Чип-тю­нинг дви­гу­на

The Ukrainian Farmer - - Тема номера - ВОЛОДИМИР ОГІЙЧУК

Як зро­би­ти тра­ктор ефе­ктив­ні­шим, ко­ли всі до­сту­пні ме­то­ди вже ви­про­бу­ва­ні?

Від­по­відь є: зро­би­ти чип-тю­нинг дви­гу­на, що при­ве­де до від­чу­тно­го збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті й кру­тно­го мо­мен­ту. За остан­ні ро­ки ця по­слу­га стає все по­пу­ляр­ні­шою в ба­га­тьох за­кор­дон­них кра­ї­нах, зокре­ма й у Єв­ро­пі, в ре­зуль­та­ті чо­го близь­ко 60% єв­ро­пей­ських аграр­них ма­шин уже ма­ють рі­зні мо­ди­фі­ка­ції.

Цей ме­тод до­зво­ляє збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність тра­кто­ра, ви­тра­тив­ши зна­чно мен­ше ко­штів, ніж на при­дба­н­ня но­вої та по­ту­жні­шої мо­де­лі.

Хи­тро­щі ви­ро­бни­ків

Біль­шість ви­ро­бни­ків тра­кто­рів і ком­бай­нів ви­пу­ска­ють дви­гу­ни одна­ко­во­го об’єму, але з рі­зни­ми по­ту­жно­стя­ми. На­ві­що та­ка не­спра­ве­дли­вість? Цьо­му є кіль­ка по­яснень.

1. Із за­во­ду ви­хо­дить дви­гун із до­во­лі се­ре­дні­ми на­ла­шту­ва­н­ня­ми по клі­ма­ту, яко­сті паль­но­го, рі­зним еко­ло­гі­чним стан­дар­там то­що.

2. Той са­мий дви­гун мо­же про­да­ва­ти­ся в рі­зних мо­де­лях те­хні­ки з рі­зною по­ту­жні­стю. Це ро­би­ться для роз­ши­ре­н­ня мо­дель­но­го ря­ду.

А по­ту­жність ко­ри­гу­є­ться тіль­ки про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням.

3. По­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство рі­зних кра­їн зму­шує ім­пор­те­рів за­мов­ля­ти у ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ку з про­грам­но за­ни­же­ною по­ту­жні­стю дви­гу­на для змен­ше­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня за вве­зе­н­ня тра­кто­ра чи ком­бай­на в кра­ї­ну.

Ось при­кла­ди дви­гу­нів одна­ко­во­го об’єму та рі­зних по­ту­жно­стей. Так, дви­гун John Deer об’ємом 6,8 л має по­ту­жність від 150 до 290 к. с. Тра­кто­ри Case IH Magnum осна­щу­ю­ться дви­гу­ном об’ємом 8,7 л, по­ту­жність яко­го змі­ню­є­ться від 250 до 340 к. с. Во­сьма се­рія тра­кто­рів New Holland та­кож осна­щу­є­ться дви­гу­на­ми об’ємом 8,7 л із ще біль­шим ді­а­па­зо­ном по­ту­жно­стей — від 235 до 367 к. с. Не від­стає в би­тві за про­грам­не роз­ши­ре­н­ня мо­дель­но­го ря­ду й Claas: на тра­кто­ри Axion вста­нов­лю­є­ться дви­гун 6,7 л по­ту­жні­стю від 194 до 266 к. с. Зві­сно, що да­ле­ко не всі мо­ди­фі­ка­ції зга­да­них тра­кто­рів рі­зня­ться тіль­ки по­ту­жні­стю дви­гу­на: є й ін­ші кон­стру­ктив­ні від­мін­но­сті, які обов’яз­ко­во по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, змі­ню­ю­чи на­ла­шту­ва­н­ня.

Як це пра­цює

Існує два основ­них спосо­би змі­ни на­ла­шту­вань тра­кто­ра. Пер­ший по­ля­гає в збіль­шен­ні кіль­ко­сті паль­но­го, що над­хо­дить у дви­гун. З цим зав­да­н­ням успі­шно справ­ля­ю­ться так зва­ні тю­нинг-бо­кси, які шля­хом збіль­ше­н­ня по­да­чі паль­но­го да­ють змо­гу отри­ма­ти зай­ві «ко­ні». Цей ме­тод до­во­лі про­стий, бо спе­ці­аль­ний при­стрій фа­кти­чно «обма­нює» блок ке­ру­ва­н­ня дви­гу­на, пе­ре­да­ю­чи змі­не­ні да­ні з да­тчи­ків, що, у свою чер­гу, зму­шує блок ке­ру­ва­н­ня дви­гу­ном ком­пен­су­ва­ти ні­би­то на­яв­ний де­фі­цит паль­но­го. Пра­кти­ка по­ка­за­ла, що ба­га­то­рі­чна екс­плу­а­та­ція дви­гу­на в та­ко­му ре­жи­мі мо­же ви­кли­ка­ти про­бле­ми, бо еле­ктрон­ний блок ке­ру­ва­н­ня по­стій­но пра­цює в ком­пен­са­цій­но­му ре­жи­мі.

