Уве­де­но ну­льо­ву став­ку опо­да­тку­ва­н­ня біо­е­та­но­лу

The Ukrainian Farmer - - Новини ринків -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла за­кон, який пе­ред­ба­чає опо­да­тку­ва­н­ня те­хні­чно­го спир­ту за ну­льо­вою став­кою. Зокре­ма, ну­льо­ва став­ка опо­да­тку­ва­н­ня по­ши­рю­є­ться на: спирт ети­ло­вий де­на­ту­ро­ва­ний, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ви­ро­бни­цтва про­ду­кції хі­мі­чно­го й те­хні­чно­го при­зна­че­н­ня; спирт ети­ло­вий не­де­на­ту­ро­ва­ний, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ви­ро­бни­цтва оцту з хар­чо­вої си­ро­ви­ни; спирт ети­ло­вий — си­рець, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в ме­жах одно­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня для ви­ро­бни­цтва біо­е­та­но­лу; спирт ети­ло­вий, що пе­ре­мі­щу­є­ться між акциз- ни­ми скла­да­ми в ме­жах одно­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня. Та­кож узго­дже­но за­хо­ди кон­тро­лю за обі­гом спир­ту, що пе­ред­ба­чає по­ши­ре­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції паль­но­го (СЕАРП) на обіг спир­ту в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.