Ва­кци­на­ція про­ти РРСС

The Ukrainian Farmer - - Свинокомплекс -

Сви­ні будь-яко­го ві­ку сприйня­тли­ві до РРСС. Ві­рус пе­ре­да­є­ться фе­каль­но­о­раль­ним, ста­те­вим, ае­ро­золь­ним шля­ха­ми. З огля­ду на осо­бли­во­сті бу­до­ви ге­но­му ві­ру­сів РРСС ро­зрі­зня­ють єв­ро­пей­ський (1-й) і пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ський (2-й) ти­пи, які, у свою чер­гу, на осно­ві да­них фі­ло­ге­не­ти­чно­го ана­лі­зу ді­лять на більш ніж 15 лі­ній. Ві­рус ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­кою ча­сто­тою му­та­цій і мін­ли­ві­стю. На­при­клад, ва­рі­а­ція ну­кле­о­ти­дної по­слі­дов­но­сті, що від­по­від­ає за утво­ре­н­ня основ­но­го про­те­ї­ну GP5 обо­лон­ки, мо­же ста­но­ви­ти від 21 до 30% за­ле­жно від ти­пу збу­дни­ка. Са­ме про­те­їн GP5 ра­зом із GP2-4 по­трі­бен для скла­да­н­ня ві­ріо­на та про­я­ву ін­фе­кцій­ної зда­тно­сті.

Па­то­ге­нез за­хво­рю­ва­н­ня пов’яза­ний на­сам­пе­ред із по­тра­пля­н­ням ві­ру­су в імун­ні клі­ти­ни, на яких роз­та­шо­ва­ні сі­а­ло­а­дге­зи­ни й ре­це­птор CD163. До та­ких клі­тин на­ле­жать ма­кро­фа­ги рі­зних ти­пів. Ві­рус зв’язу­є­ться з сі­а­ло­а­дге­зи­на­ми і шля­хом ре­це­птор­но-опо­се­ред­ко­ва­но­го ен­до­ци­то­зу по­тра­пляє все­ре­ди­ну клі­ти­ни. CD163 від­по­від­ає за ви­хід ві­ріо­на з ен­до­со­ми в ци­то­пла­зму. Да­лі від­бу­ва­є­ться ре­плі­ка­ція ві­ру­су та на­ко­пи­че­н­ня зна­чної кіль­ко­сті стру­ктур­них і не­стру­ктур­них біл­ків ві­ріо­на. Це акти­вує в ура­же­ній клі­ти­ні низ­ку ка­спаз, син­тез біл­ка p25, апо­пти­чних ци­то­кі­нів і віль­них ра­ди­ка­лів, що при­зво­дить до ін­ду­кції за­про­гра­мо­ва­ної клі­тин­ної за­ги­бе­лі. Під впли­вом ві­ру­су ма­кро­фа­ги ви­ро­бля­ють ве­ли­ку кіль­кість про­за­паль­них чин­ни­ків TNF-α, IL-1, IL-6, які під­ви­щу­ють по­ро­зність сті­нок су­дин, спри­чи­ня­ють на­бряк ін­тер­сти­ції, при­зво­дять до aно­ре­ксії та ле­тар­гії. Крім то­го, ре­плі­ка­ція ві­ру­су в імун­них клі­ти­нах асо­ці­йо­ва­на зі зни­же­н­ням ма­кро­фа­галь­ної фун­кції й акти­ва­ці­єю по­лі­кло­наль­них В-клі­тин, що про­яв­ля­є­ться в гі­пер­пла­зії лім­фа­ти­чних ву­злів й ура­жен­ні ор­га­ні­зму го­спо­да­ря вто­рин­ною ба­кте­рі­аль­ною ін­фе­кці­єю.

Осо­бли­во не­без­пе­чний ві­рус РРСС для сви­но­ма­ток до за­плі­дне­н­ня та в пе­рі­од су­по­ро­сно­сті. Па­то­ген зда­тний по­тра­пля­ти в пла­цен­ту, руй­ну­ва­ти тка­ни­ну ор­га­на й ін­фі­ку­ва­ти плід в основ­но­му на тре­тьо­му-че­твер­то­му мі­ся­ці су­по­ро­сно­сті. Вна­слі­док цьо­го ви­ни­ка­ють абор­ти, му­мі­фі­ка­ти, на­ро­джу­ю­ться мер­тві й осла­бле­ні по­ро­ся­та. Кон­троль за­хво­рю­ва­н­ня мо­жли­вий ли­ше за одно­ча­сно­го до­три­ма­н­ня пра­вил ме­не­джмен­ту й біо­без­пе­ки, а та­кож про­ве­де­н­ня ва­кци­на­ції, яка до­зво­ляє ство­ри­ти до­ста­тній рі­вень клі­тин­но­го та гу­мо­раль­но­го іму­ні­те­ту й ви­ті­сни­ти польовий ві­рус.

