Тра­ктор на всі «100»!

The Ukrainian Farmer - - Тема номера -

Трі­ум­фаль­не по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну тра­кто­рів фін­сько­го брен­ду Valtra три­ває. Слі­дом за мо­де­ля­ми се­рії Т по­ту­жні­стю від 165 к. с. в Ки­є­ві бу­ло пред­став­ле­но мо­дель Valtra A95. Це ма­ши­на, що осна­ще­на дви­гу­ном AGCO Power по­ту­жні­стю 103 к. с. і роз­ра­хо­ва­на на за­до­во­ле­н­ня по­треб агра­рі­їв в одно­му з на­йма­со­ві­ших тра­ктор­них се­гмен­тів. Усі охо­чі мо­жуть оці­ни­ти но­вин­ку на де­мо­май­дан­чи­ках «Це­пе­лін Укра­ї­на» в Оде­сі, Кро­пив­ни­цько­му та Пол­та­ві, де во­на зав­жди є в на­яв­но­сті.

До­не­дав­на в Укра­ї­ні се­гмент тра­кто­рів по­ту­жні­стю близь­ко 100 к. с. ціл­ко­ви­то бу­ло від­да­но на від­куп ма­ло­бю­дже­тним мо­де­лям із за­ста­рі­лою кон­стру­кці­єю. Це при­зво­ди­ло до пев­но­го те­хно­ло­гі­чно­го від­ста­ва­н­ня не­ве­ли­ких го­спо­дарств і ство­рю­ва­ло оче­ви­дні про­бле­ми для се­ре­дніх й ве­ли­ких, у яких та­кі мо­де­лі за­сто­со­ву­ють для ви­ко­на­н­ня під­со­бних ро­біт. Однак рі­вень роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства в на­шій дер­жа­ві зро­стає, а ра­зом із ним і ви­мо­ги агра­рі­їв, ко­трі пра­гнуть пра­цю­ва­ти тіль­ки з на­дій­ною ви­со­ко­про­ду­ктив­ною те­хні­кою. Са­ме то­му ком­па­нія «Це­пе­лін Укра­ї­на» ви­во­дить на ві­тчи­зня­ний ри­нок опти­маль­ну з по­гля­ду спів­від­но­ше­н­ня ці­ни та яко­сті мо­дель — уже пе­ре­ві­ре­ний у де­ся­тках кра­ї­нах сві­ту 103-силь­ний тра­ктор Valtra A95.

У всьо­му сві­ті фін­ські ма­ши­ни ві­до­мі не тіль­ки сво­їм не­пе­ре­вер­ше­ним ди­зай­ном. Пе­ре­д­усім це тра­кто­ри, що роз­ра­хо­ва­ні на ре­аль­ні скла­дні умо­ви ро­бо­ти, то­му во­ни ма­ють під­ви­ще­ний за­пас на­дій­но­сті й про­ду­ктив­но­сті ро­бо­ти. І, зві­сно, їх кон­стру­кція пе­ред­ба­чає ма­кси­маль­ну еко­но­мію паль­но­го, що є ха­ра­ктер­ним для всіх про­від­них єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків. Мо­дель А95, яку ство­ри­ли фін­ські кон­стру­кто­ри, ви­пу­ска­є­ться про­тя­гом вже 12 ро­ків, ви­ро­бни­цтво роз­мі­щу­є­ться на за­во­ді

