Но­во­мир­го­род­ський цукро­за­вод ви­ро­бля­ти­ме вла­сний біо­газ

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

На Но­во­мир­го­род­сько­му цукро­во­му за­во­ді (Кі­ро­во­град­ська обл.), що вхо­дить до агро­хол­дин­гу I&U Group, роз­по­ча­ли бу­дів­ни­цтво біо­га­зо­вої стан­ції.

Її по­ту­жність ста­но­ви­ти­ме 20 МВт. Про­ект пе­ред­ба­чає по­ета­пне спо­ру­дже­н­ня чо­ти­рьох черг ком­пле­ксу. Те­хно­ло­гію пе­ре­ро­бле­н­ня ор­га­ні­чних від­хо­дів роз­ро­би­ла ком­па­нія AAT Abwasser (Ав­стрія). Бі­о­га­зо­ва стан­ція змо­же пе­ре­ро­бля­ти рі­зні ви­ди від­хо­дів: бу­ря­ко­вий жом, ку­ку­ру­дзя­ний си­лос, ку­ря­чий по­слід, а та­кож гній сви­ней і ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би.

За­галь­ний об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту ста­но­ви­ти­ме 15 млн дол. З них 13 млн — кре­дит від ЄБРР. Ще 2 млн дол.

I&U Group за­лу­чить у Фон­ду чи­стих те­хно­ло­гій: це пер­ший про­ект за Про­гра­мою ви­ко­ри­ста­н­ня сіль­го­спвід­хо­дів в Укра­ї­ні, що фі­нан­су­ва­ти­ме цей фонд. Про­ект та­кож

отри­має 534,8 тис. дол. гран­то­вої під­трим­ки від ЄБРР у ме­жах про­гра­ми «Центр фі­нан­су­ва­н­ня і пе­ре­да­чі те­хно­ло­гій у сфе­рі пом’якше­н­ня клі­ма­ти­чних змін і ада­пта­ції до них» (FINTECC) і 22,2 тис. єв­ро з Ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду су­сід­ства Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Пла­ну­є­ться, що за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва й уве­де­н­ня об’єкта в екс­плу­а­та­цію від­бу­де­ться до кін­ця гру­дня 2019 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.