Пра­ви­ла ефе­ктив­ної від­го­дів­лі

Які чин­ни­ки не­об­хі­дні для пра­виль­ної ор­га­ні­за­ції від­го­дів­лі сви­ней

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс - АН­ДРІЙ ПА­ЛІЙ, д-рс.-г. на­ук, до­цент Хар­ків­ський НТУ сіль­сько­го го­спо­дар­ства ім. П. Ва­си­лен­ка

Для ви­ро­бни­цтва то­вар­ної сви­ни­ни ва­жли­ве зна­че­н­ня має пра­виль­ний ви­бір по­ро­ди, її ге­не­ти­чно зу­мов­ле­на зда­тність до якнай­пов­ні­шої ре­а­лі­за­ції від­го­ді­вель­них і м’ясних яко­стей у кон­кре­тних при­ро­дно-клі­ма­ти­чних умо­вах.

Для отри­ма­н­ня м’ясної та бе­кон­ної сви­ни­ни до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спе­ці­а­лі­зо­ва­ні по­ро­ди. При­да­тний для цих ці­лей і мо­ло­дняк, отри­ма­ний від схре­щу­ва­н­ня мі­сце­вих сви­но­ма­ток із кну­ра­ми бе­кон­них по­рід.

За ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни від 2/3 до 3/4 її со­бі­вар­то­сті ста­нов­лять ви­тра­ти на кор­ми, то­му їх ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня істо­тно впли­ває на кін­це­ву рентабельність.

Ва­жли­вий чин­ник — за­галь­на ве­ли­чи­на ра­ціо­ну. Вста­нов­ле­но, що за йо­го змен­ше­н­ня на 15 чи 30% се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст зни­жу­є­ться від­по­від­но на 12–17 або 28–34%, а в ра­зі ско­ро­че­н­ня нор­ми на 50% сви­ні пе­ре­ста­ють на­би­ра­ти ва­гу.

Під­ви­ще­н­ня енер­гії в ра­ціо­нах сти­му­лює ріст по­ро­сят, але їх ту­ші ви­хо­дять жир­ні­ши­ми. Зни­же­н­ня енер­ге­ти­чної по­жив­но­сті змен­шує се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст, збіль­шує три­ва­лість від­го­дів­лі, за­те по­кра­щує та­кий ва­жли­вий по­ка­зник, як м’ясність сви­ней. За ще­дрої, але не­зба­лан­со­ва­ної го­дів­лі тва­рин, за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин змен­шу­є­ться на 35%, от­же, зро­ста­ють ви­тра­ти кор­му на кі­ло­грам при­ро­сту жи­вої ма­си.

На се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст, ви­тра­ти кор­му та здо­ров’я тва­рин істо­тно впли­ває якість про­те­ї­ну, йо­го амі­но­ки­сло­тний склад.

За опти­маль­но­го спів­від­но­ше­н­ня амі­но­ки­слот, ві­та­мі­нів, мі­не­раль­них ре­чо­вин у ра­ціо­ні нор­му про­те­ї­но­вої го­дів­лі мо­жна зни­зи­ти на 15%.

По­тре­ба в амі­но­ки­сло­тах за­ле­жить від ві­ку, жи­вої ма­си сви­ней, за­галь­ної по­жив- но­сті й рів­ня про­те­ї­ну в ра­ціо­ні. Якщо він не за­без­пе­чує по­тре­бу тва­ри­ни в одній або кіль­кох не­за­мін­них амі­но­ки­сло­тах, то ство­рює в ор­га­ні­змі не­від­по­від­ність між їх над­хо­дже­н­ням і спо­жи­ва­н­ням. На­дли­шок де­яких амі­но­ки­слот у кор­мі, осо­бли­во за бра­ку про­те­ї­ну, мо­же при­зве­сти до за­хво­рю­вань: кон’юн­кти­ві­тів, атро­фії пе­чін­ки, ви­сна­же­н­ня.

