Тра­ктор­ні ма­нев­ри

The Ukrainian Farmer - - Тема номера - ВОЛОДИМИР ОГІЙЧУК

Ри­нок ім­порт­них тра­кто­рів цьо­го ро­ку про­де­мон­стру­вав зна­чне ско­ро­че­н­ня про­ти 2017-го. Ми звер­ну­ли­ся до екс­пер­тів із про­ха­н­ням роз­кри­ти при­чи­ни та­ких ко­ли­вань, по­ясни­ти змі­ни, що від­бу­ва­ю­ться по се­гмен­тах, а та­кож про­ана­лі­зу­ва­ти упо­до­ба­н­ня укра­їн­ських агра­рі­їв що­до основ­но­го тя­го­во­го за­со­бу.

Юрій Вой­це­хо­віч, ме­не­джер із роз­ви­тку бі­зне­су Massey Ferguson кор­по­ра­ції AGCO — Якщо го­во­ри­ти про ри­нок ім­порт­них тра­кто­рів за­га­лом, то цей рік де­мон­струє па­ді­н­ня, як по­рів­ня­ти з ми­ну­лим. У кіль­кі­сно­му ви­ра­зі ри­нок втра­тив май­же тре­ти­ну. Хо­ча якщо по­ди­ви­ти­ся з ін­шо­го бо­ку, та­ке па­ді­н­ня мо­жна на­зва­ти ста­бі­лі­за­ці­єю пі­сля то­го­рі­чно­го стриб­ка. Ана­ліз остан­ніх де­ся­ти ро­ків чі­тко по­ка­зує, що єм­ність укра­їн­сько­го рин­ку не та­ка й ве­ли­ка — близь­ко 3000 оди­ниць (без МТЗ, ХТЗ та ін­ших «ра­дян­ських» брен­дів). Якщо го­во­ри­ти про гро­шо­ву оцін­ку, па­ді­н­ня бу­де ще біль­шим, бо по­пит змі­стив­ся у бік мен­ших тра­кто­рів по­ту­жні­стю до 200 к. с. От­же, ми ба­чи­мо, що в умо­вах від­су­тно­сті до­сту­пних фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів і пев­них ці­но­вих ко­ли­вань зер­но­во­го рин­ку ми не по­ба­чи­мо по­ту­жно­го зро­ста­н­ня по­пи­ту на тра­кто­ри. З дру­го­го бо­ку, якщо по­рів­ню­ва­ти з 2016 ро­ком, ни­ні ми ба­чи­мо не­зна­чне зро­ста­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи, що 2016 рік був до­сить не­по­га­ним що­до про­да­жу, по­то­чний рік та­кож мо­жна на­зва­ти хо­ро­шим. Най­ві­ро­гі­дні­ше то­рік зі­йшло­ся ба­га­то чин­ни­ків, що впли­ну­ли на рі­ше­н­ня ве­ли­ких і ма­лих го­спо­дарств що­до при­дба­н­ня но­вих тра­кто­рів. До них мо­жуть на­ле­жа­ти вве­де­н­ня ПДВ, хо­ро­ші вро­жаї 2016 ро­ку та до­во­лі спри­я­тли­ва си­ту­а­ція на зер­но­во­му рин­ку.

Остан­нім ча­сом ста­біль­но збіль­шу­є­ться актив­ність не­ве­ли­ких фер­ме­рів, хто має в обро­бі­тку 500–2000 га. Во­ни ку­пу­ють тра­кто­ри не­ве­ли­кої по­ту­жно­сті, які за­мі­ню­ють МТЗ — ХТЗ — Т150. Ми це ба­чи­мо по то­му, як збіль­шу­є­ться про­даж тра­кто­рів Massey Ferguson 7000-ї се­рії, ко­тра бу­ла за­но­во пред- став­ле­на на рин­ку рік то­му. Вра­хо­ву­ю­чи, що ни­ні час­тка рин­ку тра­кто­рів Massey Ferguson в цьо­му се­гмен­ті ста­но­вить близь­ко 15%, це го­во­рить про їхню ви­со­ку по­пу­ляр­ність се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв. Вза­га­лі мо­дель­ний ряд Massey Ferguson, що про­по­ну­є­ться в Укра­ї­ні, до­во­лі ши­ро­кий. Він по­чи­на­є­ться з ма­шин по­ту­жні­стю 130 к. с. і за­кін­чу­є­ться по­ту­жни­ми тра­кто­ра­ми на 340–370 к. с. До то­го ж на­сту­пно­го ро­ку пла­ну­є­ться до­да­ти кіль­ка но­вих мо­де­лей, які збіль­шать мо­жли­вість ви­бо­ру. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті да­ють мо­жли­вість зі­бра­ти будь-яку ком­пле­кта­цію, і укра­їн­ські фер­ме­ри на­ма­га­ю­ться оби­ра­ти са­ме ті опції, що їм по­трі­бні. Остан­нім ча­сом біль­ше фер­ме­рів хо­чуть зби­ра­ти да­ні про ро­бо­ту тра­кто­ра й при­чі­пно­го обла­дна­н­ня, щоб збіль­ши­ти ефе­ктив­ність го­спо­да­рю­ва­н­ня. Однак пе­ре­ва­жна біль­шість по­ку­пців не зва­жа­ють на до­да­тко­ві опції — їх на­сам­пе­ред ці­ка­вить ці­на та мо­жли­вість отри­ма­ти фі­нан­су­ва­н­ня на спри­я­тли­вих умо­вах.

