«Пер­ли­на Ту­рії» ма­ти­ме по­ту­жну мо­ло­чну фер­му

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Пер­ли­на Ту­рії» (Во­лин­ська обл.) у ли­сто­па­ді цьо­го ро­ку пла­нує вве­сти в екс­плу­а­та­цію пер­шу чер­гу мо­ло­чно­го ком­пле­ксу. На­ра­зі за­вер­шу­є­ться бу­дів­ни­цтво ко­рів­ни­ка прое­кт­ною по­ту­жні­стю на 280 го­лів, га­ле­реї, мо­ло­чно­го бло­ку та ла­гу­ни. До­їль­ний зал бу­де обла­дна­но до­ї­ль­ною уста­нов­кою ти­пу «ка­ру­сель» на 24 го­ло­ви. Орі­єн­тов­на вар­тість бу­дів­ни­цтва ста­но­вить 15 млн грн. Го­спо­дар­ство за­ку­пи­ло 166 не­те­лей за­кор­дон­ної се­ле­кції (Ні­меч­чи­на, Поль­ща), за які з дер­жав­но­го бю­дже­ту час­тко­во від­шко­до­ва­но 3,2 млн грн. Для ком­пле­кта­ції мо­ло­чно­го ком­пле­ксу пла­ну­є­ться за­ку­пи­ти ще 100 не­те­лей за­кор­дон­ної се­ле­кції. Па­ра­лель­но бу­ду­є­ться дру­га чер­га мо­ло­чно­го ком­пле­ксу — ко­рів­ник на 280 го­лів і при­мі­ще­н­ня для су­хо­стою та те­лят. Дру­гу чер­гу пла­ну­є­ться вве­сти в екс­плу­а­та­цію у 2019 ро­ці, до­вів­ши по­го­лів’я ко­рів до 660, а за­галь­не по­го­лів’я ВРХ — до 2 тис.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.