«Світ со­ло­ми» по­дво­ї­ла пе­ре­роб­ку со­ло­ми на гри­бний ком­пост

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Ком­па­нія «Світ со­ло­ми» (Кри­ве Озе­ро, Ми­ко­ла­їв­ська обл.) уве­ла в екс­плу­а­та­цію но­ві по­ту­жно­сті з ви­ро­бни­цтва ком­по­сту для ви­ро­щу­ва­н­ня пе­че­риць. Це до­зво­лить збіль­ши­ти об­сяг ви­ро­бни­цтва пра­кти­чно вдві­чі — з 650

до 1,2 тис. тонн ком­по­сту дру­гої фа­зи на ти­ждень. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства Ро­ма­на Стол­пе­ра, весь остан­ній рік по­пит пе­ре­ви­щу­вав про­по­зи­цію.

Під­при­єм­ство осна­ще­но те­хно­ло­гі­чним обла­дна­н­ням гол­ланд­ських ви­ро­бни­ків Hoving Holland і Dalsem. Та­кож ком­па­нія при­дба­ла кіль­ка но­вих фрон­таль­них на­ван­та­жу­ва­чів, тра­кто­ри й прес-під­би­ра­чі для со­ло­ми, до­да­тко­ву лі­нію бри­ке­ту­ва­н­ня, бун­кер-фі­ле­ри й ін­шу су­пу­тню те­хні­ку. Збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей зро­би­ло «Світ со­ло­ми» дру­гим за ви­ро­бни­цтвом ком­по­сту дру­гої фа­зи в Укра­ї­ні, яким ра­ні­ше бу­ло ТОВ «По­но­мар» (Ка­нів­ський р-н Чер­ка­ської обл.). Най­біль­шим ви­ро­бни­ком гри­бно­го ком­по­сту є «Greenyard Укра­ї­на» (Кре­ме­не­цький р-н Тер­но­піль­ської обл.)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.