Якість — зро­стає, об­ся­ги — змен­шу­ю­ться

The Ukrainian Farmer - - Новини ринків -

За під­сум­ка­ми трьох квар­та­лів 2018 ро­ку час­тка мо­ло­ка ґа­тун­ку екс­тра у стру­кту­рі мо­ло­ка, яке на­ді­йшло на мо­ло­ко­пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства Укра­ї­ни, зро­сла до 21% (426,4 тис. тонн) із 15,5 за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. Час­тка мо­ло­ка ви­що­го ґа­тун­ку та­кож зро­сла з 35,8 до 38,2% (792,4 тис. тонн). Мо­ло­ка пер­шо­го ґа­тун­ку цьо­го ро­ку бу­ло за­ку­пле­но мен­ше: 33,9% (704,4 тис. тонн) про­ти 39,4% за дев’ять мі­ся­ців ми­ну­ло­го ро­ку. Об­ся­ги над­хо­дже­н­ня мо­ло­ка пер­шо­го ґа­тун­ку від го­спо­дарств на­се­ле­н­ня зро­сли з 9 до 12,8% (115,6 тис. тонн), а дру­го­го — ско­ро­ти­ли­ся з 87,2 до 83,2% (754,3 тис. тонн). За­га­лом за сі­чень-ве­ре­сень 2018 ро­ку на мо­ло­ко­пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства на­ді­йшло 3,266 млн тонн мо­ло­ка ба­зо­вої жир­но­сті, або 41,3% усьо­го ви­ро­бле­но­го мо­ло­ка. Це на 3,7% мен­ше, ніж за від­по­від­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.