Удо­ско­на­ле­н­ня від SPACE

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

Ви­став­ка SPACE й да­лі актив­но роз­ви­ва­є­ться, де­мон­стру­ю­чи за­га­лом по­зи­тив­ну тен­ден­цію роз­ви­тку сві­то­во­го тва­рин­ни­цтва, і при­ва­блює від­ві­ду­ва­чів із рі­зних ку­то­чків сві­ту. Цьо­го ро­ку ви­став­ка про­йшла зі зна­чним по­зи­тив­ним на­стро­єм. Атмо­сфе­ра від­чу­ва­ла­ся ді­ло­ва, від­ві­ду­ва­чі й уча­сни­ки де­мон­стру­ва­ли ви­со­ку актив­ність і за­ці­кав­ле­ність. За­га­лом на ви­став­ці па­ну­вав опти­мізм. На­дії та пла­ни, озву­че­ні уча­сни­ка­ми цьо­го­рі­чно­го са­ло­ну, справ­ля­ли вра­же­н­ня, що уча­сни­ки рин­ку ви­ро­би­ли пев­ну ре­зи­стен­тність до кри­зо­вих мо­мен­тів і зна­хо­дять но­ві пер­спе­кти­ви для роз­ви­тку сво­єї спра­ви.

Га­лузь тва­рин­ни­цтва актив­но кро­кує впе­ред, де­мон­стру­ю­чи сер­йо­зні по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня та рі­ше­н­ня успі­шно­го ви­ро­бни­цтва. Те­хно­ло­гі­чне вдо­ско­на­ле­н­ня ви­ро­бни­чих про­це­сів, про­фе­сіо­на­лізм і ро­зу­мі­н­ня тва- рин­ни­цтва як бі­зне­су — це ті основ­ні трен­ди, на яких по­стій­но на­го­ло­шу­ва­ли під час ви­став­ки. Су­ча­сне ве­де­н­ня тва­рин­ни­цтва по­тре­бує від фер­ме­рів ре­тель­но обду­му­ва­ти та еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ву­ва­ти ал­го­ри­тми го­спо­да­рю­ва­н­ня та те­хно­ло­гі­чні під­хо­ди до спра­ви. З одно­го бо­ку, до­ста­тньо ви­со­кі ри­зи­ки у тва­рин­ни­цтві сти­му­лю­ють уча­сни­ків ви­ро­бни­чо­го про­це­су до по­шу­ку но­вих знань і під­хо­дів, а з дру­го­го — зна­чний по­пит на які­сне м’ясо та мо­ло­ко все­ля­ють опти­мізм у по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку роз­ви­тку тва­рин­ни­цтва, йо­го пер­спе­кти­ви та при­бу­тко­вість. По­зи­тив спо­сте­рі­га­є­ться в то­му, що у тва­рин­ни­цтві роз­ви­ток ге­не­ти­ки, утри­ма­н­ня та роз­ве­де­н­ня пти­ці, сви­ней, м’ясної та мо­ло­чної ВРХ актив­но про­гре­су­ють. Во­дно­час зро­стає про­фе­сій­ний рі­вень фер­ме­рів, які ви­ма­га­ють до­ско­на­лі­ших рі­шень і під­хо­дів до го­спо­да­рю­ва­н­ня, що бу­ли б зда­тні за­без­пе­чи­ти при­бу­тко­вість тва­рин­ни­цтва.

Ви­ро­бни­цтво актив­но впро­ва­джує ав­то­ма­ти­за­цію та ро­бо­ти­за­цію, що ство­рює до­да­тко­ві сти­му­ли для ди­на­мі­чно­го роз­ви­тку га­лу­зі.

Про­від­ний са­лон із тва­рин­ни­цтва, який від­був­ся 11–14 ве­ре­сня в мі­сті Рен­ні (Фран­ція), був по­кли­ка­ний про­де­мон­стру­ва­ти до­ся­гне­н­ня та роз­ви­ток га­лу­зі тва­рин­ни­цтва як у Фран­ції, так і за­га­лом у Єв­ро­пі. Цьо­го ро­ку ви­став­ка SPACE від­зна­чає своє 32-річ­чя та впев­не­но де­мон­струє своє про­від­не мі­сце і роль у роз­ви­тку тва­рин­ни­цької га­лу­зі Фран­ції. Як одна з най­біль­ших спе­ці­а­лі­зо­ва­них ви­ста­вок із тва­рин­ни­цтва у Єв­ро­пі са­лон по­ка­зав по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку гло­баль­но­го роз­ви­тку га­лу­зі та став про­фе­сій­ним май­дан­чи­ком для спе­ці­а­лі­стів тва­рин­ни­цтва ба­га­тьох кра­їн сві­ту. Ва­жли­ву роль ви­став­ка ві­ді­грає в про­су­ван­ні тва­рин­ни­цької га­лу­зі ре­гіо­ну Бре­тань, осо­бли­во ге­не­ти­ки тва­рин.

