Фан­том­на під­трим­ка

Укра­їн­сько­му уря­ду див­ним чи­ном вда­є­ться так під­три­ма­ти АПК, щоб і по­пі­а­ри­ти­ся, і ні­чо­го не ви­тра­ти­ти

The Ukrainian Farmer - - Аграрна політика - ВОЛОДИМИР КОЛЮБАКІН

За да­ни­ми асо­ці­а­ції фер­ме­рів, із за­галь­ної су­ми 6,326 млрд гри­вень, ви­ді­ле­них із бю­дже­ту на під­трим­ку агра­рі­їв по­то­чно­го ро­ку, ста­ном на се­ре­ди­ну жов­тня бу­ло ви­ко­ри­ста­но тіль­ки 436,2 млн. Із 1174 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, що отри­ма­ли та­ку до­по­мо­гу, тіль­ки 262 — це фер­мер­ські го­спо­дар­ства, яким пе­ре­па­ло аж 21,3 млн гри­вень.

За ін­ши­ми на­пря­ма­ми так зва­ної «під­трим­ки» — кар­ти­на при­бли­зно та­ка са­ма.

На­при­клад, на від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті ві­тчи­зня­ної те­хні­ки й обла­дна­н­ня з 945 млн гри­вень ви­ко­ри­ста­но ли­ше 171,970 млн.

І ко­му во­ни пе­ре­па­ли, ви­яви­ти не­мо­жли­во, адже ко­шти над­хо­дять не до агра­рі­їв, а в бан­ки, що бе­руть участь у про­гра­мі.

За­ві­ду­вач від­ді­лу по­да­тко­во-бю­дже­тної по­лі­ти­ки Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки Ле­о­нід Ту­луш ствер­джує: за­га­лом на се­ре­ди­ну жов­тня за про­гра­ма­ми під­трим­ки АПК рі­вень осво­є­н­ня бю­дже­тних ко­штів ста­но­вить близь­ко 27%. Що­прав­да, по де­яких на­пря­мах він ви­щий за цей по­ка­зник, але якраз за про­гра­ма­ми, на які бу­ло ви­ді­ле­но най­біль­ше ко­штів, їх осво­є­но най­мен­ше. Це про­гра­ми під­трим­ки тва­рин­ни­цтва та фер­мер­ських го­спо­дарств. За остан­ньою вза­га­лі ви­ко­ри­ста­но мен­ше ніж 2% хва­ле­но­го «фер­мер­сько­го мі­льяр­да» — май­же нуль…

Не спра­цю­ва­ли на­пря­ми «Ком­пен­са­ція від­со­тків по кре­ди­тах» і «Ком­пен­са­ція вар­то­сті об’єктів, про­фі­нан­со­ва­них за ра­ху­нок бан­ків­ських кре­ди­тів». Чо­му? На­сам­пе­ред то­му, що ко­мер­цій­ні бан­ки кре­ди­ту­ють ма­лих агра­рі­їв не­охо­че, адже в тих за­зви­чай не­має лі­кві­дної за­ста­ви. Якщо якийсь банк і по­го­ди­ться, то за під­ви­ще­ни­ми від­со­тка­ми — за ри­зик. Тут дер­жа­ва мо­гла б ви­сту­пи­ти по­ру­чи­те­лем — але, на жаль, не хо­че.

Ві­тчи­зня­ний — на скіль­ки?

Ще ці­ка­вий мо­мент: на кі­нець сер­пня не ви­ко­ри­ста­но бу­ло по­над 748,5 млн гри­вень на ком­пен­са­цію вар­то­сті сіль­гос­пте­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Фа­хів­ці по­пе­ре­джа­ли, що так во­но й бу­де, адже ве­ли­кі сіль­го­спви­ро­бни­ки во­лі­ють ку­пу­ва­ти по­ту­жні­шу, про­ду­ктив­ні­шу (і не­ма де прав­ди ді­ти — які­сні­шу) за­кор­дон­ну те­хні­ку. А що­до ма­лих, то тут діє ін­ша за­ва­да: щоб отри­ма­ти ком­пен­са­цію за при­дба­ну сіль­гос­пте­хні­ку, тре­ба зі­бра­ти ці­лі сто­си па­пе­рів і прой­ти всі сім кіл бю­ро­кра­ти­чно­го пе­кла. То­му-то про­гра­му ком­пен­са­ції вар­то­сті при­дба­ної сіль­гос­пте­хні­ки про­ва­ле­но: осво­є­но аж 172 млн із 945!

А біль­ше й бу­ти не мо­гло: якщо весь об­сяг про­да­ної сіль­гос­пте­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва то­рік ста­но­вив близь­ко 1,4 млрд, а ком­пен­су­є­ться не більш як 30% ці­єї вар­то­сті, то ви­хо­дить що­най­біль­ше 420 млн.

Однак го­лов­на за­ко­ви­ка тут — яку те­хні­ку слід ува­жа­ти сто­від­со­тко­во укра­їн­ською. За чин­ною нор­мою — ту, у якій сту­пінь ло­ка­лі­за­ції не менш як 60%, тоб­то біль­шу ча­сти­ну де­та­лей сіль­гос­пте­хні­ки має бу­ти ви­ро­бле­но в Укра­ї­ні.

Чи на­справ­ді ба­га­то в нас та­кої те­хні­ки? Вкрай ма­ло, осо­бли­во дви­гу­нів. А те­хні­ка, що зі­бра­на в Укра­ї­ні з іно­зем­них скла­дни­ків, уза­га­лі у цю ка­те­го­рію не по­тра­пляє.

То­му агра­рії про­по­ну­ва­ли змен­ши­ти сту­пінь ло­ка­лі­за­ції до 20%, але отри­ма­ли від­мо­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.