По­трі­бно кон­тро­лю­ва­ти ра­ціон і за змі­стом клі­тко­ви­ни. До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що пе­ре­ви­ще­н­ня нор­ми клі­тко­ви­ни на 1% су­хої ре­чо­ви­ни ра­ціо­ну зни­жує се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст на 16 г з одно­ча­сним збіль­ше­н­ням ви­трат на 0,13 к. о.

На ре­зуль­та­ти від­го­дів­лі впли­ває й під­го­тов­ка кор­мів. Її ро­зрі­зня­ють за­ле­жно від спів­від­но­ше­н­ня су­хої ре­чо­ви­ни та во­ди: рід­ка, во­ло­га, роз­си­пча­ста й су­ха. На від­го­дів­лі пе­ре­ва­гу від­да­ють во­ло­гим кор­мам, адже во­ло­га фор­ма кор­му (60–65% во­ди) спри­я­тли­ві­ша для сви­ней. Во­на опти­маль­на для трав­ле­н­ня та за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин кор­му. За та­кої во­ло­го­сті спо­сте­рі­га­є­ться рів­но­мір­на ді­яль­ність усіх го­лов­них трав­них за­лоз. Зав­дя­ки цьо­му на 2,5–3,0% по­кра­щу­є­ться за­сво­є­н­ня азо­ту, на 12–15% збіль­шу­є­ться про­ду­ктив­ність тва­рин і на 3–6% — опла­та кор­му.

Го­дів­ля за­над­то во­ло­гим кор­мом (78–85%) має низ­ку не­га­тив­них мо­мен­тів. За та­кої го­дів­лі пра­кти­чно пов­ні­стю не пра­цю­ють слин­ні за­ло­зи. З під­ви­ще­н­ням кіль­ко­сті во­ди в кор­мі швид­кість про­хо­дже­н­ня кор­мо­вих мас по шлун­ко­во-ки­шко­во­му тра­кту збіль­шу­є­ться на 8–10 год, во­дно­час зни­жу­є­ться пе­ре­трав­ність ро­слин­них во­ло­кон.

Су­хий роз­си­пча­стий ком­бі­корм за­сто­со­ву­ють тіль­ки у від­мін­но вен­ти­льо­ва­них при­мі­ще­н­нях. До місць утри­ма­н­ня тва­рин йо­го

по­да­ють по гер­ме­ти­чній си­сте­мі в за­кри­ті бун­кер­ні го­дів­ни­ці. Про­те го­дів­ля су­хи­ми роз­си­пча­сти­ми ком­бі­кор­ма­ми, на­віть за до­три­ма­н­ня всіх ви­мог, ті­єю чи ін­шою мі­рою не­га­тив­но впли­ває на тва­рин. Пи­ло­по­ді­бні ча­стин­ки ком­бі­кор­му, які ста­нов­лять до 20% йо­го фі­зи­чно­го скла­ду, по­дра­зню­ють верх­ні ди­халь­ні шля­хи й при­зво­дять до ле­ге­не­вих за­хво­рю­вань. Так, го­дів­ля сви­ней су­хим роз­си­пча­стим кор­мом на­ро­щує на 8–11% кіль­кість ле­ге­не­вих за­хво­рю­вань, зни­жує на 10–12% ін­тен­сив­ність ро­сту і на 6–10% ускла­днює кон­вер­сію кор­му.

За су­хої під­ло­го­вої го­дів­лі най­ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють гра­ну­льо­ва­ні ком­бі­кор­ми: від них мен­ше пи­лу під час роз­да­чі, і їх охо­чі­ше по­їда­ють тва­ри­ни. Їх роз­да­ють сви­ням ча­сті­ше й ма­ли­ми до­за­ми для до­ся­гне­н­ня пов­но­го по­їда­н­ня та за­по­бі­га­н­ня втра­там.

