Сер­віс гі­дро­си­стем

The Ukrainian Farmer - - Тема номера - ВОЛОДИМИР ОГІЙЧУК

Гі­дро­си­сте­ма су­ча­сно­го тра­кто­ра до­во­лі скла­дна й має ба­га­то ком­по­нен­тів, від «здо­ров’я» ко­жно­го з яких ве­ли­кою мі­рою за­ле­жить її пра­це­зда­тність за­га­лом.

За­по­біг­ти лег­ше, ніж ре­мон­ту­ва­ти

Го­лов­ним прин­ци­пом об­слу­го­ву­ва­н­ня гі­драв­лі­чної си­сте­ми тра­кто­ра є за­по­бі­га­н­ня будь-якій не­справ­но­сті. Якщо під­три­му­ва­ти си­сте­му чи­стою, то мо­жна за­по­біг­ти пра­кти­чно всім по­ши­ре­ним про­бле­мам. Однак де­яких за­бру­днень не вда­є­ться уни­кну­ти, й во­ни мо­жуть по­шко­ди­ти пев­ні ком­по­нен­ти гі­дро­си­сте­ми. То­му вар­то до­три­му­ва­ти­ся ре­ко­мен­да­цій з об­слу­го­ву­ва­н­ня, щоб гі­драв­лі­чна оли­ва бу­ла чи­стою про­тя­гом усьо­го стро­ку екс­плу­а­та­ції. Да­лі пе­ре­йде­мо до основ­них ре­ко­мен­да­цій.

1. Під­три­му­ва­ти всі еле­мен­ти гі­дро­си­сте­ми чи­сти­ми. Не­зва­жа­ю­чи на те, що си­сте­ма гер­ме­ти­чна, бруд мо­же по­тра­пи­ти все­ре­ди­ну че­рез олив­ний щуп, за­лив­ну гор­ло­ви­ну, олив­ні філь­три, які зні­ма­ють для пе­ре­вір­ки чи за­мі­ни са­мої оли­ви. Збе­рі­га­ти оли­ву мо­жна тіль­ки в за­кри­тих міс­тко­стях, які від­кри­ва­ють без­по­се­ре­дньо під час за­мі­ни або до­ли­ва­н­ня оли­ви в си­сте­му.

2. Пі­сля пер­ших 50 год екс­плу­а­та­ції си­сте­ми оли­ви й фільтр по­трі­бно обов’яз­ко­во за­мі­ни­ти. Ча­сто в про­це­сі ви­ро­бни­цтва якісь час­тки бру­ду мо­жуть по­тра­пи­ти все­ре­ди­ну де­та­лей на­со­са, роз­по­діль­ни­ка, гі­дро­ци­лін­дрів або гі­дро­мо­то­ра. Цей бруд тре­ба вча­сно ви­да­ли­ти, щоб він не ство­рив про­блем, і по­тім за­мі­ню­ва­ти оли­ву й фільтр че­рез вка­за­ні в ке­рів­ни­цтві з екс­плу­а­та­ції про­між­ки ча­су.

3. По­трі­бно пе­ре­ві­ря­ти на­яв­ність оли­ви в гі­дро­си­сте­мі, а та­кож її стан що­ра­зу пе­ред по­ча­тком ро­бо­ти. Не­до­ста­тня кіль­кість оли­ви мо­же спри­чи­ни­ти сер­йо­зні по­шко­дже­н­ня на­со­сів.

Оли­ва

Якщо оли­ва спі­не­на чи змі­ни­ла ко­лір на мо­ло­чний, ціл­ком імо­вір­но, що си­сте­ма не­гер­ме­ти­чна й усе­ре­ди­ну по­тра­пляє по­ві­тря. Ве­ли­кої шко­ди від цьо­го не бу­де, але про­ду­ктив­ність гі­дро­си­сте­ми від­чу­тно зни­зи­ться. То­му для нор­маль­ної ро­бо­ти те­хні­ки тре­ба зна­йти й лі­кві­ду­ва­ти мі­сце по­шко­дже­н­ня. Крім то­го, по­ві­тря все­ре­ди­ні си­сте­ми мі­стить во­ло­гу. Ко­ли си­сте­ма охо­ло­джу­є­ться пі­сля за­вер­ше­н­ня ро­бо­ти, во­ло­га мо­же кон­ден­су­ва­тись і змі­шу­ва­тись із гі­драв­лі­чною рі­ди­ною. Су­міш оли­ви й во­ди має мо­ло­чний ко­лір, і щоб пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що в оли­ву справ­ді по­тра­пи­ла во­да, по­трі­бно зли­ти 50–100 г гі­драв­лі­чної рі­ди­ни в ме­та­ле­вий по­суд і на­грі­ти її. Якщо чу­ти буль­ка­н­ня чи ши­пі­н­ня, в оли­ві справ­ді є во­да, і її по­трі­бно тер­мі­но­во за­мі­ни­ти.

Та­кож вар­то ре­гу­ляр­но кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру гі­драв­лі­чної оли­ви під час ро­бо­ти. В су­ча­сних тра­кто­рах це ро­бить комп’ютер за до­по­мо­гою да­тчи­ка, але в менш су­ча­сних мо­де­лях у кра­що­му ра­зі цю фун­кцію бу­де по­кла­де­но на опе­ра­то­ра, який по­ви­нен пе­рі­о­ди­чно сте­жи­ти за по­ка­зни­ка­ми на па­не­лі при­ла­дів. У тра­кто­рах, де ін­ди­ка­ція тем­пе­ра­ту­ри гі­драв­лі­чної оли­ви вза­га­лі від­су­тня, кон­троль мо­же здій­сню­ва­ти­ся тіль­ки за вто­рин­ни­ми озна­ка­ми: у ра­зі пе­ре­грі­ву еле­мен­ти гі­дро­си­сте­ми над­то га­ря­чі на до­тик, від­чу­ва­є­ться за­пах па­ле­но­го. Якщо та­ке ста­ло­ся, то си­сте­ма охо­ло­дже­н­ня не пра­цює на­ле­жним чи­ном, оли­ва пе­ре­грі­ва­є­ться і тиск у си­сте­мі від­чу­тно зни­жу­є­ться. На­сам­пе­ред слід пе­ре­ві­ри­ти ра­ді­а­тор й олив­ний бак гі­дро­си­сте­ми — во­ни ма­ють бу­ти чи­сти­ми, бо бруд пе­ре­шко­джає кон­та­кту з нав­ко­ли­шнім по­ві­трям і по­гір­шує від­ве­де­н­ня зай­во­го те­пла. Пе­ре­грі­ва­н­ня оли­ви про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су змі­нює її вла­сти­во­сті без­по­во­ро­тно, во­на зна­чно гір­ше зма­щує де­та­лі си­сте­ми, що мо­же спри­чи­ни­ти їх швид­ке спра­цю­ва­н­ня.

Фільтр-кар­тридж

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.