По­лі­гон знань

Укра­ї­на втре­тє пред­став­ле­на на одній із най­біль­ших по­дій у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва — ХХХ World Buiatric Congress

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс - Ма­те­рі­ал на­да­ла ком­па­нія «Байєр»

Що­ро­ку ор­га­ні­за­то­ри оби­ра­ють рі­зні кра­ї­ни для про­ве­де­н­ня кон­гре­су, цьо­го ж ро­ку впер­ше за йо­го істо­рію мі­сцем про­ве­де­н­ня ста­ла кра­ї­на, де схо­дить сон­це — Япо­нія, мі­сто Сап­по­ро.

Трид­ця­тий Кон­грес зі­брав близь­ко 2000 уча­сни­ків з усьо­го сві­ту, 23 основ­них до­по­від­а­чі, 322 на­у­ко­вих стен­до­вих пре­зен­та­ції та 333 до­по­віді. Са­мі ж ор­га­ні­за­то­ри за­зна­чи­ли, що те­мою за­хо­ду є не про­сто «тва­ри­ни» чи «хво­ро­би», основ­на ме­та — ство­ри­ти май­дан­чик для обмі­ну до­сві­дом і зна­н­ня­ми у сфе­рі ви­ро­щу­ва­н­ня жуй­них з огля­ду на ши­ро­ку пер­спе­кти­ву. Кон­грес дає змо­гу до­слі­дни­кам, на­у­ков­цям, ви­ро­бни­кам про­ду­кції для тва­рин із рі­зних ку­то­чків сві­ту по­ді­ли­ти­ся сво­ї­ми роз­роб­ка­ми та під­хо­да­ми, зба­га­ти­ти се­бе й по­ри­ну­ти у світ без­ме­жно­го спіл­ку­ва­н­ня, адже уча­сни­ка­ми бу­ли гро­ма­дя­ни з 67 кра­їн.

За іні­ці­а­ти­вою «Байєр»

Ком­па­нія «Байєр» уже втре­тє ор­га­ні­зу­ва­ла участь у кон­гре­сі WBC укра­їн­ської де­ле­га­ції. Для ком­па­нії над­зви­чай­но ва­жли­во, аби ві­тчи­зня­ні спе­ці­а­лі­сти змо­гли отри­ма­ти но­ві та су­ча­сні зна­н­ня, озна­йо­ми­ти­ся з остан­ні­ми роз­роб­ка­ми та мо­жли­во­стя­ми.

«Ми го­то­ві про­де­мон­стру­ва­ти свою від­да­ність спра­ві, під­три­мав­ши фа­хів­ців у га­лу­зі

тва­рин­ни­цтва та за­сто­су­вав­ши су­ча­сні зна­н­ня й те­хно­ло­гі­чні до­ся­гне­н­ня на пра­кти­ці», — ка­же ке­рів­ник під­роз­ді­лу за­хи­сту здо­ров’я тва­рин ком­па­нії «Байєр» в Укра­ї­ні Те­тя­на Сє­дих.

Під час кон­гре­су ком­па­нія «Байєр» та­кож про­ве­ла Між­на­ро­дний сим­по­зі­ум із пи­тань здо­ров’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, на який бу­ли за­про­ше­ні екс­пер­ти для обго­во­ре­н­ня основ­них кри­ти­чно ва­жли­вих тем. До­по­віді бу­ли при­свя­че­ні опти­мі­за­ції ви­бо­ру за­со­бів для лі­ку­ва­н­ня ре­спі­ра­тор­них за­хво­рю­вань (BRD), ей­ме­рі­о­зу; спосо­бам про­фі­ла­кти­ки по­ру­шень обмі­ну ре­чо­вин у ко­рів у пе­ре­хі­дний (тран­зи­тний) пе­рі­од; під­хо­дам до го­дів­лі те­лят. До про­гра­ми та­кож вхо­ди­ли обго­во­ре­н­ня у фор­ма­ті за­сі­дань кру­гло­го сто­лу з пи­тань по­кра­ще­н­ня умов утри­ма­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би че­рез спіль­ний під­хід між усі­ма за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми: фер­ме­ра­ми, ве­те­ри­нар­ни­ми лі­ка­ря­ми, спо­жи­ва­ча­ми тва­рин­ни­цької про­ду­кції.

На за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу Рінз Бо­ер­сма, ке­рів­ник від­ді­лу мар­ке­тин­гу про­ду­кції для ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би у під­роз­ді­лі Bayer Animal Health, за­зна­чив, що ком­па­нія «Байєр» пра­гне під­три­ма­ти спе­ці­а­лі­стів у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва шля­хом без­пе­рерв­них до­слі­джень, на­вча­н­ня та те­хно­ло­гі­чних до­ся­гнень.