Гра­ну­лю­ва­н­ня пе­ре­шко­джає се­гре­га­ції ком­по­нен­тів й ура­жен­ню їх ба­кте­рі­я­ми, по­кра­щує фі­зи­чну стру­кту­ру кор­му, під­ви­щує пе­ре­трав­ність су­хої ре­чо­ви­ни і в ре­зуль­та­ті — се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст тва­рин. Про­те гра­ну­льо­ва­ні кор­ми ко­шту­ють до­рож­че, от­же, їх ви­ко­ри­ста­н­ня збіль­шує со­бі­вар­тість сви­ни­ни.

Най­біль­шу пи­то­му ва­гу в ра­ціо­ні сви­ней ста­но­вить зер­но. Мі­ра йо­го по­ме­лу істо­тно впли­ває на за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин. Гра­да­ції по­ме­лу вста­нов­ле­но за­ле­жно від ве­ли­чи­ни ча­сток: дрі­бний або тон­кий по­мел — 0,5–1,0 мм, се­ре­дній — 1,1–1,8 і ве­ли­кий або гру­бий — 1,9–2,6 мм. Най­кра­щі ре­зуль­та­ти від­го­дів­лі отри­му­ють за ви­ко­ри­ста­н­ня зер­на се­ре­дньо­го по­ме­лу.

Ме­ха­нізм по­да­чі во­ди по­ви­нен бу­ти лег­ко до­сту­пним у ко­ри­сту­ван­ні, а на­пу­вал­ки ма­ють роз­та­шо­ву­ва­ти­ся в за­го­нах у та­ких кіль­ко­стях і та­ким чи­ном, щоб бі­ля них не від­бу­ва­ло­ся ску­пче­н­ня тва­рин.

Істо­тну роль ві­ді­гра­ють і та­кі те­хно­ло­гі­чні аспе­кти, як кра­тність і фронт го­дів­лі, кіль­кість кор­му: обме­же­на (нор­мо­ва­на) або до­схо­чу. Кра­тність уста­нов­лю­є­ться для по­лі­пше­н­ня по­їда­н­ня кор­мів, якнай­пов­ні­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня по­жив­них ре­чо­вин, їх транс­фор­ма­ції в м’язо­ву та жи­ро­ву тка-

ни­ни. За да­ни­ми до­слі­джень, дво- й три­ра­зо­ва го­дів­ля ра­ціо­наль­ні­ша, ніж го­дів­ля 4–5 ра­зів, яка не дає від­чу­тних ре­зуль­та­тів, а тіль­ки збіль­шує ви­тра­ти пра­ці й ско­ро­чує час від­по­чин­ку сви­ней. Го­дів­ля до­схо­чу (за по­їда­н­ням) у пер­ший пе­рі­од і обме­же­на в дру­гий по­кра­щує м’ясні яко­сті туш, як по­рів­ня­ти з нор­мо­ва­ною в пер­ший і до­схо­чу в дру­гий пе­рі­о­ди. Якщо го­ду­ва­ти сви­ней до­схо­чу впро­довж обох пе­рі­о­дів, то зни­жу­ю­ться м’ясні яко­сті туш, але під­ви­щу­є­ться се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст жи­вої ма­си й змен­шу­є­ться три­ва­лість від­го­дів­лі.

Ва­жли­вий та­кож і нор­маль­ний (пов­ний) фронт го­дів­лі: 30–33 см на одно­го під­свин­ка.

Пов­ний фронт осо­бли­во по­трі­бний у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня во­ло­гих кор­мів, а за су­хої го­дів­лі йо­го мо­жна змен­ши­ти з роз­ра­хун­ку 1,5 го­ло­ви на одне мі­сце.

До­ве­де­но, що най­кра­ща про­ду­ктив­ність до­ся­га­є­ться за кіль­ко­сті до 25 осо­бин у гру­пі.

Пе­ре­ви­ще­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка при­зво­дить до по­ру­ше­н­ня іє­рар­хі­чних від­но­син, ка­ні­ба­лі­зму, те­хно­ло­гі­чно­го бра­ку. В за­го­ні має бу­ти до­ста­тньо мі­сця для одно­ча­сно­го ком­фор­тно­го від­по­чин­ку всіх тва­рин.

