Ім­порт сви­ни­ни зро­стає і змі­ню­є­ться стру­ктур­но

The Ukrainian Farmer - - Новини ринків -

За де­сять мі­ся­ців Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла 23,4 тис. тонн сві­жо­го, охо­ло­дже­но­го та мо­ро­же­но­го м’яса сви­ней су­ку­пною вар­ті­стю 43,2 млн дол. Цей об­сяг уже біль­ше ніж уче­тве­ро пе­ре­ви­щив ім­порт за весь 2017 рік — 5,6 тис. тонн на су­му 10 млн дол. Ім­порт сви­ни­ни по­жва­вив­ся че­рез змен­ше­н­ня вну­трі­шньої про­по­зи­ції, вна­слі­док чо­го ці­ни на м’ясо ві­тчи­зня­но­го по­хо­дже­н­ня бу­ли ви­щи­ми, ніж на іно­зем­ну си­ро­ви­ну. Вра­хо­ву­ю­чи се­ре­дньо­мі­ся­чну актив­ність за­ве­зе­н­ня сви­ни­ни про­тя­гом ІІ пів­річ­чя, су­ку­пний рі­чний ім­порт та­кої м’ясної си­ро­ви­ни мо­же ся­гну­ти 30 тис. тонн. Во­дно­час то­вар­на стру­кту­ра ім­пор­ту сви­ни­ни цьо­го ро­ку від­чу­тно урі­зно­ма­ні­тни­ла­ся. Так, у 2017-му по­над дві тре­ти­ни су­ку­пних об­ся­гів ім­пор­ту при­па­да­ло на мо­ро­же­ну си­ро­ви­ну, а 60% сви­ни­ни, яку за­во­зи­ли в Укра­ї­ну, бу­ло пред­став­ле­но сви­ня­чи­ми три­мін­га­ми. До то­го ж пи­то­ма ва­га охо­ло­дже­ної сви­ни­ни не пе­ре­ви­щу­ва­ла 20%. У 2018 ро­ці охо­ло­дже­ні пів­ту­ші ста­нов­лять п’яту ча­сти­ну ім­пор­ту сви­ни­ни, ще 28% — це охо­ло­дже­на сви­ни­на в еле­мен­тах. Мо­ро­же­но­му м’ясу в то­вар-

ній стру­кту­рі ім­пор­ту на­ле­жить мен­ше ніж по­ло­ви­на об­ся­гу. Ін­ша обва­ле­на за­мо­ро­же­на сви­ни­на до­сі по­пу­ляр­на се­ред ві­тчи­зня­них м’ясо­пе­ре­ро­бни­ків, про­те все ча­сті­ше під цим ко­дом по­ста­ча­ють не три­мін­ги, а обва­ле­ні ко­рей­ку, шию, ло­па­тку чи окіст.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.