Ви­про­бу­ва­н­ня Пів­днем

Умо­ви Оде­щи­ни обме­жу­ють агра­рі­їв у ча­сі, зму­шу­ють будь-що збе­рі­га­ти во­ло­гу й ви­ро­щу­ва­ти тіль­ки ті куль­ту­ри, що мо­жуть да­ва­ти нор­маль­ний урожай у спе­ку

The Ukrainian Farmer - - 5 - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

До під­при­єм­ства «Обрій-МТС» ми по­тра­пи­ли на по­ча­тку сер­пня, ко­ли ран­ні зер­но­ві вже бу­ло зі­бра­но й у ке­рів­ни­цтва з’яви­ло­ся кіль­ка го­дин віль­но­го ча­су. По­трі­бно ска­за­ти, що зем­лі ком­па­нії роз­та­шо­ва­но в Ро­зділь­нян­сько­му ра­йо­ні Оде­ської обла­сті. Тут ма­ло во­ло­ги, ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри, а та­кож спо­сте­рі­га­є­ться стій­кий де­фі­цит ка­дрів. От­же, ми спро­бу­ва­ли з’ясу­ва­ти, яку ви­ро­бни­чу мо­дель за­сто­со­ву­ють вла­сни­ки для отри­ма­н­ня гі­дно­го при­бу­тку в та­ких не­про­стих умо­вах.

Що ви­ро­щу­ють

Го­лов­ни­ми куль­ту­ра­ми під­при­єм­ства є ози­ма пше­ни­ця та со­ня­шник. Са­ме во­ни да­ють змо­гу ста­біль­но пра­цю­ва­ти й отри­му­ва­ти за­пла­но­ва­ні фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти. Про­бу­ва­ли ви­ро­щу­ва­ти ячмінь, але ре­зуль­та­ти ви­йшли не зов­сім вда­ли­ми. Від рі­па­ку та­кож від­мо­ви­ли­ся, бо з ним у мі­сце­вих умо­вах пра­цю­ва­ти важ­ко: в мо­мент до­зрі­ва­н­ня до­во­лі ча­сто те­ри­то­рі­єю обла­сті про­хо­дять гро­зи із силь­ним по­рив­ча­стим ві­тром, і біль­ша ча­сти­на вро­жаю опи­ня­є­ться на зем­лі. Ко­ли ком­байн зби­рає в кра­що­му ра­зі тон­ну з ге­кта­ра, а зем­ля всте­ле­на на­сі­н­ням рі­па­ку, при­єм­но­го ма­ло.

То­му до­сі три­ває по­шук тих куль­тур, які мо­гли б де­мон­стру­ва­ти ста­біль­ні ви­со­кі ре­зуль­та­ти.

На­при­клад, по­ча­ли пра­цю­ва­ти з ну­том: цьо­го ро­ку бу­ло за­сі­я­но те­сто­ве по­ле роз­мі­ром 54 га. На по­ча­ток сер­пня ді­а­метр зер­ни­ни ста­но­вив 12 мм, що до­во­лі до­бре з огля­ду на стре­со­ві по­го­дні умо­ви.

Окрім ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур го­спо­дар­ство за­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом (пше­ни­ця, ячмінь, три­ти­ка­ле). На сьо­го­дні вже сфор­му­вав­ся кейс сор­тів, які до­бре се­бе по­ка­за­ли в умо­вах не ли­ше пів­дня, а й ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни. За сло­ва­ми агро­но­ма ком­па­нії Дми­тра До­бро­воль­сько­го, ком­па­нія по­стій­но за­йма­ла­ся на­сін­ни­цтвом (по­ло­ви­на ра­йо­ну ко­ри­сту­ва­лась на­сі­н­ням, при­дба­ним в ком­па­нії «Обрій-МТС»), але у якийсь мо­мент по­пит на на­сі­н­ня силь­но зни­зив­ся й, від­по­від­но, вла­сни­ки під­при­єм­ства ви­рі­ши­ли при­пи­ни­ти цей на­прям. Однак із ча­сом по­ку­пці зно­ву по­ча­ли ці­ка­ви­ти­ся сор­та­ми ком­па­нії, тож до­ве­ло­ся зно­ву ре­є­стру­ва­тись як на­сін­ни­цьке го­спо­дар­ство. Ни­ні три­ває ті­сна спів­пра­ця з но­ви­ми за­кла­да­ми, зокре­ма, Оде­ським се­ле­кцій­ним при­ва­тним ін­сти­ту­том, ви­во­дять но­ві вла­сні сор­ти. Цьо­го ро­ку за­ре­є­стру­ва­ли три сор­ти ози­мої пше­ни­ці й один із них уже по­ча­ли роз­мно­жу­ва­ти. Ця пше­ни­ця стій­ка до бо­ро­шни­стої ро­си, їй до­ста­тньо тіль­ки одні­єї фун­гі­ци­дної оброб­ки по ко­ло­су, й то в ра­зі во­ло­го­го лі­та, щоб за­хи­сти­ти­ся від фу­за­рі­о­зу.