пар­тне­рів ком­па­нії Valtra — ту­ре­цької ком­па­нії Hema Endustri. Одні­єю з при­чин по­яви цьо­го тра­кто­ра на рин­ку Укра­ї­ни ста­ло са­ме те, що це ви­про­бу­ва­на за най­скла­дні­ших умов про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ма­ши­на. Чо­ти­ри­ци­лін­дро­вий дви­гун AGCO Power (Sisu) з об’ємом 4,4 л ви­пу­ска­є­ться без­по­се­ре­дньо у Фін­лян­дії. Йо­го осна­ще­но пе­ре­ві­ре­ною си­сте­мою то­чно­го впор­ску­ва­н­ня. Крім ви­со­кої еко­но­мі­чно­сті та на­дій­но­сті кон­стру­кції це озна­чає, що Valtra A95 не­ви­ба­гли­вий до яко­сті паль­но­го, а це осо­бли­во акту­аль­но за на­ших умов екс­плу­а­та­ції. До то­го ж ма­кси­маль­ний кру­тний мо­мент до­рів­нює 360 Нм за 1400 об./хв. Дви­гун мо­де­лі А95 та­кож осна­ще­но ро­тор­ним на­со­сом Bosch VE, тур­бо­над­ду­вом із про­мі­жним охо­ло­дже­н­ням і ком­па­ктним по­ві­тря­ним філь­тром. Ма­ши­на отри­ма­ла на­дій­ну та кон­стру­ктив­но про­сту син­хро­ні­зо­ва­ну транс­мі­сію з чов­ни­ко­вим ме­ха­ні­змом і дво­ди­ско­вим зче­пле­н­ням. Тра­ктор має 12 пе­ре­дніх і 12 за­дніх пе­ре­дач, та­кож пе­ред­ба­че­но вві­мкне­н­ня зче­пле­н­ня одним на­ти­ском кно­пки HiShift, роз­та­шо­ва­ної на ва­же­лі, — опцій­но.

По­ту­жність гі­драв­лі­чної си­сте­ми з від­кри­тим цен­тром Valtra A95 ста­но­вить 55 л. Се­ред її пе­ре­ваг за­зна­чи­мо окре­мі ван­ни для гі­драв­лі­чної та транс­мі­сій­ної олив, що по­зи­тив­но впли­ває на збе­ре­же­н­ня чи­сто­ти ма­сти­ла транс­мі­сії та про­ду­ктив­ність ро­бо­ти тра­кто­ра з рі­зни­ми зна­ря­д­дя­ми. Та­кож пе­ред­ба­че­но зру­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня си­сте­ми, яка за­хи­ще­на дво­ма лег­ко­до­сту­пни­ми філь­тра­ми.

Ще одна ва­жли­ва пе­ре­ва­га кон­стру­кції Valtra A95 — на­яв­ність еле­ктрон­но­го ке­ру­ва­н­ня за­дньою на­ві­скою. Си­сте­ма Autocontrol мо­же за­пам’ято­ву­ва­ти й утри­му­ва­ти за­да­ні да­ні що­до ро­бо­чої гли­би­ни, швид­ко­сті за­гли­бле­н­ня, ма­кси­маль­ну ви­со­ту на­ві­ски то­що. Ця фун­кція є уні­каль­ною для тра­кто­рів цьо­го се­гмен­та по­ту­жно­сті, за­оща­джу­ю­чи ба­га­то ча­су та зу­силь опе­ра­то­ра, під­стра­хо­ву­ю­чи йо­го від по­ми­лок. Ясна річ, що ре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­чої гли­би­ни при­чі­пних зна­рядь та­кож здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо з ка­бі­ни тра­кто­ра.

Но­вин­ка Valtra про­по­ну­є­ться на рин­ку Укра­ї­ни у ком­пле­кта­ції від­по­від­но до по­ба­жань ба­га­тьох ві­тчи­зня­них агра­рі­їв. Це пе­ре­д­усім на­яв­ність трьох гі­драв­лі­чних кла­па­нів, мо­жли­вість уста­нов­ле­н­ня тре­тьо­го кла­па­на з ре­гу­лю­ва­н­ням по­то­ку, ре­гу­лю­ва­н­ня тя­ги за­дньої на­ві­ски, ком­плект пе­ре­дніх і за­дніх про­ти­ваг і до­да­тко­ве ро­бо­че осві­тле­н­ня. Ван­та­жність за­дньої на­ві­ски — 3,2 т, що є ду­же со­лі­дним по­ка­зни­ком для тра­кто­рів цьо­го кла­су.

