХОГ СЛАТ Укра­ї­на»

Вен­ти­ля­ція є пер­вин­ною си­сте­мою будь-якої сви­но­фер­ми. Без неї не­мо­жли­во ре­гу­лю­ва­ти га­зо­ве се­ре­до­ви­ще в при­мі­щен­ні та ство­ри­ти опти­маль­ний мі­кро­клі­мат, що ва­жли­во для здо­ров’я сви­ней, їх про­ду­ктив­но­сті та, від­по­від­но, — ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва.

Основ­ни­ми опе­ра­цій­ни­ми ці­ля­ми си­сте­ми вен­ти­ля­ції є до­ся­гне­н­ня й під­три­ма­н­ня тем­пе­ра­ту­ри та від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря в при­мі­щен­ні. Тем­пе­ра­ту­ра ва­рі­ю­є­ться за­ле­жно від ві­ку сви­ней і упо­до­бань те­хно­ло­гів (табл. 1). Під­три­ма­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря (фо­то 1) в ни­жній ме­жі ді­а­па­зо­ну за­зви­чай ско­ро­чує ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­но­сі­їв. Однак у та­ко­му ра­зі слід ре­тель­но кон­тро­лю­ва­ти здо­ров’я тва­рин.

Ві­дно­сна во­ло­гість у сви­нар­ни­ку має ста­но­ви­ти 40–70% не­за­ле­жно від тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му, ві­ку та ва­ги сви­ней. Рі­вень во­ло­го­сті ниж­чий за 40% при­зво­дить до утво­ре­н­ня пи­лу. По­стій­на ви­со­ка во­ло­гість ве­де до про­блем зі здо­ров’ям тва­рин.

Мо­ні­то­ринг рів­ня від­но­сної во­ло­го­сті є ва­жли­вим і для кон­тро­лю за ро­бо­тою вен­ти­ля­ції. Якщо рі­вень во­ло­го­сті низь­кий, ін­тен­сив­ність вен­ти­ля­ції, най­швид­ше, є на­дли­шко­вою

Скла­да­ю­чи про­гра­му те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що вен­ти­ля­цій­ні си­сте­ми ма­ють п’ять фун­кціо­наль­них ком­по­нен­тів:

1. При­плив­ний отвір — за­без­пе­чує над­хо­дже­н­ня по­ві­тря в зо­ну утри­ма­н­ня сви­ней.

2. Ви­пу­скний отвір — мі­сце, че­рез яке по­ві­тря ви­во­ди­ться з при­мі­ще­н­ня.

3. Ру­шії — за­со­би в ме­ха­ні­чних си­сте­мах вен­ти­ля­ції для пе­ре­мі­ще­н­ня по­ві­тря все­ре­ди­ні при­мі­ще­н­ня та ви­ве­де­н­ня на­зов­ні.

4. Роз­по­всю­дже­н­ня — ви­зна­чає, яким чи­ном по­ві­тря ру­ха­є­ться че­рез зо­ни утри­ма­н­ня сви­ней.

5. Шлях — «мар­шрут», яким по­ві­тря по­тра­пляє в при­мі­ще­н­ня, про­хо­дить че­рез мі­сця утри­ма­н­ня сви­ней і ви­во­ди­ться на­двір.

Якщо всі п’ять ком­по­нен­тів спро­е­кто­ва­но й пра­цю­ють на­ле­жним чи­ном, си­сте­ма вен­ти­ля­ції не втра­ча­ти­ме ефе­ктив­но­сті зі змі­на­ми по­го­дних умов і по­го­лів’я тва­рин.

Ке­ру­ва­н­ня й об­слу­го­ву­ва­н­ня при­плив­них отво­рів охо­плює пер­шу про­блем­ну область. Ма­лий отвір не дає змо­гу отри­му­ва­ти опти­маль­ну кіль­кість по­ві­тря й пра­виль­но змі­шу­ва­ти вхі­дний по­тік. Та­кож не­га­тив­но на по­ві­тро­об­мін впли­ває не­пра­виль­не ре­гу­лю­ва­н­ня кла­па­нів, осо­бли­во взим­ку. Хо­ло­дне по­ві­тря, що по­тра­пляє че­рез при­плив­ний кла­пан над­то по­віль­но, швид­ко «па­дає» на сті­ну, під­ло­гу й тва­рин. При­плив­ні отво­ри ма­ють на­ла­што­ву­ва­ти­ся та­ким чи­ном, щоб по­ві­тря­ний стру­мінь ефе­ктив­но змі­шу­вав­ся з вну­трі­шнім по­ві­трям без утво­ре­н­ня кон­ден­са­ту.

Дру­га про­блем­на область — трі­щи­ни в сті­нах бу­дів­лі. Якщо їх ба­га­то, во­ни по­чи­на­ють ви­ко­ну­ва­ти роль при­ро­дних вен­ти­ля­цій­них отво­рів. До то­го ж на від­мі­ну від кла­па­нів і жа­лю­зі во­ни не ре­гу­лю­ю­ться й ве­дуть до збо­їв рів­нів вен­ти­ля­ції. Як ре­зуль­тат — на­дмір­на ін­тен­сив­ність вен­ти­ля­ції в хо­ло­дну по­го­ду при­зво­дить до то­го, що при­мі­ще­н­ня бу­де ду­же су­хим, крім то­го, зро­стуть ви­тра­ти на еле­ктро­енер­гію й обі­грів. Кон­троль за ста­ном при­мі­ще­н­ня по­трі­бно по­чи­на­ти з две­рей, які ма­ють мі­цно за­кри­ва­ти­ся й не ма­ти за­зо­ру бі­ля по­ро­гу.

По­стій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня по­тре­бу­ють і што­ри, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в си­сте­мах при­ро­дної вен­ти­ля­ції. Влі­тку што­ри тре­ба пов­ні­стю пі­ді­йма­ти й опу­ска­ти раз на ти­ждень. Це звіль­няє їх від во­ди та пи­лу і не дає гри­зу­на­ми бу­ду­ва­ти гні­зда. За­га­лом за­хо­ди бо­роть­би з гри­зу­на­ми ду­же ва­жли­ві в об­слу­го­ву­ван­ні штор. Во­се­ни слід ви­ко­на­ти та­кі ро­бо­ти: усу­ну­ти всі щі­ли­ни, пе­ре­ві­ри­ти й за­мі­ни­ти в ра­зі по­тре­би мо­туз­ки та ка­бе­лі, огля­ну­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.