Медс Крінг,

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

З Danish Genetics ми ство­ри­ли но­ву стру­кту­ру, за­сно­ва­ну на по­тре­бах рин­ку. Ми ке­ру­є­мо­ся не по­лі­ти­чни­ми прин­ци­па­ми, а ко­мер­цій­ни­ми. Ми за­без­пе­чу­є­мо віль­ну кон­ку­рен­цію, яка при­не­се ви­го­ду кін­це­во­му ко­ри­сту­ва­чу — фер­ме­ру, ви­ро­бни­ку сви­ни­ни. На­ша ме­та — по­кра­щи­ти рентабельність дан­сько­го сви­нар­ства й при­не­сти ко­ристь на­шим клі­єн­там по всьо­му сві­ту. По­тен­ці­ал за­кла­де­но в ге­нах, і ми хо­че­мо у спів­пра­ці з екс­пер­та­ми Roslin Technologies ма­кси­маль­но ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­шу ге­не­ти­чну по­пу­ля­цію й від­кри­ти но­ву еру її роз­ви­тку. Зав­дя­ки пар­тнер­ству з Roslin Technologies ми за­без­пе­чи­мо на­шу пле­мін­ну про­гра­му остан­ні­ми до­ся­гне­н­ня­ми на­у­ки й те­хно­ло­гій, що ста­не осно­вою для ге­не­ти­чно­го роз­ви­тку на­ших пле­мін­них тва­рин. Про­тя­гом

ба­га­тьох ро­ків дан­ське сви­нар­ство про­во­ди­ло ці­ле­спря­мо­ва­ну се­ле­кцій­ну ді­яль­ність і до­мо­гло­ся ви­со­ких ре­зуль­та­тів: отри­ма­ло тва­рин та­кої яко­сті й ста­ту­су здо­ров’я, яких ви­ма­га­ли на ко­мер­цій­них рин­ках. Це при­ве­ло до ве­ли­ко­го по­пи­ту на дан­ську ге­не­ти­ку. Ми ство­ри­ли ви­со­ко­про­ду­ктив­них сви­ней: сви­но­ма­тки ма­ють ве­ли­ку кіль­кість жи­во­на­ро­дже­них по­ро­сят, що де­мон­стру­ють ви­со­кі при­ро­сти за низь­кої кон­вер­сії та хо­ро­шо­го ви­хо­ду м’яса. Ці ха­ра­кте­ри­сти­ки до­зво­ля­ють до­мог­ти­ся швид­шо­го ро­сту ферм і під­ви­ще­н­ня рен­та­бель­но­сті. Зав­дя­ки на­шо­му ко­мер­цій­но­му під­хо­ду ми хо­че­мо й да­лі роз­ви­ва­ти­ся у цьо­му на­пря­мі й бу­ти обра­ни­ми клі­єн­та­ми, які шу­ка­ють ге­не­ти­чних пар­тне­рів. Це зав­да­н­ня, яке ми сер­йо­зно впро­ва­джу­є­мо, і то­му з Roslin Technologies ми ці­ле­спря­мо­ва­но й си­сте­ма­ти­чно пра­цю­є­мо над ство­ре­н­ням пле­мін­них тва­рин у рам­ках одні­єї з най­більш ін­но­ва­цій­них про­грам роз­ве­де­н­ня у сві­ті. Дан­ська ге­не­ти­ка вста­нов­лює ви­со­кі орі­єн­ти­ри роз-

ве­де­н­ня для ко­жної з трьох дан­ських по­рід (лан­драс, йор­кшир і дю­рок) з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­но мо­жли­вої прибутковості.

Ми отри­му­є­мо ви­го­ду з на­шої ве­ли­кої ге­не­ти­чної по­пу­ля­ції і тих яко­стей, які ми ство­рю­ва­ли до­сі. До них на­ле­жать при­ро­сти, кон­вер­сія кор­му, кіль­кість жи­во­на­ро­дже­них по­ро­сят, ви­хід м’яса, три­ва­лість жи­т­тя й кон­сти­ту­ція. Про­те в подаль­шій ро­бо­ті з роз­ви­тку, яку ми по­ча­ли у спів­пра­ці з Roslin, на­ші які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки та ці­лі роз­ве­де­н­ня бу­дуть обго­во­рю­ва­ти­ся в ті­сно­му ді­а­ло­зі з на­ши­ми клі­єн­та­ми, щоб ви­зна­чи­ти, які но­ві які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки ге­не­ру­ва­ти­муть еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, без­по­се­ре­дньо впли­ва­ю­чи на при­бу­ток на­ших клі­єн­тів. А зав­дя­ки Roslin Technologies як ге­не­ти­чно­му пар­тне­ру дан­ська ге­не­ти­ка мо­же не ли­ше слі­ду­ва­ти ево­лю­ції, а й ві­ді­гра­ва­ти про­від­ну роль у впли­ві на сви­нар­ство в май­бу­тньо­му, по­си­лю­ю­чи кон­ку­рен­то­спро­мо­жність роз­ви­тку та про­да­жу ге­нів ви­со­ко­які­сних дан­ських сви­ней.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.