Слід на­го­ло­си­ти, що мо­дель Valtra A95, як й ін­ші тра­кто­ри фін­сько­го брен­ду, ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ефе­ктив­ним по­єд­на­н­ням про­сто­ти кон­стру­кції з на­яв­ні­стю ро­зум­них еле­ктрон­них си­стем. Окрім си­сте­ми за­пам’ято­ву­ва­н­ня да­них в ро­бо­ті з на­ві­сним обла­дна­н­ням на­ша 103-силь­на но­вин­ка осна­ще­на те­хно­ло­гі­єю Drive Balance Control, ко­тра до­да­тко­во спри­яє під­ви­ще­ній стій­ко­сті ма­ши­ни під час транс­пор­ту­ва­н­ня з обла­дна­н­ням. Ясна річ, що це дає змо­гу сут­тє­во під­ви­щи­ти та­кий ва­жли­вий по­ка­зник ро­бо­ти тра­кто­ра, як про­ду­ктив­ність.

У цьо­му пла­ні Valtra A95 є до­стой­ним пред­став­ни­ком як тра­кто­рів фін­сько­го брен­ду, так і AGCO за­га­лом, бо зна­чна ува­га у ство­рен­ні цих ма­шин при­ді­ля­є­ться са­ме ком­фор­ту

умов ро­бо­ти. Тут про­сто­ра ер­го­но­мі­чна ка­бі­на з аб­со­лю­тною огля­до­ві­стю, що пе­ред­ба­чає, зокре­ма, на­віть те, що опе­ра­тор мо­же ба­чи­ти всі ко­ле­са тра­кто­ра. Слід ска­за­ти, що за рів­нем ком­фор­ту й зру­чно­сті в ро­бо­ті Valtra A95 сут­тє­во від­рі­зня­є­ться від тих ма­шин у се­гмен­ті по­ту­жно­сті близь­ко 100 к. с., у яких тра­ди­цій­но пра­цю­ва­ли укра­їн­ські агра­рії. Це ма­ши­на ви­що­го кла­су ком­фор­ту, яку без­пе­ре­чно оці­нять вла­сни­ки не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств. Ма­кси­маль­на швид­кість тра­кто­ра ся­гає 40 км/год, що до­да­тко­во ви­зна­чає її уні­вер­саль­ність. Valtra A95 мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти як для про­ве­де­н­ня всіх ви­дів по­льо­вих опе­ра­цій із при­чі­пним обла­дна­н­ням, так і для під­со­бних ро­біт, а та­кож транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів. Ма­ши­на осна­ще­на тра­ди­цій­ним ВВП 540/1000 об./хв. Фа­кти­чно укра­їн­ські агра­рії отри­му­ють уні­вер­саль­ну ма­ши­ну для ком­фор­тно­го ви­ко­на­н­ня всіх ви­дів ро­біт. По-пер­ше, мо­дель Valtra A95 мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти як основ­ний / тіль­ки один тра­ктор у не­ве­ли­ких го­спо­дар­ствах, що ма­ють пло­щу до 300 га. По-дру­ге, та­кі ма­ши­ни не­зрід­ка ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для обро­бі­тку зем­лі в окре­мих від­да­ле­них під­роз­ді­лах се­ре­дніх і ве­ли­ких го­спо­дарств, а та­кож для ро­бо­ти з об­при­ску­ва- ча­ми, прес-під­би­ра­ча­ми, бо­чка­ми то­що. По-тре­тє, це не­за­мін­на ма­ши­на на фер­мі чи бу­дів­ни­цтві, а та­кож на всіх ви­дах сіль­сько­го­спо­дар­ських пе­ре­ве­зень по­чи­на­ю­чи із зер­на й за­кін­чу­ю­чи ви­ве­зе­н­ням гною на по­ля. Зре­штою, це той тра­ктор, про який ка­жуть: «На всі ви­пад­ки жи­т­тя!» Якщо в го­спо­дар­стві він зав­жди під ру­кою, це озна­чає, що за йо­го до­по­мо­гою мо­жна опе­ра­тив­но ви­рі­ши­ти те чи ін­ше зав­да­н­ня, на­при­клад, роз­чи­сти­ти сніг.

