го­ло­ва прав­лі­н­ня Danish Genetics

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

Дан­ський йор­кшир та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як ма­те­рин­ська лі­нія в дан­ській пле­мін­ній про­гра­мі. Йор­кшир ха­ра­кте­ри­зу­є­ться хо­ро­ши­ми ма­те­рин­ськи­ми яко­стя­ми та ви­со­ки­ми ви­ро­бни­чи­ми по­ка­зни­ка­ми.

Та­ким чи­ном, йор­кшир ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як ма­те­рин­ська лі­нія для отри­ма­н­ня гі­бри­дної свин­ки F1 (LY/YL-свин­ка).

Дан­ська гі­бри­дна свин­ка F1 (LY/YL) — це ре­зуль­тат схре­щу­ва­н­ня дан­сько­го йор­кши­ра з дан­ським лан­дра­сом, за­без­пе­чує найі­де­аль­ні­шу ви­ро­бни­чу ба­зу для про­ду­ку­ва­н­ня то­вар­них сви­ней з по­гля­ду еко­но­мі­чної від­да­чі та ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва. Все це за­без­пе­чу­є­ться низь­кою кон­вер­сі­єю кор­му, ви­со­ки­ми при­ро­ста­ми, ба­га­то­плі­дні­стю, хо­ро­ши­ми ма­те­рин­ськи­ми вла­сти­во­стя­ми,

ви­три­ва­лі­стю і від­мін­ни­ми від­го­ді­вель­ни­ми яко­стя­ми сви­нок-гі­бри­дів (LY/YL).

Дан­ський дю­рок — тер­мі­наль­ний кнур у пле­мін­ній про­гра­мі Danish Genetics.

Дю­рок ві­до­мий сво­ї­ми ви­со­ки­ми при­ро­ста­ми, низь­кою кон­вер­сі­єю кор­му, ви­со­ки­ми ви­хо­да­ми та до­брою які­стю м’яса. Ось чо­му дю­рок є оче­ви­дним ви­бо­ром по ба­тьків­ській лі­нії у за­плі­днен­ні гі­бри­дних сви­нок LY/YL для ви­ро­бни­цтва то­вар­них сви­ней, бо шля­хом цьо­го схре­щу­ва­н­ня до­ся­га­ю­ться іде­аль­ні ви­ро­бни­чі ре­зуль­та­ти.

Ви­снов­ки

У Danish Genetics пи­ша­ю­ться дан­ським по­хо­дже­н­ням, але ро­бо­чим мі­сцем ком­па­нії є ці­лий світ. Зав­дя­ки ба­га­то­рі­чно­му між- на­ро­дно­му до­сві­ду в ком­па­нії ро­зу­мі­ють, що всі ма­ють рі­зні по­тре­би. Те­хно­ло­гі­чний су­про­від охо­плює всі рів­ні ви­ро­бни­цтва — від на­у­ко­вої ін­фор­ма­ції з ге­не­ти­ки до пра­кти­чно­го що­ден­но­го ке­ру­ва­н­ня ви­ро­бни­цтвом.

Пар­тне­ри Danish Genetics ви­ро­бля­ють, по­ста­ча­ють, об­слу­го­ву­ють, ана­лі­зу­ють і роз­ви­ва­ють; їх рі­ше­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­ні й над­зви­чай­ні, то­му що во­ни ство­ре­ні в ті­сній спів­пра­ці з рі­зни­ми пар­тне­ра­ми, що ма­ють уні­каль­ні ком­пе­тен­ції. Це до­зво­ляє по­ста­ча­ти пле­мін­них тва­рин без­до­ган­ної ге­не­ти­чної цін­но­сті та яко­сті, які ра­зом із те­хно­ло­гі­чним су­про­во­дом за­кла­дуть осно­ву успі­шно­го бі­зне­су для сви­на­рів по всьо­му сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.