До­слі­дже­н­ня

З огля­ду на це ме­тою ро­бо­ти бу­ло оці­ни­ти вплив ва­кци­на­ції ре­мон­тних сви­нок від ві­ру­су РРСС на здо­ров’я по­том­ства. Для до­слі­дже­н­ня взя­ли 16 клі­ні­чно здо­ро­вих сви­нок, не­га­тив­них що­до ві­ру­су РРСС, яких ви­пад­ко­вим чи­ном роз­ді­ли­ли на дві рів­ні гру­пи. Пер­шу ва­кци­ну­ва­ли пре­па­ра­том Юні­стрейн за до­по­мо­гою при­ла­дів Хі­пра­дер­мік для вну­трі­шньо­шкір­ної ін’єкції за чо­ти­ри ти­жні до шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня. До­за ста­но­ви­ла 0,2 мл і ха­ра­кте­ри­зу­ва­ла­ся ко­е­фі­ці­єн­том CCID50/тва­ри­ну, рів­ним 103,5, який ви­зна­чає ін­фе­кцій­ну зда­тність ва­кцин­но­го ві­ру­су. Свин­кам із дру­гої гру­пи у шкі­ру вво­ди­ли 0,2 мл фо­сфа­тно­го бу­фе­ра. На 90-й день су­по­ро­сно­сті всі тва­ри­ни бу­ли за­ра­же­ні ін­тра­на­заль­но ге­те­ро­ло­гі­чним ви­со­ко­па­то­ген­ним ві­ру­сом РРСС 1-го ге­но­ти­пу (іта­лій­ський штам, 89% го­мо­ло­гії до ORF5, CCID50 — 105,4/тва­ри­ну). Оці­ню­ва­ли та­кі по­ка­зни­ки як клі­ні­чні про­я­ви в но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят, їхню ва­гу та кіль­кість від­лу­че­них на сви­но­ма­тку.

Пі­сля опо­ро­су у всіх тва­рин із дру­гої гру­пи бу­ло ви­яв­ле­но клі­ні­чні змі­ни з біль­шим сту­пе­нем про­я­вів, ніж у тва­рин із пер­шої гру­пи. Слід за­зна­чи­ти, що де­пре­сія й ано­ре­ксія ста­ли дво­ма основ­ни­ми клі­ні­чни­ми озна­ка­ми в по­ро­сят від не­ва­кци­но­ва­них ма­ток. Се­ред ва­кци­но­ва­ної гру­пи тіль­ки у 25% при­пло­ду від­зна­че­ні апа­ти­чність і де­пре­сив­ну по­ве­дін­ку, то­ді як 100% по­ро­сят із дру­гої гру­пи стра­жда­ли від за­зна­че­них ви­ще про­я­вів. Цей факт го­во­рить про акти­ва­цію клі­тин­но­го й гу­мо­раль­но­го іму­ні­те­ту про­ти ВРРСС у су­по­ро­сних сви­но­ма­ток пі­сля ва­кци­на­ції, що спри­яє ви­ті­снен­ню по­льо­во­го ві­ру­су ва­кцин­ним, а та­кож осла­блен­ню па­то­ген­но­го впли­ву збу­дни­ка.

На­бір ва­ги — ва­жли­вий по­ка­зник в оці­ню­ван­ні здо­ров’я по­ро­сят. У ра­зі гар­но­го стар­ту від­бу­ва­є­ться пов­но­цін­ний роз­ви­ток вор­си­нок ки­шків­ни­ка і, як на­слі­док, в ор­га­ні­змах тва­рин пі­сля від­лу­че­н­ня швид­ко за­сво­ю­є­ться зна­чна кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин, ві­та­мі­нів, ма­кро­та мі­кро­еле­мен­тів. По­лі­пшу­є­ться кон­вер­сія кор­му, сви­ні швид­ше на­би­ра­ють ва­гу, зокре­ма і в пе­рі­од від­го­дів­лі.

Се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст по­ро­сят від сви­но­ма­ток із пер­шої гру­пи ста­но­вив 232,5 г, з дру­гої — 191,8 г. Та­ким чи­ном, у ре­зуль­та­ті ва­кци­на­ції сви­нок про­ти ві­ру­су РРСС се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст по­ро­сят був на 17,5% ви­щим, ніж у тва­рин кон­троль­ної гру­пи, а се­ре­дня ва­га на від­лу­чен­ні пе­ре­ви­щи­ла кон­троль­не зна­че­н­ня на 21,2%.

Не мо­жна за­бу­ва­ти, що по­ро­ся­та від ін­фі­ко­ва­них сви­но­ма­ток до­сить ча­сто по­зи­тив­ні на РРСС. До то­го ж у ре­зуль­та­ті ре­плі­ка­ції ві­ру­су все­ре­ди­ні імун­них клі­тин від­бу­ва­є­ться сти­му­ля­ція їх син­те­зу й апо­птоз. У ле­ге­ні мі­грує зна­чна кіль­кість аль­ве­о­ляр­них ма­кро­фа­гів і ви­ді­ля­є­ться без­ліч ін­тер­лей­ки­нів, що при­зво­дить до роз­ви­тку ін­тер­сти­ці­аль­ної пнев­мо­нії, брон­хо­пнев­мо­нії та не­кро­зу ін­тер­сти­ції. В ре­зуль­та­ті чо­го тва­ри­ни ги­нуть від асфі­ксії та ура­же­н­ня вто­рин­ною ба­кте­рі­аль­ною ін­фе­кці­єю. Вста­нов­ле­но, що кіль­кість від­лу­че­них по­ро­сят у ва­кци­но­ва­ній гру­пі пе­ре­ви­щу­ва­ла в кон­троль­ній у 2,5 ра­за, що пов’яза­но з при­гні­че­н­ням транс­пла­цен­тар­ної пе­ре­да­чі ві­ру­су в ре­зуль­та­ті ва­кци­на­ції сви­нок пе­ред осі­ме­ні­н­ням і ко­ло­стру­му.

От­же, ва­кци­на­ція ре­мон­тних сви­нок до за­плі­дне­н­ня пре­па­ра­том Юні­стрейн за­без­пе­чує зни­же­н­ня ймо­вір­но­сті та сту­пе­ня клі­ні­чних про­я­вів у під­си­сних по­ро­сят, по­зи­тив­но впли­ває на при­ріст ва­ги та збе­ре­же­н­ня, що вка­зує на еко­но­мі­чну ви­прав­да­ність і ефе­ктив­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.