Однак основ­на мі­сія та­ких ма­шин на рин­ку Укра­ї­ни — це пе­ре­д­усім за­без­пе­че­н­ня не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств на­дій­ни­ми ком­фор­тни­ми ста­ле­ви­ми по­мі­чни­ка­ми. При­йшов час за­мі­ни­ти тра­кто­ри за­ста­рі­лих кон­стру­кцій на но­ві ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні мо­де­лі, і тут ТОВ «Це­пе­лін Укра­ї­на» іде на­зу­стріч фер­ме­рам, про­по­ну­ю­чи су­ча­сні Valtra A95 за аде­ква­тною ці­ною в по­єд­нан­ні з які­сним сер­ві­сом. Ком­па­нія має ши­ро­ко роз­га­лу­же­ну по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни сер­ві­сну ме­ре­жу, що дає змо­гу бу­ти впев­не­ни­ми в то­му, що тра­кто­ри пра­цю­ва­ти­муть, а не сто­я­ти­муть у по­лі. Хо­ча з тра­кто­ра­ми Valtra так пи­та­н­ня ні­ко­ли не сто­їть, бо це по-справ­жньо­му на­дій­ні ма­ши­ни, як і ли­чить які­сній фін­ській те­хні­ці.

• у пе­ре­дньо­при­ві­дних тра­кто­рів, що пра­цю­ють із при­чі­пни­ми зна­ря­д­дя­ми, 40% ма­си має на­ван­та­жу­ва­ти пе­ре­дню вісь і 60% — за­дню;

На­сту­пні дії фер­ме­ра чи ін­же­не­ра/опе­ра­то­ра по­ля­га­ють у ви­зна­чен­ні фа­кти­чно­го на­ван­та­же­н­ня на пе­ре­дню та за­дню осі. Це мо­жна зро­би­ти, за­їжджа­ю­чи на ва­ги ко­жною віс­сю окре­мо. Якщо до­сту­пу до ваг не­має, то мо­жна звер­ну­ти­ся до до­від­ни­ка або за­те­ле­фо­ну­ва­ти ди­ле­ру з про­ха­н­ням на­да­ти ін­фор­ма­цію про те, скіль­ки ва­жить тра­ктор у від­по­від­ній

ком­пле­кта­ції і як роз­по­ді­ля­є­ться ва­га.

За по­тре­би ва­гу по­трі­бно ко­ри­гу­ва­ти за до­по­мо­гою ба­ла­сту. Та­кож ва­жли­во пам’ята­ти, що при­чі­пне й осо­бли­во на­чі­пне обла­дна­н­ня до­дає на­ван­та­же­н­ня на за­дню вісь (зві­сно, якщо йде­ться про агре­га­ти, які чі­пля­ють на за­дню на­ві­ску). Від­по­від­но, до­да­тко­ва ва­га має до­да­ва­ти­ся до на­ван­та­же­н­ня на вісь, і тіль­ки пі­сля

цьо­го має від­бу­ва­тись оста­то­чне до­ван­та­же­н­ня тра­кто­ра ба­ла­стом.

А те­пер — ува­га! — отри­ма­ну ва­гу по­трі­бно роз­ді­ли­ти на кіль­кість ко­ліс на від­по­від­ній осі й у та­кий спо­сіб отри­ма­ти ве­ли­чи­ну на­ван­та­же­н­ня на ко­жну ши­ну. І вже від­по­від­но до цьо­го зна­че­н­ня мо­жна пі­ді­бра­ти пра­виль­ний тиск у ко­жній ши­ні.