Укра­їн­ський ри­нок вже на­вчив­ся жи­ти в умо­вах не­ста­біль­ної на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, Сіль­го­спви­ро­бни­ки про­да­ють уро­жай фа­кти­чно з прив’яз­кою до ва­лю­ти, і на­віть не­зва­жа­ю­чи на за­трим­ки, пов’яза­ні з ре­а­кці­єю рин­ку на якісь змі­ни, во­ни мо­жуть при­дба­ти те­хні­ку від­по­від­но до то­го кур­су, за яким про­да­ва­ли зер­но. То­му якщо ви­бо­ри не при­не­суть нам но­вих по­лі­ти­чних ка­та­клі­змів, ри­нок про­гно­зо­ва­но зро­ста­ти­ме. Зві­сно, то­го­рі­чних ре­кор­дів не очі­ку­є­ться, але збіль­ше­н­ня на 5–10% ціл­ком мо­жли­ве. На­віть той факт, що на кі­нець ро­ку спо­сте­рі­га­є­ться зна­чно біль­ша актив­ність фер­ме­рів у при­дбан­ні те­хні­ки, мо­жна го­во­ри­ти про по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку на на­сту­пний рік.

Оле­ксій Ко­пи­лов, ме­не­джер з роз­ви­тку бі­зне­су Fendt кор­по­ра­ції AGCO — Пі­сля то­го­рі­чно­го бу­му на рин­ку тра­кто­рів цьо­го­річ спо­сте­рі­га­є­ться зна­чне ско­ро­че­н­ня про­да­жу. Однак я б на­звав це ста­бі­лі­за­ці­єю, бо міс­ткість укра­їн­сько­го рин­ку зро­стає до­сить по­віль­но. То­рік збі­гли­ся кіль­ка ва­жли­вих чин­ни­ків. Ви­со­кі очі­ку­ва­н­ня вро­жай­но­сті, які зде­біль­шо­го ви­пра­вда­ли­ся, від­кла­де­ний по­пит за 2014–2016 ро­ки, а та­кож мі­ні­маль­на рі­зни­ця кур­сів до­ла­ра і єв­ро, що да­ла змо­гу єв­ро­пей­ським ви­ро­бни­кам про­да­ва­ти свою те­хні­ку за ці­ною, яка пра­кти­чно не від­рі­зня­ла­ся від до­ла­ро­вої. Ці­ка­во, що пік про­да­жу спо­сте­рі­гав­ся на­ве­сні, то­ді як тра­ди­цій­но тра­кто­ри про­да­ю­ться зде­біль­шо­го на­при­кін­ці лі­та та во­се­ни.

Ми­ну­ло­го ж ро­ку тре­тій і че­твер­тий квар­та­ли де­мон­стру­ва­ли спад про­да­жу, однак ди­ле­ри, у яких бу­ли спу­сто­ше­ні тор­го­ві май­дан­чи­ки, за­мо­ви­ли й за­ве­зли ду­же ба­га­то те­хні­ки, що за­ли­ши­ла­ся пе­ре­хі­дним за­па­сом. У цих умо­вах, ко­ли спад про­да­жу спо­сте­рі­га­є­ться у всіх ви­ро­бни­ків, мо­жна тіль­ки на­ро­щу­ва­ти час­тку рин­ку, що ми успі­шно й ро­би­мо. На­при­клад, якщо по­рів­ню­ва­ти з ми­ну­лим ро­ком, на­ша час­тка в се­гмен­ті 300+ зро­сла у 1,5 ра­за.

