Рі­вень АЧС у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня ви­зна­но опти­мі­сти­чним

The Ukrainian Farmer - - Новини ринків -

За час мо­ні­то­рин­гу АЧС на про­до­воль­чих рин­ках Укра­ї­ни бу­ло пе­ре­ві­ре­но 3 тис. туш сви­ней. «Для ді­а­гно­сти­ки від­би­ра­ли тка­ни­ни се­ле­зін­ки та лім­фо­ву­зли. Умов­но-по­зи­тив­ни­ми ви­яви­ли­ся 0,1% зраз­ків — мен­ше як три ту­ші. Це до­брий ре­зуль­тат», — роз­по­вів го­ло­ва Держ­прод­спо­жив­слу­жби Во­ло­ди­мир Ла­па. Ре­зуль­та­ти мо­ні­то­рин­гу, який від­бу­вав­ся в рам­ках про­е­кту «Під­ви­ще­н­ня обі­зна­но­сті що­до АЧС в Укра­ї­ні: ІІ етап», ви­яви­ли­ся опти­мі­сти­чні­ши­ми, ніж очі­ку­ва­ло­ся. «Во­ни озна­ча­ють, що по­бо­ю­ва­н­ня що­до над­зви­чай­но ви­со­кої цир­ку­ля­ції ві­ру­су в го­то­вій про­ду­кції не справ­ди­ли­ся», — по­яснив Во­ло­ди­мир Ла­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.