Пе­ре­хо­ди­мо до та­блиць

Для ви­зна­че­н­ня пра­виль­но­го ти­ску тре­ба тіль­ки на сай­ті ви­ро­бни­ка тра­ктор­них шин озна­йо­ми­ти­ся з та­бли­цею на­ван­та­жень і ти­ску. На­ка­чу­ють ши­ни до най­ниж­чо­го ре­ко­мен­до­ва­но­го зна­че­н­ня для пев­но­го на­ван­та­же­н­ня. Та­кож ура­хо­ву­ють кон­фі­гу­ра­цію (оди­нар­на, по­двій­на або по­трій­на): у цьо­му ра­зі в ко­жній із шин тиск має де­що від­рі­зня­ти­ся (змен­шу­ва­ти­ся від вну­трі­шніх до зов­ні­шніх на 5%). Та­кож ви­ро­бни­ки ра­дять змі­ню­ва­ти тиск у ши­нах, ко­ли змі­ню­є­ться на­ван­та­же­н­ня. За­зви­чай тра­кто­ри три­ва­лий час пра­цю­ють у ста­лих умо­вах, то­му змі­на ти­ску мо­же від­бу­ва­ти­ся тіль­ки кіль­ка ра­зів на се­зон. На­при­клад, пі­сля ве­сня­ної куль­ти­ва­ції та сів­би фер­мер мо­же зня­ти до­да­тко­ві ко­ле­са аби змен­ши­ти їх спра­цю­ва­н­ня й ви­тра­ти па­ли­ва. Від­по­від­но, на­ван­та­же­н­ня на ши­ни зро­сте вдві­чі, й тиск слід бу­де змі­ни­ти.

Як тіль­ки фер­мер по­чи­нає ро­зу­мі­ти ва­жли­вість ти­ску в ши­нах тра­кто­ра, йо­му вар­то при­дба­ти які­сний ци­фро­вий да­тчик. Су­ча­сні ши­ни пра­цю­ють із над­то низь­ким ти­ском (до­хо­дить до 6 PSI), то­му ста­рі ме­ха­ні­чні ма­но­ме­три мо­жуть силь­но по­ми­ля­ти­ся. Тож ви­мо­ги до то­чно­сті ви­мі­рю­вань ти­ску ма­ють бу­ти не ниж­чи­ми ніж 1/10 PSI.

На­ре­шті, не вар­то тур­бу­ва­ти­ся, якщо ши­ни на тра­кто­рі ма­ють ви­гляд не­до­ка­ча­них. Де­я­кі фер­ме­ри по­бо­ю­ю­ться екс­плу­а­ту­ва­ти тра­ктор із на­по­ло­ви­ну спу­ще­ни­ми ко­ле­са­ми, і у свій час ав­тор цих ряд­ків при­пу­скав­ся та­кої са­мої по­мил­ки. На­справ­ді, якщо ви­ро­бник шин ствер­джує, що ши­на за пев­но­го на­ван­та­же­н­ня мо­же пра­цю­ва­ти з ти­ском тіль­ки 7 PSI, то по­трі­бно до­ві­ря­ти цим ре­ко­мен­да­ці­ям. Го­лов­не, щоб ма­но­метр по­ка­зу­вав пра­виль­ний тиск, а те, які ши­ни на ви­гляд, — не го­лов­не. Ви­ро­бник ура­хо­вує всі екс­плу­а­та­цій­ні умо­ви й до­дає пев­ний за­пас мі­цно­сті, то­му хви­лю­ва­ти­ся не вар­то. Однак ба­га­то що за­ле­жить і від ці­но­вої ка­те­го­рії шин: чим во­ни де­шев­ші, тим мен­ший за­пас мі­цно­сті за­кла­дає ви­ро­бник у свої ви­ро­би, і це сто­су­є­ться не тіль­ки шин.

Пе­ре­ва­га­ми низь­ко­го ти­ску є де­фор­ма­ція ши­ни, збіль­ше­н­ня пло­щі пля­ми кон­та­кту й роз­по­діл ва­ги на біль­шу пло­щу. Це ве­де до змен­ше­н­ня ти­ску на ґрунт, от­же, й сту­пінь йо­го ущіль­не­н­ня сут­тє­во змен­шу­є­ться.