До­во­лі важ­ко про­гно­зу­ва­ти на­сту­пний рік, бо ми ба­чи­мо ви­со­ку вро­жай­ність пі­зніх куль­тур, що є до­бре, і во­дно­час сут­тє­ве па­ді­н­ня цін на ку­ку­ру­дзу, що є не­га­тив­ним чин­ни­ком для тих, хто не має фор­вар­дних кон­тра­ктів.

Та­кож ва­жли­вим є зро­ста­н­ня актив­но­сті бан­ків на рин­ку фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ра.

Сьо­го­дні спо­сте­рі­га­є­ться їхній рух у бік ма­лих го­спо­дарств, які фор­му­ють най­ви­щий по­пит на тра­кто­ри. Хо­ча ра­ні­ше ці го­спо­дар­ства вза­га­лі не мо­гли отри­ма­ти фі­нан­су­ва­н­ня.

По­лі­ти­чна скла­до­ва обов’яз­ко­во впли­ва­ти­ме і, най­швид­ше, не­га­тив­но. То­му, на мою дум­ку, на­сту­пно­го ро­ку про­даж те­хні­ки бу­де на рів­ні цьо­го ро­ку. І це стри­ма­но-опти­мі­сти­чний про­гноз!

Хо­чу до­да­ти, що ни­ні зро­стає час­тка по­ту­жних тра­кто­рів із ви­со­кою фун­кціо­наль­ні­стю. Для важ­ко­го кла­су ав­то­пі­лот уже став обов’яз­ко­вим атри­бу­том, і те­пер спо­сте­рі­га­є­ться збіль­ше­н­ня за­пи­тів що­до ди­фе­рен­цій­но­го вне­се­н­ня, кон­тро­лю се­кцій, пе­ре­да­чі зав­дань на тра­ктор, трансфер зві­тів із при­чі­пно­го обла­дна­н­ня че­рез тра­ктор на сер­ве­ри ком­па­нії, а та­кож від­да­ле­ний мо­ні­то­ринг.

Та­кож у се­гмен­ті важ­ких тра­кто­рів біль­шість по­ку­пців звер­та­ють ува­гу на на­яв­ність сер­ві­сних по­ту­жно­стей і зап­ча­стин у їхніх ре­гіо­нах. Ці­на, га­ран­тія, за­ли­шко­ва вар­тість, на­дій­ність те­хні­ки — все це та­кож сут­тє­во впли­ває на ви­бір по­ку­пців.

Олег Ла­щен­ков, фа­хі­вець з про­ду­кції ком­па­нії «John Deere Укра­ї­на»

— Ри­нок тра­кто­рів в Укра­ї­ні й да­лі роз­ви­ва­є­ться, не­зва­жа­ю­чи на пев­ні ко­ли­ва­н­ня. Якщо про­сте­жи­ти ди­на­мі­ку за остан­ні два ро­ки, то по­ба­чи­мо, що він по­сту­по­во зро­стає. Се­гмен­та­ція де­що змі­ню­є­ться: час­тка тра­кто­рів 300+ к. с. по­сту­по­во змен­шу­є­ться, а на­то­мість зро­стає час­тка менш по­ту­жних тра­кто­рів (100–150 к. с.). Ве­ли­кі агро­фір­ми й да­лі ко­ри­сту­ю­ться по­ту­жни­ми тра­кто­ра­ми 300+ к. с., бо їх на­сам­пе­ред ці­ка­вить ви­со­ка про­ду­ктив­ність. А от се­ре­дні й дрі­бні фер­ме­ри по­ча­ли біль­ше ди­ви­тись у бік ім­порт­них тра­кто­рів.