У ці­ло­му цьо­го­річ у ви­став­ці взя­ли участь 108 347 від­ві­ду­ва­чів, із яких по­над 16 000 з-за меж Фран­ції; 1410 екс­по­нен­тів, із яких 456 — за­кор­дон­ні ком­па­нії із 41 кра­ї­ни; за­галь­на пло­ща всіх екс­по­зи­цій ста­но­ви­ла 69 200 м², що біль­ше від по­пе­ре­дньо­го ро­ку.

Ін­те­рес до ви­став­ки з бо­ку іно­зем­них від­ві­ду­ва­чів зна­чно зріс, де­ле­га­ції з 121 кра­ї­ни з усіх кон­ти­нен­тів сві­ту від­ві­да­ли SPACE. Ві­дві­ду­ва­ність фран­цузь­ки­ми фер­ме­ра­ми тра­ди­цій­но бу­ла на ви­со­ко­му рів­ні. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів ви­став­ки, ре­гіон Бре­тань ста­біль­но де­мон­струє ви­со­ку ві­дві­ду­ва­ність з бо­ку фер­ме­рів. Цьо­го ро­ку, не­зва­жа­ю­чи на той факт, що зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи у Фран­ції на си­лос роз­по­ча­ло­ся на два ти­жні ра­ні­ше про­ти по­пе­ре­дньо­го ро­ку, фран­цузь­кі фер­ме­ри про­де­мон­стру­ва­ли ви­со­ку яв­ку ра­зом із від­ві­ду­ва­ча­ми ін­ших кра­їн ЄС. Ан­на-Ма­рі Ке­ме­нер, ме­не­джер ви­став­ки, ви­сло­ви­ла­ся із цьо­го при­во­ду так: «Цьо­го­рі­чний са­лон про­де­мон­стру­вав, що SPACE по­сі­дає про­від­не мі­сце се­ред сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ста­вок Фран­ції та сві­ту. Ви­став­ка по­сту­по­во пе­ре­тво­рю­є­ться на між­на­ро­дну ви­став­ку з тва­рин­ни­цтва. Це на­ша стра­те­гі­чна ме­та, і ми її з ро­ку в рік по­сту­по­во до­ся­га­є­мо. Нас це ду­же ті­шить, це зно­ву сут­тє­вий крок упе­ред.

Ми ста­є­мо ви­став­кою, що зда­тна кон­со­лі­ду­ва­ти всі аспе­кти тва­рин­ни­цтва: мо­ло­чну та м’ясну ВРХ, сви­нар­ство, пта­хів­ни­цтво, вів­чар­ство. Са­лон як зав­жди від­рі­зня­є­ться де­мон­стра­ці­єю тва­рин на май­дан­чи­ку Open SPACE — це одна з на­ших ві­зи­ті­вок се­ред сві­то­вих ви­ста­вок. Під час са­ло­ну го­сті отри­му­ють уні­каль­ну мо­жли­вість по­ба­чи­ти весь спектр рі­зних на­пря­мів і ді­яль­но­сті у тва­рин­ни­цтві, як-от го­дів­ля, ве­те­ри­на­рія, ге­не­ти­ка, те­хні­ка й обла­дна­н­ня. Цим ми ви­кли­ка­є­мо ве­ли­кий ін­те­рес із бо­ку іно­зем­них від­ві­ду­ва­чів і екс­по­нен­тів, що за­свід­чує по­сту­по­ве

пе­ре­тво­ре­н­ня са­ло­ну на між­на­ро­дний про­фе­сій­ний май­дан­чик із тва­рин­ни­цтва, де па­нує ді­ло­ва, дру­жня атмо­сфе­ра».

Се­ред від­ві­ду­ва­чів бу­ли фа­хів­ці з Укра­ї­ни, які пред­став­ля­ли під­при­єм­ства в га­лу­зі пта­хів­ни­цтва, сви­нар­ства та мо­ло­чної ВРХ.