Кон­троль­на кар­та пе­ред ви­їздом у по­ле

Перш ніж ви­їха­ти в по­ле на­ве­сні, вар­то ви­ко­на­ти де­я­кі ро­бо­ти, які від­чу­тно збіль­шать ефе­ктив­ність ро­бо­ти тра­кто­ра, а са­ме:

• пе­ре­ві­ри­ти всі бо­ко­ви­ни шин на на­яв­ність щі­лин, по­рі­зів чи ін­ших по­шко­джень;

• пе­ре­ві­ри­ти про­те­ктор: якщо спра­цю­ва­н­ня ста­но­вить 80% і біль­ше, вар­то при­дба­ти но­ві ши­ни;

• пе­ре­ві­ри­ти про­те­ктор на по­шко­дже­н­ня ро­слин­ни­ми реш­тка­ми. У ра­зі ви­яв­ле­н­ня ого­ле­но­го кор­ду ши­ну вар­то за­мі­ни­ти;

• пе­ре­ві­ри­ти зо­ну кон­та­кту ши­ни із ґрун­том, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся, що пля­ма кон­та­кту не де­фор­мо­ва­на вна­слі­док вну­трі­шніх по­шко­джень си­ло­во­го кар­ка­са;

• пе­ре­ві­ри­ти по­ві­тря­ні вен­ти­лі на на­яв­ність по­шко­джень, щі­лин і ко­ро­зії. Ко­жен вен­тиль має бу­ти за­кри­тий кри­ше­чкою;

• пе­ре­ві­ри­ти на­яв­ність га­йок і бол­тів на ди­сках, а та­кож на­дій­ність їх крі­пле­н­ня;

• на­пи­са­ти пра­виль­ні ва­рі­ан­ти ти­ску на ши­нах усі­єї са­мо­хі­дної та при­чі­пної те­хні­ки спе­ці­аль­ним мар­ке­ром (мо­жна по­про­си­ти або при­дба­ти у про­дав­ців шин);

• пе­ре­ві­ря­ти тиск у ши­нах що­най­мен­ше що­ти­жня, а в іде­а­лі — що­дня! Слід пам’ята­ти, що тиск у ши­нах мо­же змі­ню­ва­ти­ся на­віть про­тя­гом до­би, ко­ли ден­на й ні­чна тем­пе­ра­ту­ри сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться.

Ти­по­ві по­мил­ки

Роз­гля­не­мо дві по­мил­ки, яких по­стій­но при­пу­ска­ю­ться впро­довж екс­плу­а­та­ції тра­ктор­них шин.

Опе­ра­тор на­ма­га­є­ться ви­мі­ря­ти тиск у ши­нах одра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня ро­бо­ти. Це не­пра­виль­но, бо отри­ма­ні да­ні бу­дуть не­ко­ре­ктни­ми (де­що біль­ши­ми) вна­слі­док збіль­ше­ної тем­пе­ра­ту­ри са­мих шин і по­ві­тря все­ре­ди­ні них. Під час ру­ху по­лем або до­ро­гою ши­ни по­стій­но де­фор­му­ю­ться в ни­жній зо­ні, що при­во­дить до їх на­грі­ва­н­ня. Бу­ксу­ва­н­ня та­кож спри­чи­няє на­грі­ва­н­ня че­рез до­да­тко­ве тер­тя. То­му для пра­виль­но­го ви­мі­рю­ва­н­ня ти­ску тре­ба це ро­би­ти, ко­ли ши­ни хо­ло­дні.

Пра­виль­ність ти­ску в ши­ні ви­зна­ча­ють за кіль­кі­стю ґрун­то­за­че­пів, які тор­ка­ю­ться зем­лі. Цей спо­сіб до­во­лі при­бли­зний, то­му йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не вар­то. Крім то­го, в го­спо­дар­стві мо­жуть бу­ти тра­кто­ри з рі­зни­ми ши­на­ми, де ґрун­то­за­че­пи роз­та­шо­ва­ні під рі­зни­ми ку­та­ми — від 23° до 45°. Рі­зні кон­стру­кції кар­ка­сів (ра­ді­аль­ні, ді­а­го­наль­ні), а та­кож рі­зні си­ло­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки шин та­кож мо­жуть впли­ва­ти на де­фор­ма­цію під ді­єю від­по­від­них на­ван­та­жень.

Пля­ма кон­та­кту ши­ни з ви­со­ким ти­ском

Пля­ма кон­та­кту ши­ни з низь­ким ти­ском

Та­кий ви­гляд має ши­на під на­ван­та­же­н­ням 2,7 т за ти­ску 15 PSI

Си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня ти­ском у ши­нах

Ци­фро­вий ма­но­метр

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.