На­ші об­ся­ги про­да­жу цьо­го ро­ку на ста­біль­но­му рів­ні, якщо по­рів­ню­ва­ти з ми­ну­лим ро­ком, і не в остан­ню чер­гу це за­слу­га на­ших ди­ле­рів. Окрім ви­со­ко­го рів­ня сер­ві­су во­ни про­по­ну­ють пов­ний на­бір фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів (кре­дит, лі­зинг, від­тер­мі­ну­ва­н­ня пла­те­жів). Однак го­лов­ним ін­стру­мен­том є пер­со­нал ди­ле­рів, який зміг до­не­сти до ко­жно­го по­ку­пця усі пе­ре­ва­ги те­хні­ки John Deere. Ком­па­нія у цьо­му на­пря­мі пра­цює ду­же актив­но: на­при­клад, про­дав­ці не ли­ше бе­руть участь у тре­нін­гах, а й ма­ють змо­гу са­мо­стій­но по­пра­цю­ва­ти в по­лі на те­хні­ці, яку во­ни про­да­ють. Від­по­від­но, ко­жен із них мо­же не ли­ше пе­ре­ка­зу­ва­ти те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки та пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти до­сту­пні опції, а й об­ґрун­то­ва­но за­про­по­ну­ва­ти най­кра­щий ва­рі­ант для кон­кре­тних умов фер­ме­ра.

Ви­би­ра­ти тра­ктор фер­мер по­чи­нає з ви­зна­че­н­ня не­об­хі­дної по­ту­жно­сті, і це за­ле­жить від те­хно­ло­гії й обла­дна­н­ня, з яким тре­ба пра­цю­ва­ти. З цим па­ра­ме­тром по­ку­пець ви­хо­дить на ри­нок і ди­ви­ться на мо­жли­ві ва­рі­ан­ти.

Близь­ко 90% фер­ме­рів ку­пу­ють ті тра­кто­ри, що є в на­яв­но­сті в ди­ле­ра, і зав­жди отри­му­ють опти­маль­ну ком­пле­кта­цію для будь-яких умов екс­плу­а­та­ції. Про­те, якщо по­трі­бно ви­бра­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний на­бір опцій, є мо­жли­вість за­мо­ви­ти са­ме та­ку ком­пле­кта­цію, що тре­ба, однак це слід ро­би­ти що­най­мен­ше за 4–6 мі­ся­ців для га­ран­тії вча­сної по­став­ки.

Та­кий під­хід оби­ра­ють тіль­ки 10% по­ку­пців.

Рі­вень про­да­жів на­шої те­хні­ки в цьо­му ро­ці за­ли­шив­ся на ми­ну­ло­рі­чно­му рів­ні. Що бу­де на­сту­пно­го ро­ку — ска­за­ти важ­ко. Якщо все бу­де ста­біль­но в кра­ї­ні, ми очі­ку­є­мо про­да­жу на та­ко­му са­мо­му рів­ні, й мо­жли­во не­ве­ли­ке зро­ста­н­ня на 5–10%. Про­те по­лі­ти­чний і во­єн­ний чин­ни­ки мо­жуть силь­но впли­ну­ти на еко­но­мі­чну си­ту­а­цію та на­строї по­ку­пців.

Ві­та­лій Ка­плюк, про­дакт-ме­не­джер New Holland — То­рік най­біль­ша кон­цен­тра­ція про­да­жу на­ших тра­кто­рів бу­ла скон­цен­тро­ва­на в цен­трі та на Пів­дні Укра­ї­ни — це Оде­ська, Ми­ко­ла­їв­ська, Кі­ро­во­град­ська, Дні­про­пе­тров­ська, Пол­тав­ська та За­по­різь­ка обла­сті. В цих ре­гіо­нах 2016 ро­ку агра­рії отри­ма­ли хо­ро­ші вро­жаї й від­по­від­но мо­гли оно­ви­ти парк те­хні­ки. То­рік уро­жай­ність у цих ре­гіо­нах від­чу­тно зни­зи­ла­ся. На­при­клад, у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті мі­нус 25% по­ка­зав со­ня­шник і мі­нус 20% — ку­ку­ру­дза, у За­по­різь­кій обла­сті, від­по­від­но, 12 та 8%, у Дні­про­пе­тров­ській — 5 та 14%, у Кі­ро­во­град­ській — мі­нус 24% ку­ку­ру­дза. На мою дум­ку, са­ме це при­зве­ло до сут­тє­во­го спа­ду про­да­жів у цих ре­гіо­нах. Так, у де­яких із цих обла­стей на сьо­го­дні спо­сте­рі­га­є­ться змен­ше­н­ня об­ся­гів про­да­жу ім­порт­них тра­кто­рів на 60–80%. Якщо ж го­во­ри­ти про за­галь­ну си­ту­а­цію для всіх брен­дів, то ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ну за­ве­зли 3682 тра­кто­ри основ­них за­хі­дних ви­ро­бни­ків, а цьо­го ро­ку очі­ку­є­ться тро­хи біль­ше 2000.

