Ко­опе­ра­тив­ний від­го­ді­вель­ник

The Ukrainian Farmer - - Бізнес-проекти - ІРИ­НА ДЕМИДОВА

Сіль­сько­го­спо­дар­ський об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив «Би­ки Чер­ка­щи­ни», що в смт Ци­бу­лів Мо­на­сти­ри­щен­сько­го ра­йо­ну Чер­ка­ської обла­сті, уклав уго­ду з USAID про на­да­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня в рам­ках Про­е­кту USAID «Агро­сіль­ро­з­ви­ток». За про­гра­мою, яку пе­ред­ба­чає уго­да, USAID на­дасть ко­шти на від­шко­ду­ва­н­ня 50% вар­то­сті уста­тку­ва­н­ня для но­во­го ком­пле­ксу з від­го­дів­лі ВРХ. На за­пи­та­н­ня ре­да­кції на­шо­го жур­на­лу від­по­вів на­у­ко­вий бі­зне­скон­суль­тант СОК «Би­ки Чер­ка­щи­ни» Ко­стян­тин Па­ске­вич.

Лі­дія Ру­ден­ко, го­ло­ва СОК «Би­ки Чер­ка­щи­ни», та Па­трік Рей­дер, ди­ре­ктор Про­е­кту USAID «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку», під­пи­су­ють до­го­вір про на­да­н­ня гран­ту

Як фор­му­ва­ти­ме­ться ці­но­ва по­лі­ти­ка на ви­ро­ще­ну про­ду­кцію?

— Для чле­нів ко­опе­ра­ти­ву за­ку­пі­вель­на ці­на на би­чків бу­де ви­щою, ніж як­би во­ни зда­ли їх пе­ре­ку­пни­кам. А ці­на за ре­а­лі­за­цію, зро­зумі­ло, фор­му­ва­ти­ме­ться з ура­ху­ва­н­ням ви­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня та ці­но­вої по­лі­ти­ки на вну­трі­шньо­му й зов­ні­шньо­му рин­ках.

Якщо лю­ди від­мов­ля­ться зда­ва­ти би­чків на ком­плекс, де бра­ти­ме­те по­го­лів’я?

— Ві­дго­ді­вель­ний ком­плекс роз­ра­хо­ва­ний на утри­ма­н­ня 3000 го­лів. Якщо в нас бра­ку­ва­ти­ме по­го­лів’я від чле­нів ко­опе­ра­ти­ву, то СОК за­ку­по­ву­ва­ти­ме те­лят у фер­мер­ських го­спо­дар­ствах.

Де га­ран­тія, що цей ком­плекс, збу­до­ва­ний за до­по­мо­гою фі­нан­со­вої під­трим­ки, із ко­опе­ра­тив­но­го плав­но не ста­не при­ва­тним від­го­ді­вель­ним під­при­єм­ством?

— По­трі­бно чі­тко ро­зу­мі­ти юри­ди­чну при­ро­ду ко­опе­ра­ти­ву. Ко­опе­ра­тив — це не при­ва­тне під­при­єм­ство. Він має ста­тут, де чі­тко про­пи­са­но всі пра­ва й обов’яз­ки чле­нів, ке­рів­ні ор­га­ни, по­ря­док ухва­ле­н­ня рі­шень, май­но­ві ню­ан­си. Чле­ни ко­опе­ра­ти­ву на за­галь­них збо­рах са­мі ви­рі­шу­ють, як роз­по­ря­джа­ти­ся сво­їм май­ном. Зві­сно, ні­хто не за­стра­хо­ва­ний, на­при­клад, від не­за­кон­них рей­дер­ських за­хо­плень, але про це на­віть не­до­ре­чно го­во­ри­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.