Ко­ли шкі­дни­ки ата­ку­ють

Цьо­го ро­ку сов­ка да­ва­ла «при­ку­ри­ти»: пра­ців­ни­ки не всти­га­ли обро­бля­ти по­сі­ви со­ня­шни­ку.

Агро­ном те­ле­фо­ну­вав чи не що­дня з до­по­від­я­ми про но­ві за­ра­же­ні зо­ни. Бу­ло важ­ко по­ві­ри­ти в та­ку актив­ність шкі­дни­ка, але будь-яка пе­ре­вір­ка тіль­ки під­твер­джу­ва­ла не­об­хі­дність по­за­пла­но­вої ін­се­кти­ци­дної оброб­ки.

По со­ня­шни­ку пра­цю­ють пре­па­ра­та­ми та­ких ви­ро­бни­ків, як «Син­ген­та», БАСФ і «Байєр». Ки­тай­ську «хі­мію» не за­сто­со­ву­ють, бо пер­вин­на еко­но­мія мо­же «ви­ли­тись» у зна­чно біль­ші втра­ти вро­жаю. Чу­жий і вла­сний до­свід де­мон­стру­ють, що не по­трі­бно щось ви­га­ду­ва­ти й шу­ка­ти ви­го­ду там, де її не­має. Як за­зна­чив ди­ре­ктор під­при­єм­ства, каль­ку­ля­тор у цій спра­ві є най­кра­щим по­мі­чни­ком: він то­чно по­ка­зує, що ви­гі­дно, а що ні.

Тон­ко­щі те­хно­ло­гій

Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку на всю те­хні­ку бу­ло вста­нов­ле­но GPS-тре­ке­ри, і те­пер усі ма­ши­ни під ці­ло­до­бо­вим на­гля­дом. Ста­ло зна­чно лег­ше кон­тро­лю­ва­ти ме­ха­ні­за­то­рів, ма­те­рі­аль­ні ре­сур­си та якість ви­ко­ну­ва­них ро­біт. Ро­блять ана­ліз ґрун­тів, нор­ми до­брив роз­ра­хо­ву­ють з ура­ху­ва­н­ням ви­но­су по­пе­ре­дні­ми куль­ту­ра­ми й очі­ку­ва­ним уро­жа­єм на­сту­пної куль­ту­ри. Однак у ме­жах по­ля по­ки що за­сто­со­ву­ють одну нор­му, бо по­шук зон не­о­дно­рі­дно­стей по­тре­бує де­таль­ні­шо­го ви­вче­н­ня зе­мель й умов, що впли­ва­ють на вро­жай­ність. Тоб­то шлях до то­чно­го зем­ле­роб­ства тіль­ки роз­по­ча­то.

Знім­ки по­лів із дро­нів й осо­бли­во зі су­пу­тни­ків, на по­гляд ке­рів­ни­цтва, є сум­нів­ни­ми че­рез низь­ку то­чність. Як при­клад на­во­дять си­ту­а­цію, ко­ли одна з ком­па­ній зро­би­ла те­сто­вий обліт ча­сти­ни по­лів, і мі­сце, де є со­ло­нець, во­ни від­мі­ти­ли як ді­лян­ку з пер­спе­ктив­но низь­кою вро­жай­ні­стю. Хо­ча там вза­га­лі ні­чо­го ні­ко­ли не ро­сло — ані бур’яни, ані куль­тур­ні ро­сли­ни.

Єди­ним по­зи­тив­ним мо­мен­том від мо­ні­то­рин­гу в го­спо­дар­стві ба­чать мо­жли­вість за­фі­ксу­ва­ти по­ча­ток ве­сня­ної ве­ге­та­ції ро­слин. Однак із ці­єю ро­бо­тою успі­шно справ­ля­ю­ться лі­ній­ні агро­но­ми, які по­стій­но пе­ре­бу­ва­ють у по­лях і спо­сте­рі­га­ють за ста­ном куль­тур вла­сни­ми очи­ма.

