Аман­дін Ка­бо, мар­ке­тинг-ко­ор­ди­на­тор ком­па­нії Lallemand Animal Nutrition

The Ukrainian Farmer - - Сврионсолкионмнипцлетвкос -

На­ша ком­па­нія тра­ди­цій­но бе­ре участь у ви­став­ці SPACE вже ба­га­то ро­ків. До­сить вда­лий про­фе­сій­ний май­дан­чик у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва. Ба­га­то клі­єн­тів, пар­тне­рів із Фран­ції від­ві­ду­ють цю ви­став­ку. Для Lallemand це зав­жди чу­до­ва мо­жли­вість пред­ста­ви­ти свої про­ду­кти, на­ла­го­ди­ти кон­та­кти й обго­во­ри­ти спів­пра­цю. Нам над­зви­чай­но при­єм­но, що наш про­дукт Levucell SB цьо­го ро­ку отри­мав най­ви­щу на­го­ро­ду за ін­но­ва­цій­ність — дві зо­ло­ті зі­ро­чки.

Це но­ве ро­зу­мі­н­ня без­пе­ки кін­це­во­го про­ду­кту. Кор­мо­ва до­бав­ка для кур­чат-брой­ле­рів є справ­жньою до­да­тко­вою цін­ні­стю й аб­со­лю­тно но­вим під­хо­дом до всьо­го лан­цюж­ка ви­ро­бни­цтва м’яса пти­ці. Про­дукт зда­тен змен­ши­ти ри­зик саль­мо­не­ли фа­кти­чно від фер­ми до кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня го­то­во­го м’яса. Це пер­ший ви­па­док, ко­ли кор­мо­ва до­бав­ка до­зво­ле­на та ви­зна­на у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі як еле­мент хар­чо­вої без­пе­ки. Це озна­чає, що ви­зна­ли пе­ре­ва­ги про­біо­ти­чної кор­мо­вої до­бав­ки за ме­жа­ми зоо­те­хні­чних по­ка­зни­ків, її якість як чин­ни­ка фор­му­ва­н­ня кін­це­во­го про­ду­кту та ко­ристь для всьо­го хар­чо­во­го лан­цюж­ка — від ви­ро­бни­цтва до спо­жи­ва­ча.

Ви­став­ка з ко­жним ро­ком стає все біль­ше по­пу­ляр­ною се­ред укра­їн­ських ви­ро­бни­ків та ім­пор­те­рів про­ду­кції для тва­рин­ни­цтва. Цьо­го ро­ку ви­став­ку від­ві­да­ла ве­ли­ка гру­па укра­їн­ських тва­рин­ни­ків з ве­ли­ких та се­ре­дніх го­спо­дарств. Ви­став­ка — справ­жня бі­зне­спла­тфор­ма для на­ших ім­пор­те­рів-дистри­бу­то­рів обла­дна­н­ня, ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів, кор­мо­вих до­ба­вок, за­со­бів гі­гі­є­ни й ге­не­ти­ки, для по­шу­ку пар­тне­рів та зна­йом­ства з но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми та ін­но­ва­ці­я­ми у тва­рин­ни­цтві. За­йма­ю­чись про­су­ва­н­ням ви­став­ки SPACE в Укра­ї­ні з 2010 ро­ку, я ча­сто спо­сте­рі­гаю, як SPACE стає по­ча­тком успі­шної спів­пра­ці. Та­кож по­ра­ду­вав ши­ро­кий ви­бір ферм, які мо­жна бу­ло від­ві­да­ти в рам­ках ви­став­ки. Спо­ді­ва­юсь, що в на­сту­пно­му ро­ці зно­ву від­ві­да­ють ви­став­ку укра­їн­ські ви­ро­бни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.