Не­при­пу­сти­мо, ко­ли де­які сви­ні зму­ше­ні сто­я­ти, адже у цьо­му ра­зі во­ни ви­тра­ча­ють на 10–20% біль­ше під­три­му­валь­но­го кор­му.

Чи­сель­ність сви­ней в одній гру­пі біль­шою мі­рою впли­ває на від­го­ді­вель­ні яко­сті та мен­шою — на м’ясні. Фор­му­ва­н­ня груп слід про­во­ди­ти з ура­ху­ва­н­ням їх ви­рів­ня­но­сті за жи­вою ма­сою, не до­пу­ска­ю­чи рі­зни­ці біль­ше як 4–5 кг. Про­те в жо­дно­му ра­зі не мо­жна про­во­ди­ти ба­га­то­ра­зо­ве пе­ре­гру­пу­ва­н­ня. Во­но має бу­ти одно­ра­зо­вим — ли­ше на по­ча­тку від­го­дів­лі, бо пе­ре­мі­ще­н­ня ви­кли­кає у тва­рин силь­ні стре­си, втра­ти жи­вої ма­си, які до­рів­ню­ють дво- або три­ден­но­му при­ро­сту.

На здо­ров’я тва­рин, їхній апе­тит, за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин, по­ве­дін­ку під час спо­жи­ва­н­ня кор­му і від­по­чин­ку істо­тно впли­ває мі­кро­клі­мат у сви­нар­ни­ку. При­мі­ще­н­ня для від­го­дів­лі ма­ють бу­ти су­хи­ми, те­пли­ми в зи­мо­вий пе­рі­од, із хо­ро­шою вен­ти­ля­ці­єю й до­сить сві­тли­ми. Для від­го­дів­лі сви­ней не­спри­я­тли­ва як ви­со­ка, так і низь­ка плю­со­ва й осо­бли­во мі­ну­со­ва тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря. У сви­нар­ни­ках-від­го­ді­вель­ни­ках ре­ко­мен­ду­є­ться під­три­му­ва­ти тем­пе­ра­ту- ру +15…+16 °С, не до­пу­ска­ти її зни­же­н­ня мен­ше як +13 °С і під­ви­ще­н­ня по­над +19 °С.

Ві­дно­сна во­ло­гість по­ві­тря має бу­ти в ме­жах 45–70%. За­ле­жно від по­ри ро­ку й ко­ли­вань тем­пе­ра­ту­ри швид­кість ру­ху по­ві­тря до­пу­ска­є­ться від 0,3 до 1 м/с. Йо­го при­плив, здій­сню­ва­ний при­му­со­вою вен­ти­ля­ці­єю, має ста­но­ви­ти 30–70 м³/год на 1 ц жи­вої ма­си сви­ней.

За су­ча­сно­го роз­ви­тку ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій є мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту всіх ав­то­ма­ти­зо­ва­них си­стем на ком­пле­ксі за до­по­мо­гою си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го або дис­пе­тчер­сько­го ке­ру­ва­н­ня й кон­тро­лю. Так, си­сте­ма дис­пе­тче­ри­за­ції за­без­пе­чує пе­ре­да­чу на цен­траль­ний дис­пе­тчер­ський пункт те­хно­ло­гі­чних па­ра­ме­трів ко­тель­но­го уста­тку­ва­н­ня; пе­ре­да­чу ава­рій­ної, охо­рон­ної й по­же­жної си­гна­лі­за­ції; ди­стан­цій­не ке­ру­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чним уста­тку­ва­н­ням. Крім то­го, си­сте­ма па­ра­ме­трів мі­кро­клі­ма­ту мит­тє­во ре­а­гує на змі­ни тем­пе­ра­ту­ри в се­кці­ях і ви­ми­кає опа­лю­валь­не уста­тку­ва­н­ня, ко­ли в ньо­му не­має по­тре­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.