Олег Ман­чу­ляк,

The Ukrainian Farmer - - Сврионсолкионмнипцлетвкос -

Ком­па­нія «Байєр» та­кож пред­ста­ви­ла но­ві пра­кти­чно орі­єн­то­ва­ні ін­стру­мен­ти для під­трим­ки фа­хів­ців у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва: i-COWNT BRD, ци­фро­вий ін­стру­мент для по­рів­ня­н­ня рі­зних ан­ти­біо­ти­ків для лі­ку­ва­н­ня ре­спі­ра­тор­них за­хво­рю­вань ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би (BRD); та дві бро­шу­ри «Пра­кти­чні пи­та­н­ня умов утри­ма­н­ня тва­рин» для спри­я­н­ня кра­що­му утри­ман­ню м’ясної та мо­ло­чної ху­до­би, які бу­ли роз­ро­бле­ні у спів­пра­ці з не­за­ле­жни­ми фа­хів­ця­ми в га­лу­зі тва­рин­ни­цтва та Все­сві­тньою ор­га­ні­за­ці­єю фер­ме­рів. Ком­па­нія «Байєр» як лі­дер в обла­сті кон­тро­лю екто­па­ра­зи­тів пред­ста­ви­ла кон­це­пцію Virtual Farm — на­вчаль­ну вір­ту­аль­ну ре­аль­ність, що по­яснює осо­бли­во­сті впли­ву рі­зних ви­дів па­ра­зи­тів на ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу. Крім цьо­го, ком­па­нія де­мон­стру­ва­ла пе­ре­ва­ги й мо­жли­во­сті до­да­тка для смар­тфо­на BCS Cowdition для оцін­ки ста­ну вго­до­ва­но­сті мо­ло­чних ко­рів.

На кон­гре­сі ком­па­нія «Байєр» пред­ста­ви­ла 11 по­сте­рів із на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми на те­му кон­тро­лю над па­ра­зи­та­ми, мо­ні­то­рин­гу чу­тли­во­сті до ан­ти­біо­ти­ків, що за­сто­со­ву­ю­ться для лі­ку­ва­н­ня ма­сти­ту й ре­спі­ра­тор­них за­хво­рю­вань, а та­кож огляд по­ши­ре­но­сті суб­клі­ні­чно­го ке­то­зу в ран­ній пе­рі­од ла­кта­ції у всьо­му сві­ті то­що.

Се­ред усіх по­сте­рів при­єм­но бу­ло за­зна­чи­ти, що укра­їн­ська де­ле­га­ція та­кож при­їха­ла

не з по­ро­жні­ми ру­ка­ми, а пре­зен­ту­ва­ла ре­зуль­та­ти сво­їх до­слі­джень на те­му ви­бо­ру на­йопти­маль­ні­шої схе­ми лі­ку­ва­н­ня ді­а­реї у те­лят.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.