Глен Іл­лінг, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Roslin Technologies

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

про­грес за по­ка­зни­ком «кон­вер­сія кор­му». Збіль­ше­н­ня ви­трат на кор­ми в біль­шо­сті кра­їн сві­ту озна­чає, що кор­ми ста­ли най­кри­ти­чні­шою ви­тра­тою в еко­но­мі­ці сви­нар­ства. А вкла­де­н­ня ко­штів у більш ніж 230 ви­со­ко­про­ду­ктив­них комп’юте­ри­зо­ва­них кор­мо­вих уста­но­вок Schauer (BoPil A/S) до­зво­лить істо­тно роз­ши­ри­ти по­то­чні ін­ди­ві­ду­аль­ні до­слі­дже­н­ня на всіх пле­мін­них ста­дах.

Уста­нов­ка кор­мо­вих стан­цій на пле­мін­них ре­про­ду­кто­рах — це кар­ди­наль­на від­мін­ність, як по­рів­ня­ти зі зви­чай­ною пра­кти­кою в Да­нії. З но­ви­ми кор­мо­ви­ми стан­ці­я­ми Danish Genetics змо­жуть те­сту­ва­ти вдві­чі біль­ше пле­мін­них тва­рин, ніж у по­пе­ре­дній пле­мін­ній про­гра­мі. Це за­без­пе­чить шир­ший ді­а­па­зон і без­пе­чні­ший ана­ліз да­них, з яки­ми мо­жуть пра­цю­ва­ти ге­не­ти­ки, що по­зи­тив­но ві­діб’ється на ре­зуль­та­тах пле­мін­но­го про­гре­су по кон­вер­сії кор­му.

На­дій­ний пар­тнер

По­тен­ці­ал за­кла­де­но в ге­нах, то­му Danish Genetics спів­пра­цює з ко­мер­цій­ним від­ді­лом Един­бурзь­ко­го уні­вер­си­те­ту Roslin Technologies. У Roslin Technologies пра­цю­ють по­над 500 до­слі­дни­ків і ге­не­ти­ків, і він є одним із про­від­них у сві­ті ге­не­ти­чних, тва­рин­ни­цьких і біо­те­хно­ло­гі­чних ін­сти­ту­тів.

Roslin Technologies де­ся­ти­лі­т­тя­ми про­во­дить но­ва­тор­ські роз­роб­ки й ін­но­ва­цій­ні до­слі­дже­н­ня, які при­ве­ли до ба­га­тьох те­хно­ло­гі­чних про­ри­вів, осо­бли­во в ца­ри­ні ге­ном­ної се­ле­кції:

• ви­йшли пу­блі­ка­ції про чи­слен­ні про­ри­ви в ге­не­ти­чних, ге­ном­них і ве­те­ри­нар­них до­слі­дже­н­нях, вклю­ча­ю­чи опис ге­не­ти­чної спад­щи­ни у сви­нар­стві та ство­ре­н­ня ета­лон­но­го ге­но­му;

• ви­ве­де­но ге­не­ти­чно мо­ди­фі­ко­ва­них сви­ней з озна­ка­ми стій­ко­сті до РРСС і по­ко­лі­н­ня ге­не­ти­чно мо­ди­фі­ко­ва­них сви­ней, які по­тен­цій­но стій­кі до афри­кан­ської чу­ми.

Однак по­трі­бні до­да­тко­ві до­слі­дже­н­ня, перш ніж тва­ри­ни мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні в бі­зне­сі;

• ви­ко­ри­ста­но ге­ном­не ре­да­гу­ва­н­ня для ви­ве­де­н­ня сте­риль­них кну­рів, які мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні як су­ро­га­ти, зда­тні ви­ро­бля­ти спер­му з елі­тних пле­мін­них тва­рин.

Ство­ре­но біо­банк зраз­ків ДНК для май­бу­тніх ге­ном­них до­слі­джень, ана­лі­зів і пле­мін­них книг;

• ство­ре­но пер­ший у сві­ті клон ссав­ця з клі­тин до­ро­слої тва­ри­ни — вів­ця Дол­лі;

• роз­ро­бле­но низ­ку ге­ном­них мар­ке­рів, які мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для по­лі­пше­н­ня се­ле­кцій­но­го роз­мно­же­н­ня.

Пле­мін­на ро­бо­та

Ши­ро­ка ге­не­ти­чна по­пу­ля­ція й ті по­ка­зни­ки, які вклю­че­но в ме­ту роз­ве­де­н­ня, ста­нов­лять осно­ву пле­мін­ної ро­бо­ти Danish Genetics. До них на­ле­жать, на­при­клад, се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст, кон­вер­сія кор­му, кіль­кість жи­во­на­ро­дже­них по­ро­сят, ви­хід м’яса і кон­сти­ту­ція. Про­те в подаль­шій пле­мін­ній ро­бо­ті у спів­пра­ці з Roslin Technologies пла­ну­є­ться пра­цю­ва­ти в ті­сно­му ді­а­ло­зі з клі­єн­та­ми, щоб ви­зна­чи­ти, які но­ві які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки спри­я­ти­муть еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню, без­по­се­ре­дньо впли­ва­ю­чи на при­бу­ток по­тен­цій­них клі­єн­тів. Однак успіх пле­мін­ної про­гра­ми по­ля­гає не ли­ше у її роз­роб­ці, а й у по­став­ле­них ці­лях із роз­ве­де­н­ня. Ком­па­нія пра­гне по­стій­но­го про­гре­су за по­ка­зни­ка­ми, щоб за­без­пе­чи­ти на­шим клі­єн­там ма­кси­маль­ний при­бу­ток у сви­нар­стві. То­му се­ле­кцій­ні да­ні під­да­ю­ться по­стій­но­му ана­лі­зу та по­рів­нян­ню отри­ма­них ре­зуль­та­тів із ви­мо­га­ми рин­ку для ви­зна­че­н­ня ко­ри­гу­ва­н­ня про­гра­ми в май­бу­тньо­му. Для до­ся­гне­н­ня най­кра­щих ре­зуль­та­тів ви­зна­ча­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­ні зав­да­н­ня по трьох дан­ських по­ро­дах: лан­драс, йор­кшир і дю­рок.

Дан­ський лан­драс є одні­єю з ма­те­рин­ських по­рід у дан­ській про­гра­мі схре­щу­ва­н­ня. Зав­дя­ки то­му, що ця по­ро­да від­рі­зня­є­ться ви­ня­тко­вою ба­га­то­плі­дні­стю, ви­со­кою ре­про­ду­ктив­ні­стю і хо­ро­ши­ми за­бій­ни­ми яко­стя­ми, її ви­ко­ри­сто­ву­ють як ма­те­рин­ську лі­нію для отри­ма­н­ня гі­бри­дної свин­ки F1 (LY/YL-свин­ка), ві­до­мої в усьо­му сві­ті сво­ї­ми еко­но­мі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми у ви­ро­бни­цтві від­го­ді­вель­них сви­ней.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.