Дру­гий спо­сіб по­ля­гає в ком­пле­ксній за­мі­ні ка­лі­бру­вань бло­ка ке­ру­ва­н­ня з ура­ху­ва­н­ням усіх мо­жли­во­стей дви­гу­на та ма­те­ма­ти­чної мо­де­лі про­гра­ми ке­ру­ва­н­ня — ECUV-model. Тоб­то ме­тод пе­ред­ба­чає змі­ну кіль­ко­сті паль­но­го, якість су­мі­ші, кут ви­пе­ре­дже­н­ня за­па­лю­ва­н­ня, три­ва­лість і цикл ро­бо­ти фор­су­нок скла­дні­шим чи­ном із то­чним кон­тро­лем по­ту­жно­сті й кру­тно­го мо­мен­ту на ви­хо­ді, не пе­ре­ти­на­ю­чи за­кла­де­них за­во­дом-ви­ро­бни­ком меж без­пе­ки та на­дій­но­сті. Са­ме цей спо­сіб мо­жна на­зва­ти «чип-тю­нин­гом», бо са­ме він пе­ред­ба­чає пе­ре­про­гра­му­ва­н­ня мі­кро­схем. У ра­зі йо­го за­сто­су­ва­н­ня дви­гун тра­кто­ра пра­цює пра­виль­но й ста­біль­но, але ефе­ктив­ні­ше, як по­рів­ня­ти з ви­ко­ри­ста­н­ням тю­нинг-бо­ксів.

Пе­ре­ва­ги

Сьо­го­дні по­слу­га з пе­ре­про­гра­му­ва­н­ня мі­кро­схем про­по­ну­є­ться на рин­ку не ли­ше в так зва­них «га­ра­жних» май­стер­нях, а й у ком­па­ні­ях, що офі­цій­но пра­цю­ють. Про­те всі во­ни одна­ко­во про­по­ну­ють збіль­ши­ти по­ту­жність і кру­тний мо­мент тра­кто­ра на 25–35%, що до­зво­лить, на­при­клад, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­сьми­кор­пу­сний плуг за­мість ше­сти­кор­пу­сно­го, під­ви­щу­ю­чи та­ким чи­ном ефек-

тив­ність екс­плу­а­та­ції аграр­ної ма­ши­ни. До то­го ж одно­ча­сно з про­гра­ма­ми під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті те­хні­ки до­сту­пні на­ла­шту­ва­н­ня для змен­ше­н­ня ви­тра­ти паль­но­го зі збе­ре­же­н­ням за­вод­ської по­ту­жно­сті. Про­те про­по­зи­ції що­до під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті з одно­ча­сним зни­же­н­ням ви­трат паль­но­го не ви­кли­ка­ють до­ві­ри. В най­кра­що­му ра­зі пі­сля по­ді­бно­го пе­ре­про­гра­му­ва­н­ня ви­тра­та паль­но­го за­ли­ша­є­ться на по­пе­ре­дньо­му рів­ні з одно­ча­сним збіль­ше­н­ням по­ту­жно­сті. Однак мо­жли­вий ва­рі­ант, ко­ли за пев­них на­ван­та­жень мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­щу пе­ре­да­чу за мен­ших обер­тів дви­гу­на — у цьо­му ра­зі мо­жна отри­ма­ти ре­аль­ну еко­но­мію за збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті.

Клю­чо­ве пи­та­н­ня під час змін на­ла­шту­вань бло­ку ке­ру­ва­н­ня дви­гу­на — це ре­сурс. За ін­тен­сив­ні­шої ро­бо­ти дви­гун має спра­цьо­ву­ва­ти­ся швид­ше, про­те цьо­го не від­бу­ва­є­ться.

На­справ­ді ще в пе­рі­од про­е­кту­ва­н­ня кон­стру­кто­ри за­кла­да­ють мо­жли­во­сті збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті, які по­тім шту­чно обме­жу­ю­ться про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням ви­ро­бни­ка. Тоб­то змі­на на­ла­шту­вань у тра­кто­рі не зму­шує дви­гун пра­цю­ва­ти в ре­жи­мах, що пе­ре­ви­щу­ють допу­сти­мі для ньо­го ме­жі, а за­ли­шає фун­кціо­ну­ва­н­ня мо­то­ра в опти­маль­них па­ра­ме­трах, але з біль­шою ефе­ктив­ні­стю. За до­по­мо­гою чип-тю­нин­гу існує мо­жли­вість ви­да­ли­ти EGR на су­ча­сних ма­ши­нах кла­су Tier 4 і ви­ще, хо­ча до на­шої кра­ї­ни та­кі тра­кто­ри пра­кти­чно не за­во­зять, окрім хі­ба те­хні­ки, що бу­ла у ви­ко­ри­стан­ні.

Отож ко­ристь від чип-тю­нин­гу є чи­ма­ла: зна­чний при­ріст по­ту­жно­сті й кру­тно­го мо­мен­ту за по­рів­ня­но ма­лу ці­ну; зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня паль­но­го; зня­т­тя обме­же­н­ня швид­ко­сті; про­грам­не ви­да­ле­н­ня еко­ло­гі­чних си­стем Ad-Blue, EGR, DPF. Та­кож не по­трі­бно хви­лю­ва­ти­ся за ре­сурс, бо ви­ро­бни­ки зав­жди вра­хо­ву­ють те, що тра­ктор бу­де екс­плу­а­ту­ва­тись у не­спри­я­тли­вих умо­вах (ма­кси­маль­ні на­ван­та­же­н­ня, не­ви­со­ка якість паль­но­го то­що).

Тю­нинг-бокс ін­шо­го ви­ро­бни­ка з 8 рі­зни­ми про­гра­ма­ми

Так ви­гля­дає ком­плект тю­нинг-бо­ксу

Про­гр­ама­тор для ECU тра­кто­рів

Про­цес пе­ре­про­гра­му­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться до­сить швид­ко Power-Box V-tech має пе­ре­ми­кач про­грам без­по­се­ре­дньо на пла­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.