Те­пер роз­гля­не­мо си­ту­а­цію по се­гмен­тах.

Ни­ні спо­сте­рі­га­є­ться зна­чне зро­ста­н­ня час­тки тра­кто­рів 110–130 к. с. Тут ма­є­мо ве­ли­кий по­пит із бо­ку по­ку­пців, які по­ча­ли актив­но за­мі­ню­ва­ти МТЗ на більш на­дій­ну та фун­кціо­наль­ну те­хні­ку (на­при­клад, New Holland ту­ре­цько­го та ан­глій­сько­го ви­ро­бни­цтва). Крім то­го, тут є тра­кто­ри, які хоч і ма­ють не­ве­ли­ку по­ту­жність, але осна­щу­ю­ться по ма­кси­му­му (від ав­то­ма­ти­чних транс­мі­сій до опцій ма­кси­маль­но­го ком­фор­ту), а та­кож тра­кто­ри де­що ви­щої ці­но­вої ка­те­го­рії.

У тра­кто­рів New Holland у цьо­му се­гмен­ті є пе­ре­ва­га, що до­ся­га­є­ться ве­ли­кою кіль­кі­стю опцій та ва­рі­ан­тів ком­пле­кта­цій. Тоб­то в за­ле­жно­сті від по­треб та фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей по­ку­пець мо­же сам зі­бра­ти кон­фі­гу­ра­цію й за­мо­ви­ти са­ме та­кий тра­ктор, який йо­му по­трі­бно.

За та­ких умов час­тка тра­кто­рів кла­су 500+ к. с. по­сту­по­во змен­шу­є­ться. Основ­ний тра­ктор агро­хол­дин­гів (300+к. с.) де­мон­струє зна­чну ди­на­мі­ку змен­ше­н­ня у від­со­тках, хо­ча в кіль­кі­сно­му ви­ра­зі си­ту­а­ція більш-менш ста­біль­на. Час­тка тра­кто­рів 180–220 к. с. зро­ста­ла в остан­ніх два ро­ки, але те­пер во­на ско­ро­чу­є­ться. Тут при­чи­на швид­ше по­ля­гає у за­галь­но­му ско­ро­чен­ні про­да­жу, ніж у змі­ні по­треб фер­ме­рів. То­му я впев­не­ний, що подаль­ший роз­ви­ток цьо­го се­гмен­та най­ближ­чим ча­сом три­ва­ти­ме й да­лі.

Хо­чу на­го­ло­си­ти, що на­жаль низь­ка ці­на й до­сі є основ­ним кри­те­рі­єм ви­бо­ру тра­кто­ра, а не фун­кціо­наль­ність та уні­вер­саль­ність. На­при­клад, агро­хол­дин­гу за­га­лом не ва­жли­во, на чо­му бу­де їзди­ти ме­ха­ні­за­тор. Го­лов­не — кіль­кість і вар­тість кін­ських сил.

Ко­ли ж мо­ва йде про мо­жли­вість еко­но­ми­ти шля­хом при­дба­н­ня більш те­хно­ло­гі­чних опцій (на­при­клад, ав­то­ма­ти­чна транс­мі­сія, яка змен­шує ви­тра­ти паль­но­го й не дає опе­ра­то­ру при­пу­сти­ти­ся по­мил­ки), по­ку­пець го­во­рить, що це до­ро­го. Хо­ча за рік-два не над­то ін­тен­сив­ної екс­плу­а­та­ції він оку­пить рі­зни­цю у вар­то­сті й да­лі за­оща­джу­ва­ти­ме.

Ва­жли­вим ін­стру­мен­том, що впли­ває на про­даж, є фі­нан­су­ва­н­ня, бо ба­га­то не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств хо­чуть онов­лю­ва­ти свій парк, але по­ки що не ма­ють до­ста­тньої кіль­ко­сті гро­шей. Агро­хол­дин­ги, у свою чер­гу, по­ча­ли актив­но за­пи­ту­ва­ти мо­жли­вість при­дба­н­ня тра­кто­рів на умо­вах «трейд-ін», ко­ли про­да­вець че­рез 4 ро­ки зо­бов’язу­є­ться ви­ку­пи­ти тра­кто­ри і про­да­ти но­ві. До то­го ж весь сер­віс ви­ко­ну­ва­ти­ме сам про­да­вець, щоб га­ран­ту­ва­ти нор­маль­ний стан тра­кто­ра на мо­мент йо­го по­вер­не­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.