Спе­ці­а­лі­сти-тва­рин­ни­ки ма­ли мо­жли­вість від­ві­да­ти й озна­йо­ми­ти­ся з пе­ре­до­ви­ми рі­ше­н­ня­ми та до­ся­гне­н­ня­ми у на­пря­мах сви­нар­ства, пта­хів­ни­цтва, мо­ло­чної та м’ясної ВРХ. Бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні від­ві­ду­ва­н­ня го­спо­дарств ре­гіо­ну Бре­тань, де без­по­се­ре­дньо за­йма­ю­ться сви­нар­ством, пта­хів­ни­цтвом, кро­лів­ни­цтвом, вів­чар­ством, роз­ве­де­н­ням м’ясної та мо­ло­чної ВРХ, для озна­йом­ле­н­ня з осо­бли­во­стя­ми утри­ма­н­ня та роз­ве­де­н­ня тва­рин. На ви­став­ці бу­ли пред­став­ле­ні стен­ди ком­па­ній, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ге­не­ти­ці, гі­гі­є­ні та здо­ров’ї тва­рин, обла­днан­ні для до­ї­н­ня та збе­рі­га­н­ня мо­ло­ка, кор­мах і кор­мо­вих до­бав­ках, по­слу­гах для тва­рин­ни­цтва, за­со­бах шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня, сіль­сько­го­спо­дар­ській те­хні­ці, тра­кто­рах, те­хні­ці для обро­бі­тку ґрун­ту та зби­ра­н­ня кор­мів, лі­ні­ях роз­да­ва­н­ня кор­мів, тва­рин­ни­цько­му обла­днан­ні, бу­дів­ни­цтві, енер­ге­ти­ці в сіль­сько­му го­спо­дар­стві. Окре­мий па­віль­йон був при­свя­че­ний пта­хів­ни­цтву, де бу­ло пред­став­ле­но низ­ку як між­на­ро­дних, так і фран­цузь­ких ком­па­ній, що актив­но пра­цю­ють у на­пря­мі ге­не­ти­ки брой­ле­рів, не­су­чок, ін­ди­ків, гу­сей, ка­чок. Бу­ли при­су­тні ком­па­нії, які за­йма­ю­ться роз­ве­де­н­ням фа­за­нів, це­са­рок.

Чо­го слід по­вчи­ти­ся ор­га­ні­за­то­рам тва­рин­ни­цьких ви­ста­вок і чим справ­ді вра­жає ви­став­ка SPACE, так це ор­га­ні­за­ці­єю про­ве­де­н­ня кон­кур­су Open SPACЕ, на яко­му фран­цу­зи ви­шу­ка­но з ви­со­кою май­стер­ні­стю де­мон­стру­ють до­ся­гне­н­ня фран­цузь­кої ге­не­ти­ки м’ясної, мо­ло­чної ВРХ та вів­чар­ства ши­ро­кій ау­ди­то­рії від­ві­ду­ва­чів про­тя­гом чо­ти­рьох днів. По­над 400 фер­ме­рів пред­ста­ви­ли 750 тва­рин рі­зних по­рід ВРХ та овець і взя­ли участь у кон­кур­сах по­рід ВРХ, се­ред яких бу­ли по­ро­ди м’ясної ВРХ: са­лерс, акві­тан­ська сві­тла, га­скон­ська, ша­ро­лезь­ка, лі­му­зин­ська, обрак; мо­ло­чної ВРХ: сі­мен­тал, та­ран­тез, голь­штейн, монт­бе­льярд, абон­данс, нор­манд­ська по­ро­да. Яскра­во про­йшла де­мон­стра­ція по­ро­ди голь­штейн в окре­мо­му кон­кур­сі Challenge France Prim ‘Holstein, у яко­му взя­ли участь по­над 200 най­кра­щих тва­рин із дев’яти ре­гіо­нів Фран­ції. Ці­ни ло­тів на ау­кціо­ні до­ся­га­ли 10 тис. єв­ро за ко­ро­ву. Limousin Breed Festival пред­ста­вив по­над 100 най­кра­щих тва­рин м’ясно­го тва­рин­ни­цтва. Впер­ше на ви­став­ці про­хо­див кон­курс по­ро­ди пар­те­нес, на яко­му бу­ло пред­став­ле­но 70 тва­рин.

Ро­бот-аси­стент ве­ду­чих Ро­бот для здій­сне­н­ня де­зін­фе­кції при­мі­щень При­стрій для ва­кци­на­ції по­ро­сят

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.