На­та­ля Те­ле­гі­на,

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

став­ле­на на­си­че­на про­гра­ма те­ма­ти­чних се­мі­на­рів і кон­фе­рен­цій. Осо­бли­ва ува­га цьо­го­рі­чно­го са­ло­ну при­ді­ля­ла­ся те­хно­ло­гі­ям то­чно­го зем­ле­роб­ства, про­грам­но­му за­без­пе­чен­ню, ро­бо­ти­зо­ва­ним рі­ше­н­ням, ко­ли в окре­мо­му па­віль­йо­ні про­тя­гом усіх ви­став­ко­вих днів спе­ці­а­лі­сти ІТ-те­хно­ло­гій де­мон­стру­ва­ли й ді­ли­ли­ся сво­ї­ми ін­те­гро­ва­ни­ми рі­ше­н­ня­ми та до­ся­гне­н­ня­ми в ке­ру­ван­ні фер­мою.

Окре­мо слід за­зна­чи­ти те­ма­ти­чний май­дан­чик ро­бо­тів-ма­шин та те­хно­ло­гі­чних удо­ско­на­лень ESPACE, які де­мон­стру­ва­ли­ся від­ві­ду­ва­чам про­тя­гом усі­єї ви­став­ки. Ці­ка­вість ви­кли­ка­ли ро­бот із роз­да­ва­н­ня кор­му, ро­бот із пе­ре­мі­шу­ва­н­ня під­стил­ки в пта­шни­ку, ста­нок для ва­кци­на­ції по­ро­сят, ро­бот для під­штов­ху­ва­н­ня кор­мів до ко­рів, ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма по­да­чі кор­му до пти­ці, си­сте­ма роз­ки­да­н­ня під­стил­ки. Фер­ме­ри озна­йо­ми­ли­ся з ро­бо­том, який здій­снює де­зін­фе­кцію тва­рин­ни­цьких при­мі­щень, зда­тен ав­то­ном­но обро­би­ти при­мі­ще­н­ня: сті­ни, сте­лю, під­ло­гу. Міс­ткість ба­ка ро­бо­та ста­но­вить 50 лі­трів, крім то­го, він мо­же при­єд­ну­ва­ти­ся окре­мим шлан­гом до окре­мо­го ба­ка ди­стан­цій­но. Ке­ру­ва­н­ня ро­бо­том від­бу­ва­є­ться ди­стан­цій­но, йо­го осна­ще­но всім на­бо­ром для ми­т­тя та де­зін­фе­кції. Про­ду­ктив­ність ро­бо­та до­сить ви­со­ка й го­во­рить про чі­тку тен­ден­цію, де в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му з’яв­ля­ться ма­ши­ни, що зда­тні пра­цю­ва­ти без во­дія-опе­ра­то­ра — на біль­ших те­ри­то­рі­ях і об’єктах із біль­шим об’ємом ба­ка для хі­мії.

Ком­па­нії, які пред­став­ля­ли на ви­став­ці но­ві рі­ше­н­ня та роз­роб­ки, взя­ли участь у кон­кур­сі ін­но­ва­цій INNOV`SPACE, який має ви­со­ку по­пу­ляр­ність і по­ва­гу як се­ред ком­па­ній-уча­сниць, так і се­ред фер­ме­рів. Цей кон­курс із ко­жним ро­ком стає все більш мі­жна­ро­дним, май­же по­ло­ви­на пе­ре­мож­ців — це ком­па­нії зі США, Шве­ції, Ні­меч­чи­ни, Ізра­ї­лю й ін­ших кра­їн. Усьо­го в кон­кур­сі взя­ли участь 160 під­при­ємств. Гру­па не­за­ле­жних суд­дів, до якої вві­йшли пред­став­ни­ки INRA, Те­хні­чно­го ін­сти­ту­ту,

INPI, ANSES та Аграр­ної Па­ла­ти, від­зна­чи­ли 39 най­кра­щих ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів на­го­ро­дою INNOV`SPACE — одна зо­ло­та зі­ро­чка. Дев’ять пе­ре­мож­ців отри­ма­ли най­ви­щу на­го­ро­ду за ін­но­ва­цій­ність — дві зо­ло­ті зі­ро­чки. Се­ред цих дев’яти пе­ре­мож­ців ком­па­нія Devrand Ets з ви­сів­ним агре­га­том, зда­тним ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня по пше­ни­ці; ком­па­нія Furnier із рі­ше­н­ням удо­ско­на­ле­ної під­ло­ги для сви­нар­ства; ком­па­нія Lallemand Animal Nutrition з ін­но­ва­цій­ним про­біо­ти­ком

для брой­ле­рів; ком­па­нія Neotec-Vision із си­сте­мою ав­то­ма­ти­за­ції для за­бій­них це­хів; ком­па­нія Rabaud із ро­бо­том для ми­т­тя та де­зін­фе­кції пта­шни­ків і сви­нар­ни­ків; ком­па­нія Tatoma з ав­то­ма­ти­зо­ва­ним змі­шу­ва­чем-кор­мо­ро­зда­ва­чем для ВРХ; ком­па­нія ValorexInra з ви­со­ко­про­те­ї­но­вим на­сі­н­ням льо­ну; ком­па­нія Top Elevage з обла­дна­н­ням для ви­да­ле­н­ня гною; ком­па­нія Weda із си­сте­мою транс­пор­ту­ва­н­ня та до­зу­ва­н­ня рід­ко­го кор­му. Пе­ре­мож­ці ав­то­ри­те­тної від­зна­ки бу­ли вша­но­ва­ні на­го­ро­да­ми INNOV`SPACE на що­рі­чній це­ре­мо­нії на­го­ро­дже­н­ня в пер­ший день ви­став­ки. Що­рі­чну на­го­ро­ду отри­ма­ли під­при­єм­ства, які впро­ва­джу­ють ін­но­ва­ції в обла­дна­н­ня ферм, го­дів­лю та здо­ров’я тва­рин, еко­ло­гію під­при­ємств й умо­ви пра­ці пра­ців­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.