Ін­шою го­строю й акту­аль­ною те­мою обго­во­ре­н­ня бу­ло за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків

і від­по­від­аль­ність за сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин — цьо­му пи­тан­ню ве­те­ри­нар­ні лі­ка­рі у всьо­му сві­ті на­да­ють не­аби­якої ува­ги. Про­фе­сор Жо­зеф Блон­до з Ко­ро­лів­ської Уні­вер­си­тет­ської лі­кар­ні та Уні­вер­си­те­ту Са­ска­че­ван в Ка­на­ді на­го­ло­сив на ви­ва­же­но­му під­хо­ді у ви­бо­рі ан­ти­біо­ти­ка: «Ва­жли­во за­без­пе­чу­ва­ти за­сто­су­ва­н­ня пра­виль­но­го ан­ти­біо­ти­ка із са­мо­го по­ча­тку за­хво­рю­ва­н­ня, у по­трі­бній до­зі й про­тя­гом від­по­від­но­го пе­рі­о­ду, щоб ма­кси­маль­но під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність лі­ку­ва­н­ня та мі­ні­мі­зу­ва­ти по­яву ре­зи­стен­тних шта­мів.

Кон­тро­льо­ва­не за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків для лі­ку­ва­н­ня тва­рин спри­яє змен­шен­ню за­галь­ної по­тре­би в ан­ти­біо­ти­ках у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві».

На сим­по­зі­у­мі та­кож ви­сту­пи­ла про­фе­сор­ка Хай­ді Ене­марк із Нор­везь­ко­го ве­те­ри­нар­но­го ін­сти­ту­ту з обго­во­ре­н­ням осо­бли­во­стей лі­ку­ва­н­ня ей­ме­рі­о­зу у ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. Па­ні Ене­марк на­го­ло­си­ла на то­му, що за від­су­тно­сті ді­а­гно­сти­ки та лі­ку­ва­н­ня ей­ме­рі­оз не­га­тив­но впли­ва­ти­ме на здо­ров’я тва­рин, а та­кож під­ви­щу­ва­ти­ме смер­тність і ви­тра­ти тва­рин­ни­цько­го го­спо­дар­ства. Ва­жли­во вжи­ва­ти за­хо­дів що­до змен­ше­н­ня впли­ву збу­дни­ка, зокре­ма до­три­му­ва­ти­ся пра­вил гі­гі­є­ни та про­фі­ла­кти­ки, за­без­пе­чи­ти кон­троль і ран­ню ді­а­гно­сти­ку, а та­кож обра­ти опти­маль­ні тер­мі­ни лі­ку­ва­н­ня ей­ме­рі­о­зу.

Ба­га­то но­ви­нок і пра­кти­чних по­рад мі­сти­ла до­по­відь про­фе­со­ра Май­кла Сті­ла з Аль­берт­сько­го уні­вер­си­те­ту в Ка­на­ді, ко­тра бу­ла при­свя­че­на тон­ко­щам го­дів­лі но­во­на­ро­дже­них те­лят — одно­му з кри­ти­чно ва­жли­вих пи­тань у ви­ро­щу­ван­ні ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би.

На­сам­кі­нець про­фе­сор То­мас Овер­тон із Кор­нель­сько­го Уні­вер­си­те­ту в США на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті кон­тро­лю обмі­ну ре­чо­вин у ко­рів у пе­ре­хі­дний пе­рі­од: «Ба­га­то фер­мер­ських го­спо­дарств пре­кра­сно кон­тро­лю­ють про­бле­ми клі­ні­чних за­хво­рю­вань у ко­рів у пе­ре­хі­дний пе­рі­од, однак усе ще го­стро сто­їть пи­та­н­ня кон­тро­лю суб­клі­ні­чних форм за­хво­рю­вань, що мо­же не­га­тив­но впли­ва­ти на здо­ров’я тва­рин, при­зво­ди­ти до зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті й зна­чних еко­но­мі­чних втрат. Пра­виль­ний до­гляд за тва­ри­на­ми про­тя­гом цьо­го пе­рі­о­ду до­по­ма­гає за­по­біг­ти ви­ни­кнен­ню суб­клі­ні­чних форм за­хво­рю­вань. Сво­є­ча­сне ви­мі­рю­ва­н­ня рів­ня ке­то­но­вих тіл і не­на­си­че­них жир­них ки­слот у кро­ві ко­рів ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся на рів­ні ста­да для пра­виль­но­го та своє­ча­сно­го ухва­ле­н­ня рі­шень».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.