У го­спо­дар­стві ре­гу­ляр­но про­во­дять лис­тко­ву ді­а­гно­сти­ку, оскіль­ки за­без­пе­че­н­ня ро­слин мі­кро­еле­мен­та­ми вна­слі­док від­су­тно­сті ор­га­ні­чних до­брив до­во­лі слаб­ке. Адже якщо для спо­жи­ва­н­ня 10 кг азо­ту по­трі­бно 1 кг сір­ки, то агра­рій по­ви­нен за­без­пе­чи­ти цю про­пор­цію. Від­по­від­но, роз­ра­хо­ву­ють й об­при­ску­ва­ча­ми вно­сять мі­кро­еле­мен­ти, яких бра­кує ро­сли­нам.

На озбро­єн­ні го­спо­дар­ства є ли­ше один са­мо­хі­дний об­при­ску­вач — Montana Parruda, а ча­сти­ну по­сі­вів обро­бля­ють при­чі­пни­ми. Са­мо­хі­дний більш про­ду­ктив­ний і зру­чний,

про­тя­гом се­зо­ну на­пра­цьо­вує до 16 тис. ге­кта­рів. При­чі­пні обро­бля­ють до 10 тис. ге­кта­рів, але крім пе­сти­ци­дних обро­бок на їх «пле­чі» ля­гло вне­се­н­ня мі­кро­до­брив і КАС.

Основ­не вне­се­н­ня до­брив від­бу­ва­є­ться рі­зни­ми спосо­ба­ми, за­ле­жно від куль­ту­ри. На­при­клад, під со­ня­шник до­бри­ва вно­сять з осе­ні, при­чо­му ло­каль­но, у два рів­ні гли­би­ни (на 10 і 25 см), одно­ча­сно з гли­бо­ким роз­пу­ше­н­ням. Для цьо­го за­лу­ча­ють агре­гат Сase Ecolo Tiger 530 з уста­нов­ле­ним на ньо­го до­да­тко­вим ту­ко­ви­сів­ним обла­дна­н­ням. На ко­жен із дев’яти ту­ко­про­во­дів уста­нов­ле­но да­тчик, який си­гна­лі­зує опе­ра­то­ру в ра­зі йо­го за­би­ва­н­ня. Однак на цьо­му мо­дер­ні­за­ція агре­га­та не за­вер­ши­ла­ся — на­ра­зі роз­ро­бля­ють си­сте­му мо­ні­то­рин­гу гли­би­ни обро­бі­тку, щоб у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су мо­жна бу­ло ба­чи­ти, чи до­три­му­є­ться ме­ха­ні­за­тор зав­да­них па­ра­ме­трів ро­бо­ти.

Ви­хо­дя­чи з ка­дро­вої про­бле­ми, ве­ли­ко­го зе­мель­но­го бан­ку й сти­слих стро­ків для ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, бу­ло ви­рі­ше­но за­сто­со­ву­ва­ти по­ту­жні тра­кто­ри во­сьмо­го кла­су із ши­ро­ко­за­хва­тни­ми зна­ря­д­дя­ми. Спо­ча­тку при­дба­ли New Holland 8390 (на сьо­го­дні має на­пра­цю­ва­н­ня по­над 7000 мо­то­го­дин), а два ро­ки то­му в го­спо­дар­стві з’явив­ся Fendt 936 Vario. Ме­ха­ні­за­то­ри на пер­ших по­рах бо­я­ли­ся на них пра­цю­ва­ти, то­му що ве­ли­ка кіль­кість мо­ні­то­рів у ка­бі­ні ви­кли­ка­ла лег­ку па­ні­ку. Про­те з ча­сом си­ту­а­ція до­ко­рін­но змі­ни­лась, і ме­ха­ні­за­то­ри не ма­ють жо­дно­го кло­по­ту. Ко­ли ди­ре­ктор за­хо­тів по­ди­ви­тись, як пра­цює тра­ктор у по­лі й сів за кер­мо, то був силь­но зди­во­ва­ний, що для ви­ко­на­н­ня пев­ної те­хно­ло­гі­чної опе­ра­ції по­трі­бно на­ти­ска­ти ли­ше дві кно­пки. Одна з них вми­кає ав­то­пі­лот, тра­ктор на­би­рає за­да­ну швид­кість й опу­скає зна­ря­д­дя в ро­бо­че по­ло­же­н­ня; в кін­ці го­ну на­ти­ска­є­ться дру­га кно­пка, яка змен­шує обер­ти дви­гу­на й під­ні­має зна­ря­д­дя, да­ю­чи мо­жли­вість ме­ха­ні­за­то­ру роз­вер­ну­ти тра­ктор і спря­му­ва­ти йо­го у зво­ро­тно­му на­прям­ку. Отож і ви­рі­ши­ли, що на­сту­пний тра­ктор, який ку­пу­ва­ти­муть, та­кож бу­де Fendt, бо йо­го транс­мі­сія Vario є осо­бли­вою пе­ре­ва­гою.

