Ви­со­ка ге­не­ти­ка з Да­нії

Ві­ко­вий до­свід пле­мін­ної спра­ви у сви­нар­стві в по­єд­нан­ні з ге­не­ти­чною екс­пер­ти­зою в аб­со­лю­тно­му сві­то­во­му кла­сі — це ре­цепт дан­ської ге­не­ти­ки

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс - ОЛЕ­НА ВАСИЛЕВИЧ, пред­став­ник ком­па­нії Danish Genetics в Укра­ї­ні

Ри­нок сви­нар­ства пе­ре­бу­ває під ти­ском жор­сто­кої кон­ку­рен­ції. Всі зу­си­л­ля сви­на­рів спря­мо­ва­ні на отри­ма­н­ня най­кра­що­го про­ду­кту, під­ра­хо­ву­є­ться ко­жна ко­пій­ка. Осо­бли­во це акту­аль­но, ко­ли мо­ва йде про кон­вер­сію кор­му. Са­ме то­му дан­ська пле­мін­на ком­па­нія Danish Genetics ви­рі­ши­ла ін­ве­сту­ва­ти в більш ніж 230 ви­со­ко­про-

ду­ктив­них комп’юте­ри­зо­ва­них кор­мо­вих уста­но­вок ав­стрій­сько­го ви­ро­бни­цтва. То­му ці­ка­во бу­ло ді­зна­ти­ся, як і ким бу­ло за­сно­ва­но ком­па­нію, що по­став­ле­но за ме­ту та чо­го вар­то очі­ку­ва­ти сви­на­рям у май­бу­тньо­му.

Ста­нов­ле­н­ня ком­па­нії

На­зва — но­ва, але ам­бі­ції ве­ли­че­зні. Не див­но, адже по­єд­на­н­ня ви­со­ко­го рів­ня знань із силь­ною рин­ко­вою пла­тфор­мою та 100-рі­чним до­сві­дом у сви­нар­стві ство­рю­ють по­ту­жний фун­да­мент для но­во­го грав­ця на мі­жна­ро­дно­му рин­ку сви­нар­ства. За на­звою Danish Genetics при­хо­ву­є­ться про­гра­ма роз­ве­де­н­ня сві­то­во­го кла­су, за­сно­ва­на на ши­ро­ко­му спе­ктрі дан­ських се­ле­кціо­не­рів / пле­мін­них ре­про­ду­кто­рів, муль­ти­плі­ка­то­рів і по­ста­чаль­ни­ків, а та­кож на одно­му з про­від­них сві­то­вих ге­не­ти­чних екс­пер­тів — Roslin Technologies, Уні­вер­си­тет Един­бур­га.

Ство­ре­н­ня Danish Genetics бу­ло при­ро­дним на­слід­ком змі­ни си­сте­ми DanAvl ор­га­ні­за­ці­єю Landbrug & Fødevarers (L&F). Оскіль­ки L&F ро­зір­ва­ла до­го­во­ри, 25 ком­па­ній не вва­жа­ли за до­ціль­не при­єд­на­ти­ся до но­вої мо­но­по­лії DanBred, де по­між ін­шо­го плем­ре­про­ду­кто­ри та муль­ти­плі­ка­то­ри по­вин­ні ви­сту­па­ти тіль­ки в ро­лі лі­цен­зо­ва­них ви­ро­бни­ків, без будь-яко­го впли­ву на ко­мер­цій­ну ча­сти­ну бі­зне­су.

Danish Genetics бу­ла офі­цій­но за­сно­ва­на 15 сер­пня 2018 ро­ку 25 най­до­свід­че­ні­ши­ми пле­мін­ни­ми ре­про­ду­кто­ра­ми, муль­ти­плі­ка­то­ра­ми і по­ста­чаль­ни­ка­ми (ди­ле­ра­ми) Да­нії, які га­ран­ту­ють пле­мін­них тва­рин із най­ви­щою ге­не­ти­чною цін­ні­стю та ви­со­ким ста­ту­сом здо­ров’я. Пар­тне­ри, що вхо­дять до скла­ду Danish Genetics, екс­пор­ту­ють пле­мін­них тва­рин і ге­не­ти­чний ма­те­рі­ал у по­над 40 кра­їн сві­ту й во­ло­ді­ють 37 тис. чи­сто­по­ро­дних пле­мін­них сви­но­ма­ток.

Зав­дя­ки та­ко­му ге­не­ти­чно­му по­тен­ці­а­лу Danish Genetics — це про­гра­ма роз­ве­де­н­ня сві­то­во­го кла­су з най­пер­шо­го дня. Про­те ам­бі­ції на­ба­га­то біль­ші: ком­па­нія пра­гне ство­ри­ти одну з най­більш ін­но­ва­цій­них се­ле­кцій­них про­грам у сві­ті, яка мо­же зро­би­ти сви­нар­ство най­кра­щим бі­зне­сом у всьо­му сві­ті.

Ін­но­ва­цій­ний під­хід

Danish Genetics тіль­ки по­ча­ла свою ді­яль­ність і вже про­яв­ляє іні­ці­а­ти­ву, пра­гне ор­га­ні­зу­ва­ти ре­во­лю­цію у сви­нар­стві. Зав­дя­ки ше­сти­зна­чній ін­ве­сти­ції, ком­па­нія пра­гне зна­чно по­лі­пши­ти пле­мін­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.