«НІБУЛОН» на­ро­щує по­ту­жно­сті пе­ре­вал­ки

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

ТОВ СП «Нібулон» по­чи­нає бу­дів­ни­цтво пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла в се­лі Тер­нів­ка на За­по­ріж­жі. Він ста­не тре­тім та­ким об’єктом в обла­сті. Су­ма ін­ве­сти­цій у ре­а­лі­за­цію про­е­кту ста­но­ви­ти­ме 19 млн дол. Уве­де­н­ня но­во­го під­роз­ді­лу в екс­плу­а­та­цію за­пла­но­ва­но на чер­вень 2019 ро­ку. Про­ект пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво при­ча­лу зав­довж­ки 130 м. Вла­сни­ми зу­си­л­ля­ми «НІБУЛОНУ» бу­де про­ве­де­но дно­по­гли­бле­н­ня 1821 м лі­вої при­то­ки Дні­пра — рі­чки Пло­ска Осо­ко­рів­ка — для за­без­пе­че­н­ня во­дно­го під­хо­ду до пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла.

Окрім то­го, ком­па­нія «НІБУЛОН» по­ча­ла при­йма­ти, очи-

щу­ва­ти, су­ши­ти й збе­рі­га­ти рис. Пер­ші 4 тис. тонн ри­су прийняв і обро­бив пе­ре­ван­та­жу­валь­ний тер­мі­нал ком­па­нії в Го­лій При­ста­ні, а до кін­ця се­зо­ну пла­ну­є­ться прийня­ти ще 3 тис. тонн зер­на. Під­при­єм­ства «НІБУЛОНУ» осна­ще­но по­трі­бною для ро­бо­ти з ри­сом те­хні­кою, су­шиль­ни­ми агре­га­та­ми, се­па­ра­то­ра­ми, те­хно­ло­гі­чни­ми лі­ні­я­ми та ла­бо­ра­тор­ним обла­дна­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.