Зби­ра­ють урожай тіль­ки на­йма­ни­ми ком­бай­на­ми, і в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му не пла­ну­ють ку­пу­ва­ти цих ма­шин. У го­спо­дар­стві є ли­ше один свій спе­ці­а­лі­зо­ва­ний ком­байн, який пра­цює тіль­ки в на­сін­ни­цтві. Зві­сно, що за від­но­сно ве­ли­ко­го зе­мель­но­го бан­ку ви­ни­кає ре­зон­не за­пи­та­н­ня: чо­му не вла­сна зер­но­зби­раль­на те­хні­ка? Однак від­по­відь до­во­лі про­ста. На 7000 га по­трі­бно 10 ком­бай­нів, а до них 20 ком­бай­не­рів. Якою ро­бо­тою їх на­ван­та­жу­ва­ти ці­лий рік, якщо за­зви­чай на всіх пло­щах пра­цю­ють тіль­ки два тра­кто­ри по­ту­жні­стю 360–370 к. с.? Во­ни за­кри­ва­ють що­най­мен­ше 70% по­льо­вих ро­біт.

Якщо ра­ні­ше про­тя­гом до­би всти­га­ли зро­би­ти куль­ти­ва­цію на 250 га, то те­пер і 800 га не є про­бле­мою. Для цьо­го тре­ба чо­ти­ри ме­ха­ні­за­то­ри — а що ро­би­ти­муть ін­ші?

До то­го ж той де­ся­ток ква­лі­фі­ко­ва­них ме­ха­ні­за­то­рів тре­ба десь ще зна­йти: остан­нім ча­сом ка­дро­ва про­бле­ма ста­ла одні­єю з най­го­стрі­ших і в «Обрій-МТС». Ба­га­то лю­дей із сіл пе­ре­ко­чу­ва­ли в мі­ста або й по­їха­ли до Єв­ро­пи. А в по­лі пра­цю­ва­ти ні­ко­му, не­зва­жа­ю­чи на до­во­лі ви­со­кі як для пе­ри­фе­рії зар­пла­ти. Ни­ні в го­спо­дар­стві по­над по­ло­ви­ну ме­ха­ні­за­то­рів ві­ком біль­ше як 50 ро­ків. Во­ни ще якийсь час по­пра­цю­ють, а от ко­го са­ди­ти за кер­мо пі­сля них — ве­ли­ке пи­та­н­ня. При­чо­му не в гро­шах річ, а в під­го­тов­ці.

Що та­кож зда­ло­ся не­зви­чним у цьо­му агро­під­при­єм­стві, так це від­су­тність по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня. «Обрій-МТС» збе­рі­гає збіж­жя в пар­тне­рів, а вла­сні скла­ди від­да­ли для по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Тоб­то цей на­прям по­ки що не роз­ви­ва­ють, бо ве­ли­ка ча­сти­на вро­жаю кон­тра­кту­є­ться й одра­зу пі­сля зби­ра­н­ня від­прав­ля­ють її по­ку­пцям. Клі­ма­ти­чні умо­ви до­зво­ля­ють не су­ши­ти, от­же, втрат на цьо­му про­це­сі не­має.

Під­су­мо­ву­ю­чи наш ві­зит до ком­па­нії, хо­че­ться ви­ді­ли­ти пра­гма­ти­чність у ви­бо­рі ви­ро­щу­ва­них куль­тур, спро­би роз­ши­ре­н­ня сі­во­змі­ни й, зви­чай­но, ди­вер­си­фі­ка­цію зав­дя­ки на­сін­ни­цько­му на­пря­му. Пев­на обе­ре­жність у пла­ні ін­ве­сти­цій по­ясню­є­ться від­су­тні­стю вла­сно­сті на зем­лю, по­стій­ною бо­роть­бою за па­йо­ви­ків і ка­дро­ви­ми тру­дно­ща­ми. Во­дно­час ми по­ба­чи­ли ро­зу­мі­н­ня, що тіль­ки які­сні та на­дій­ні ін­стру­мен­ти мо­жуть за­без­пе­чи­ти успіх. Це сто­су­є­ться як те­хні­ки, так і на­сі­н­ня, до­брив і ЗЗР.

Дми­тро До­бро­воль­ський, агро­ном ТОВ «Обрій-МТС»

Тра­ктор Fendt 936 Vario з агре­га­том KUHN Exelerator ви­ко­ну­ють обро­бі­ток по­ля пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих

На гар­ний вро­жай спо­ку­си­лись й шкі­дни­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.