Рі­пак: про­да­ти не ви­гі­дно пе­ре­ро­би­ти

The Ukrainian Farmer - - Новини ринків -

Укра­ї­на з по­ча­тку 2018/19 МР і ста­ном на 18 жов­тня ви­ро­би­ла рі­па­ко­вої олії на 30% біль­ше, ніж за весь по­пе­ре­дній се­зон.

За сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції Пав­ла Ко­ва­ля, та­кі по­ка­зни­ки до­зво­ля­ють очі­ку­ва­ти сут­тє­ве зро­ста­н­ня пе­ре­роб­ки рі­па­ку все­ре­ди­ні кра­ї­ни. «Ра­ні­ше ми екс­пор­ту­ва­ли 98% на­сі­н­ня рі­па­ку, однак те­пер змо­же­мо екс­пор­ту­ва­ти ще й олію, а це до­да­тко­вий при­бу­ток», — за­ува­жив Пав­ло Ко­валь. Ген­ди­ре­ктор УАК за­зна­чив, ви­ро­бни­цтво рі­па­ко­вої олії в Укра­ї­ні зро­ста­ти­ме на­віть за ви­со­ких екс­порт­них цін на си­ро­ви­ну, бо в кра­ї­ні є ба­га­то віль­них пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей, які по­трі­бно за­ван­та­жу­ва­ти. За йо­го сло­ва­ми, по­то­чно­го се­зо­ну пе­ре­роб­ку рі­па­ку роз­по­ча­ло кіль­ка ком­па­ній, які ра­ні­ше цьо­го не ро­би­ли. «Оче­ви­дно, во­ни го­ту­ю­ться до ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам на­сі­н­ня рі­па­ку. До то­го ча­су слід на­ла­го­ди­ти те­хно­ло­гію ви­ро­бни­цтва рі­па­ко­вої олії та зна­йти но­ві рин­ки збу­ту», — до­дав Пав­ло Ко­валь.

Во­дно­час слід за­зна­чи­ти, що у 2017/18 МР по­при зро­ста­н­ня вро­жаю рі­па­ку йо­го вну­трі­шня пе­ре­роб­ка не ли­ше не збіль­шу­ва­ла­ся, а й ско­ро­ти­ла­ся: во­на ста­но­ви­ла 140 тис. тонн, що на 12% мен­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. За сло­ва­ми ана­лі­ти­ка олій­но­го рин­ку «АПКІн­форм» Юлії Іва­ни­цької, цей по­ка­зник став мі­ні­маль­ним за ми­ну­лі п’ять се­зо­нів. «При­чи­на оче­ви­дна: ви­со­кий по­пит на си­ро­ви­ну рі­па­ку пе­ред­усім із бо­ку кра­їн ЄС — во­ни за­ван­та­жу­ють свої пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті й ко­ри­сту­ю­ться пе­ре­ва­гою при­дба­ти прийня­тний за ці­ною укра­їн­ський то­вар», — за­ува­жи­ла екс­перт. Во­на на­го­ло­си­ла, що це дає під­трим­ку екс­порт­ним ці­нам, які ста­ють ви­со­ки­ми та зни­жу­ють мар­жи­наль­ність пе­ре­роб­ки. Че­рез це в се­зо­ні, що за­вер­шив­ся, в се­гмен­ті пе­ре­роб­ки пра­цю­ва­ли тіль­ки де­ся­ток ком­па­ній.

Най­по­ту­жні­ші з них — «Олі­яр»

(43% об­ся­гу пе­ре­роб­ки), «Він­ни­цький ОЖК» (24%), «Гра­дОлія» (9%), «АДМ Іл­лі­чівськ»

(7%) і «За­хі­дАгро ін­вест» (4%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.